Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμαρχος Πατρέων: Κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη κινητοποίηση στην Αθήνα στις 29 Γενάρη

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο λαό της Πάτρας να πάρει μέρος και μέσω των συλ­λο­γι­κών φορέ­ων του, στη μηχα­νο­κί­νη­τη πορεία και τη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα που οργα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Αρχή το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη, απεύ­θυ­νε ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, με συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμερα.

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως πρό­κει­ται για πρω­το­βου­λία, συνέ­χεια των προη­γού­με­νων που έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η Δημο­τι­κή Αρχή, αυτή τη φορά για το σύνο­λο των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης και για να ικα­νο­ποι­η­θούν μια σει­ρά αιτή­μα­τα που έχει θέσει δια­χρο­νι­κά στις έως και σήμε­ρα Κυβερ­νή­σεις, επε­σή­μα­νε: «Κανείς δεν μας χάρι­σε τίπο­τα, όσο διεκ­δι­κού­με μπο­ρού­με να έχου­με απο­τε­λέ­σμα­τα. Την προη­γού­με­νη φορά πήγα­με με τα πόδια στην Αθή­να, σήμε­ρα λόγω των συν­θη­κών, με τα μηχα­νή­μα­τά μας ως την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος όπου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια μεγά­λη συγκέντρωση».

Πρώ­το μέλη­μα τα προ­βλή­μα­τα του λαού

Επι­ση­μαί­νο­ντας ότι για τη Δημο­τι­κή Αρχή πρώ­το και κύριο μέλη­μα είναι η ευη­με­ρία των λαϊ­κών στρω­μά­των που πλήτ­το­νται από την φτώ­χεια, την ακρί­βεια, την ανερ­γία, τα προ­βλή­μα­τα στον τομέα της Υγεί­ας που οξύν­θη­καν με την παν­δη­μία, αλλά και από την έλλει­ψη σει­ράς υπο­δο­μών προ­στα­σί­ας της λαϊ­κής περιου­σί­ας, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γού­νται ζητή­μα­τα ακό­μη και από φυσι­κά φαινόμενα.

Παράλ­λη­λα, ανέ­φε­ρε προς την πρώ­τη γραμ­μή των διεκ­δι­κή­σε­ων του Δήμου απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση μπαί­νουν και άλλα αιτή­μα­τα που έχει θέσει, όπως η ενί­σχυ­σή του με τις ανα­γκαί­ες χρη­μα­το­δο­τή­σεις και το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό, η υπο­γειο­ποί­η­ση του τραί­νου, η παρα­χώ­ρη­ση της έκτα­σης του πρώ­ην σκου­πι­δό­το­που στον Ριγα­νό­κα­μπο για τη δημιουρ­γία του Ανα­το­λι­κού Πάρ­κου, η συνο­λι­κή βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών παι­δεί­ας, αθλη­τι­σμού, πολι­τι­σμού κα.

«Δεν πρό­κει­ται να χαρα­τσώ­σου­με τους δημότες»

Στά­θη­κε, στην κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί με τις συνο­λι­κές αυξή­σεις στα τιμο­λό­για του ρεύ­μα­τος, τονί­ζο­ντας πως αυτή αγγί­ζει το +40% για το δημο­τι­κό φωτι­σμό, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως η δημο­τι­κή Αρχή «δεν πρό­κει­ται να ανε­χθεί την οικο­νο­μι­κή αφαί­μα­ξη του Δήμου, μέσω της αύξη­σης των τιμών σε ρεύ­μα, πετρέ­λαιο, εφό­δια για την αυτε­πι­στα­σία κτλ», ούτε πρό­κει­ται να «επι­βά­λει επι­πλέ­ον φορο­λό­γη­ση του λαού μέσω της επι­βο­λής δεύ­τε­ρης και τρί­της φορο­λό­γη­σης, για την παρο­χή υπη­ρε­σιών που έχουν ήδη πλη­ρώ­σει και έπρε­πε να είναι αυτονόητες».

Ανα­φέρ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στην περι­κο­πή των κρα­τι­κών χρη­μα­το­δο­τή­σε­ων προς τους Δήμους, καυ­τη­ριά­ζο­ντας πως με βάση ακό­μη την υπάρ­χου­σα νομο­θε­σία «για την Πάτρα έπρε­πε να δια­τί­θε­νται 91 εκατ. ευρώ το χρό­νο και αντί αυτού, φέτος, λαμ­βά­νου­με 23», προ­σθέ­το­ντας, σε άλλο σημείο πως και από τις δια­χρο­νι­κές περι­κο­πές Κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ από την πρώ­τη στιγ­μή που ανέ­λα­βε η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή Αρχή «θα έπρε­πε να είχα­με πάρει 400 εκατ. ευρώ, τα οποία στε­ρού­μα­στε από την ικα­νο­ποί­η­ση λαϊ­κών αναγκών».

Με βάση και τα παρα­πά­νω, πρό­σθε­σε πως πολι­τι­κή της δημο­τι­κής Αρχής δεν είναι να «χαρα­τσώ­σει το λαό δύο και τρεις φορές, επει­δή αρνού­νται να δώσουν πόρους», αλλά να διεκ­δι­κεί και να απαι­τεί απ’ τους εκά­στο­τε κυβερ­νώ­ντες, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να, πως στη βάση αυτή «δεν δεχό­μα­στε την επι­βο­λή προ­στί­μων, όπως είναι το τέλος ταφής των απορ­ριμ­μά­των», όπου καλεί­ται ουσια­στι­κά ο λαός να πλη­ρώ­σει, άλλη μια φορά, την «πρά­σι­νη» πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των κυβερνήσεων.

Παράλ­λη­λα, καυ­τη­ρί­α­σε στην υπο­στε­λέ­χω­ση Υπη­ρε­σιών του Δήμου όπου μόνο στη ΔΕΥΑΠ λεί­πουν 102 άτο­μα, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γού­νται σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία της, ενώ συνο­λι­κά οι ελλεί­ψεις ξεπερ­νούν τα 1.000 άτο­μα χωρίς μέχρι και σήμε­ρα να υπάρ­χει κυβερ­νη­τι­κή πρό­βλε­ψη κάλυ­ψής τους.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής σε όλους τους φορείς της πόλης

Καλώ­ντας όλους τους φορείς να θέσουν επί τάπη­τος τα αιτή­μα­τά τους, σημεί­ω­σε πως η Δημο­τι­κή Αρχή θα απαι­τή­σει λύσεις για όλα τα ζητή­μα­τα με υπο­μνή­μα­τα προς κάθε αρμό­διο κυβερ­νη­τι­κό φορέα. Μέχρι τη Δευ­τέ­ρα, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δημο­τι­κό συμ­βού­λιο όπου θα τεθεί επί τάπη­τος και το θέμα της πορείας.

«Καλού­με το λαό της Πάτρας, τα σωμα­τεία του και τους συλ­λό­γους του, όλους τους μαζι­κούς φορείς της πόλης μας, να δώσουν τη δική τους απά­ντη­ση στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, που μας κατα­δι­κά­ζει στη φτώ­χεια και την ανερ­γία, στη ζωή χωρίς δικαιώ­μα­τα», τόνι­σε και κατέληξε:

«Δίνου­με έναν αγώ­να δύσκο­λο, αλλά ταυ­τό­χρο­να δίκαιο και τίμιο. Δύσκο­λο, για­τί οι προ­σπά­θειές μας πραγ­μα­το­ποιού­νται μέσα από ένα θεσμό που λει­τουρ­γεί με τα ασφυ­κτι­κά κρι­τή­ρια ενός κρά­τους που είναι εχθρι­κό απέ­να­ντι στο λαό μας. Δίκαιο και τίμιο, για­τί αφο­ρά τις ίδιες τις ανά­γκες του Πατραϊ­κού λαού και των παι­διών του, την ποιό­τη­τα ζωής του, την ίδια του τη ζωή και τις διεκ­δι­κή­σεις του. Σ’ αυτό το δρό­μο θα συνε­χί­σου­με, όσα εμπό­δια κι αν μας βάζουν»!

Τέλος, ότι τη συμ­με­το­χή του στην μηχα­νο­κί­νη­τη πορεία, απο­φά­σι­σε ο Παμ­μι­κρα­σια­τι­κός Σύλ­λο­γος, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας ήδη την παρου­σία του με συμ­με­το­χή μελών και φίλων του.

902.gr.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο