Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Τ. Τσιαπλέ για τον πολυχώρο επιχειρηματικότητας στη Λάρισα

Σε δήλω­σή του ο Τάσος Τσια­πλές, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για τον πολυ­χώ­ρο επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στη Λάρι­σα σημειώνει:

«Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Θεσ­σα­λί­ας, καταγ­γέλ­λει την περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, που απο­τε­λεί­ται από στε­λέ­χη της ΝΔ η οποία από κοι­νού με τη δημο­τι­κή αρχή Λάρι­σας, που απο­τε­λεί­ται από στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, ΛΑΕ, Οικο­λό­γων, υπη­ρε­τώ­ντας πιστά την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των συμ­φε­ρό­ντων του κεφα­λαί­ου, χρη­μα­το­δο­τούν και στη­ρί­ζουν τη Δημιουρ­γία, Λει­τουρ­γία και Δια­χεί­ρι­ση Πολυ­χώ­ρου Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, Και­νο­το­μί­ας και Πολι­τι­σμού, μαζί με την ανα­πτυ­ξια­κή εται­ρεία του ΕΒΕ Επι­με­λη­τη­ρί­ου Λάρι­σας, με σκο­πό να κερ­δί­ζουν οι λίγοι σε βάρος των πολλών.

Προ­πα­γαν­δί­ζουν ανοι­χτά ότι απ’ αυτό θα προ­κύ­ψουν σημα­ντι­κά οφέ­λη, που θα αφο­ρούν, τη βελ­τί­ω­ση της δυνα­μι­κής των επι­χει­ρή­σε­ων και της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τάς τους, την ανά­πτυ­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, της και­νο­το­μί­ας και της εξω­στρέ­φειας των επι­χει­ρή­σε­ων της χώρας μέσω της εν γένει προ­βο­λής τους με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο. Την ανά­πτυ­ξη δικτύ­ου Αγρο­δια­τρο­φής, τη συμ­βο­λή στην αξιο­ποί­η­ση, ανά­πτυ­ξη και προ­στα­σία των φυσι­κών πόρων της περιο­χής. Την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή και ανά­πτυ­ξη των τοπι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, μέσω της συνερ­γα­σί­ας για την προ­ώ­θη­ση προ­γραμ­μά­των και επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των με φορείς και οργα­νι­σμούς του ευρύ­τε­ρου δημό­σιου τομέα και ιδιω­τι­κού τομέα. Τη διορ­γά­νω­ση συνε­δρί­ων, εκθέ­σε­ων, θεμα­τι­κών πάρ­κων και πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων, μέσω της δια­χεί­ρι­σης ειδι­κού πολυ­χώ­ρου, με κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές για την επί­τευ­ξη των σκο­πών της παρού­σας προγραμματικής.

Δηλα­δή όλα για τους λίγους, για τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, ενώ για το λαό, πρό­σθε­τες επι­βα­ρύν­σεις. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή απ’ αυτήν την άπο­ψη είναι η έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του, με την παρου­σί­α­ση ενός μυθο­λο­γι­κού θεά­μα­τος σχε­τι­κά με τους άθλους του Ηρα­κλή, όπου σπρώ­χνο­νται να το επι­σκε­φθούν μαθη­τές και γονείς, πλη­ρώ­νο­ντας εισι­τή­ριο 7 ευρώ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο