Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση των δικηγόρων των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ σχετικά με την εισαγγελική πρόταση στη δίκη της ΧΑ

Σε δήλω­σή τους οι Δικη­γό­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής σχε­τι­κά με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, αναφέρουν:

«Η πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέα της έδρας κ. Αδα­μα­ντί­ας Οικο­νό­μου, στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής είναι απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή απέ­να­ντι στα θύμα­τα της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης και απέ­να­ντι στο αίσθη­μα δικαί­ου του λαού μας. Βέβαια, η εν λόγω εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, δεν ήταν «κεραυ­νός εν αιθρία» για όσους παρα­κο­λου­θούν την εξέ­λι­ξη της δίκης όλα αυτά τα χρό­νια, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τη μέχρι τώρα στά­ση της.

Η κ. Εισαγ­γε­λέ­ας ουσια­στι­κά απο­σιώ­πη­σε αλλά και δια­στρέ­βλω­σε το τερά­στιο απο­δει­κτι­κό υλι­κό που παρου­σιά­στη­κε στην πολύ­χρο­νη αυτή ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία, δηλα­δή τις κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων, τα βίντεο, τα έγγρα­φα της δικο­γρα­φί­ας ακό­μα και τις δηλώ­σεις των ίδιων των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Ανα­πα­ρή­γα­γε επί της ουσί­ας όλους τους ισχυ­ρι­σμούς των κατη­γο­ρού­με­νων ναζι­στών, φτά­νο­ντας μάλι­στα στο σημείο να υιο­θε­τή­σει τόσο την δήλω­ση του Κασι­διά­ρη ότι «Η δολο­φο­νία Φύσ­σα ήταν δολο­φο­νία κατά της Χρυ­σής Αυγής» όσο και τον ισχυ­ρι­σμό του Μιχα­λο­λιά­κου ότι η ανά­λη­ψη της πολι­τι­κής ευθύ­νης για την δολο­φο­νία Φύσ­σα αφο­ρού­σε δήθεν την ανά­λη­ψη της εκλο­γι­κής-πολι­τι­κής φθο­ράς του κόμ­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής!

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί τους επό­με­νους μήνες και δεν θεω­ρού­με ότι μπο­ρεί να υιο­θε­τή­σει μια τέτοια προ­κλη­τι­κή εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση. Σε κάθε περί­πτω­ση, ο ελλη­νι­κός λαός πρέ­πει να εντεί­νει την επα­γρύ­πνη­ση και τον αγώ­να του, για την απο­μό­νω­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής, όπως και των δια­φό­ρων φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των, που βγαί­νουν μέσα από τα σπλά­χνα του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που υπη­ρε­τούν αλλά και την κατα­δί­κη της για τα βαριά εγκλή­μα­τα που έχει διαπράξει».

Α. Αντα­να­σιώ­της, Α. Βρετ­τός, Θ. Θεο­δω­ρό­που­λος, Μ. Μαλα­γά­ρης, Χ. Στρα­τής, Τ. Σαπουτζάκης

kke sxolio

fussas1 roupakias7
antidrasi magdas fussa protasi eiggelea sti diki xrusis augis
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο