Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση υποψηφίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη ρατσιστική επίθεση κατά προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα

Κοι­νή δήλω­ση καταγ­γε­λί­ας της φασι­στι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον πέντε ανή­λι­κων προ­σφυ­γό­που­λων εξέ­δω­σαν οι υπο­ψή­φιοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Γιώρ­γος Πρέν­τζας, για την Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου, Όλυ Τσου­μά­νη, για το Δήμο Ιωαν­νί­νων και Τάκης Σδού­κος, για το Δήμο Κόνι­τσας, που μετα­ξύ άλλων ανα­δει­κνύ­ει και τις ευθύ­νες της δημο­τι­κής αρχής, τονί­ζο­ντας ότι ο ίδιος ο δήμαρ­χος, παρά τις κατα­δι­κα­στι­κές δηλώ­σεις, απο­φεύ­γει να χαρα­κτη­ρί­σει τους δρά­στες ως φασί­στες και κάνει λόγο για «απα­ρά­δε­κτους».

Στη δήλω­σή τους, μετα­ξύ άλλων, αναφέρουν:

«Τέτοιου είδους περι­στα­τι­κά απο­τε­λούν έκφρα­ση του ρατσι­σμού, της ξενο­φο­βί­ας και του μίσους που καλ­λιερ­γεί­ται από διά­φο­ρες φασι­στι­κές ομά­δες και την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής. “Αέρα στα πανιά τους” δίνει η ανο­χή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που συγκυ­βερ­νού­σε με τους ΑΝΕΛ, φωτο­γρα­φι­ζό­ταν πλάι — πλάι με χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές, που με τις τελευ­ταί­ες απο­φά­σεις τούς “ρίχνει στα μαλα­κά” παρό­τι υπό­δι­κοι. Ευθύ­νη φέρουν και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα που συμ­φω­νούν με την ΕΕ και τις απο­φά­σεις της, όπως αυτή μετα­ξύ Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας που κρα­τά εγκλω­βι­σμέ­νους στη χώρα μας χιλιά­δες πρόσφυγες.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους να κατα­δι­κά­σουν και να απο­μο­νώ­σουν τη δρά­ση των εγκλη­μα­τι­κών φασι­στι­κών ομά­δων και των άλλων δυνά­με­ων που καλ­λιερ­γούν το ρατσι­σμό και το μίσος ανά­με­σα στους λαούς.

Να βάλουν στο στό­χο την πραγ­μα­τι­κή αιτία για τα κοι­νά μας βάσα­να, το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά τη φτώ­χεια, τον πόλε­μο και την προ­σφυ­γιά. Να δυνα­μώ­σουν την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη, τον αγώ­να για να μη “σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το φαΐ”, για απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις επεμ­βά­σεις. Για το συνο­λι­κό απε­γκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που το επι­θυ­μούν από την Ελλάδα».

Κόνι­τσα: Ρατσι­στι­κή επί­θε­ση κου­κου­λο­φό­ρων ενα­ντί­ον προσφυγόπουλων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο