Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Αθηναίων — Νίκος Σοφιανός: Εμπαίζει τις λαϊκές οικογένειες η διοίκηση Μπακογιάννη

Ο Δήμος Αθή­νας προ­κα­λεί με μεί­ω­ση 8 λεπτών του ευρώ, δια­τη­ρώ­ντας έναν από τους υψη­λό­τε­ρους συντε­λε­στές φορο­λό­γη­σης τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθήνας. 

Σημεί­ω­σε ότι «η διοί­κη­ση Μπα­κο­γιάν­νη όχι μόνο συνε­χί­ζει την φορο­μπη­χτι­κή της πολι­τι­κή αλλά προ­κα­λεί τους δημό­τες με το λεη­λα­τη­μέ­νο εισό­δη­μα, δια­τη­ρώ­ντας τους υψη­λό­τε­ρους συντε­λε­στές φορο­λό­γη­σης στα δημο­τι­κά τέλη: 1,47€ οικια­κός και 5,23€ επαγ­γελ­μα­τι­κός συντε­λε­στής. Ταυ­τό­χρο­να μειώ­νει τον συντε­λε­στή στις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις σε 5,87€ πλη­ρώ­νο­ντας σχε­δόν τα ίδια δημο­τι­κά τέλη οι μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες με τις αλυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ και τις τράπεζες.

Σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως:

- Την ώρα που θα εισπρά­ξει δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια από χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, αφή­νει ανεί­σπρα­κτο το τέλος που οφεί­λουν να απο­δί­δουν στο Δήμο οι ξενο­δό­χοι (τέλος παρεπιδημούντων).

- Την ώρα που τα ενοί­κια έγι­ναν απλη­σί­α­στα σε όλη την Αθή­να, αφή­νει χιλιά­δες δια­με­ρί­σμα­τα του AirBnB να πλη­ρώ­νουν τέλη κατοι­κί­ας και όχι επαγ­γελ­μα­τι­κής στέ­γης ως οφείλουν.

- Εμπαί­ζει τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες με μεί­ω­ση 0,08 € ανά τετρα­γω­νι­κό, χωρίς να εξαι­ρεί τους βοη­θη­τι­κούς χώρους σε δια­με­ρί­σμα­τα και καταστήματα.

- Δε μειώ­νει το συντε­λε­στή φόρου ηλε­κτρο­δό­τη­σης, ένα επι­πλέ­ον χαρά­τσι για την κατοι­κία και τη μικρή επαγ­γελ­μα­τι­κή στέ­γη ‚ενώ χαρί­ζει χιλιά­δες ευρώ στις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, αφού δεν αυξά­νει τους συντε­λε­στές φόρου, ενώ έχει τη δυνα­τό­τη­τα από το ισχύ­ον θεσμι­κό πλαί­σιο να το πράξει».

Ανέ­φε­ρε ότι για άλλη μια φορά η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» κατα­ψη­φί­ζει τα ληστρι­κά τέλη της διοί­κη­σης Μπα­κο­γιάν­νη, όταν τα κύμα­τα ακρί­βειας στην ενέρ­γεια, στα τρό­φι­μα, στα καύ­σι­μα έχουν τσα­κί­σει το λαϊ­κό εισό­δη­μα. Κατα­ψη­φί­ζει την πολι­τι­κή του Δήμου που ταυ­τί­ζε­ται με την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, με την πολι­τι­κή που δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν μετα­τρέ­ψει τους Δήμους ‑και το Δήμο της Αθή­νας- σε φορο­λη­στρι­κούς μηχα­νι­σμούς μέσω φόρων, τελών, αντα­πο­δο­τι­κών υπη­ρε­σιών, παρα­βό­λων και κλήσεων.

«Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές»

Πρό­σθε­σε πως «για άλλη μια χρο­νιά η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση προ­τεί­νει μεγά­λες μειώ­σεις στα δημο­τι­κά τέλη για κατοι­κί­ες και επαγ­γελ­μα­τί­ες με ταυ­τό­χρο­νη αύξη­ση στις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις και στην πλατ­φόρ­μα βρα­χυ­χρό­νιας μίσθωσης».

Συγκε­κρι­μέ­να σημεί­ω­σε «οι προ­τά­σεις μας είναι ρεα­λι­στι­κές. Ο Δήμος της Αθή­νας έχει δυνα­τό­τη­τες να δώσει ουσια­στι­κή ανά­σα στο λαϊ­κό εισό­δη­μα μειώ­νο­ντας τη δημο­τι­κή φορο­λο­γία και καταρ­γώ­ντας την αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα σε μια σει­ρά υπη­ρε­σιών που προ­σφέ­ρει ένα­ντι χρη­μά­των στους δημό­τες του.

Ακο­λου­θεί μία ταξι­κή αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή για τους πολ­λούς και μία πολι­τι­κή που χαρί­ζει στους λίγους. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά εισέ­πρα­ξε μόλις 700.000€ το 2021 από τους ξενο­δό­χους αντί εκα­τομ­μυ­ρί­ων με βάση τις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στα εκα­το­ντά­δες ξενο­δο­χεία της Αθή­νας. Εισέ­πρα­ξε από λίγα έως καθό­λου από τις 350 μετα­φο­ρι­κές εται­ρεί­ες στον Ελαιώ­να. Οι εκα­το­ντά­δες επι­χει­ρη­μα­τί­ες στην ιδιω­τι­κή Υγεία έδω­σαν ελά­χι­στα παρά την τερά­στια κερ­δο­φο­ρία τους αυτά τα χρό­νια της πανδημίας.

Προ­τεί­νου­με ο Δήμος της Αθή­νας να δια­μορ­φώ­σει τους ίδιους συντε­λε­στές και απαλ­λα­γές που έχει εφαρ­μό­σει ο Δήμος Πάτρας. Αυτά που προ­τεί­νου­με σαν αντι­πο­λί­τευ­ση τα υλο­ποιού­με στον Δήμο που ο λαός του εμπι­στεύ­τη­κε τη διοί­κη­ση στους κομ­μου­νι­στές και τον Δήμαρ­χό τους. Συγκεκριμένα:

- Οικια­κός συντε­λε­στής: 1,08€ από 1,55€

- 12 κατη­γο­ρί­ες δημο­τών με πλή­ρη ή κατά 50% απαλ­λα­γή (άπο­ροι, πολύ­τε­κνοι, τρί­τε­κνοι, ανα­πη­ρία άνω 67%, μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες, μακρο­χρό­νια άνερ­γοι πάνω από ένα έτος, δικαιού­χοι ΚΕΑ, σε αυτές τις κατη­γο­ρί­ες κυμαι­νό­με­νη απαλ­λα­γή από 50% έως 100%)

- Επαγ­γελ­μα­τι­κός συντε­λε­στής: 3,06€ από 5,30€ – 5,50€

- Επι­χει­ρή­σεις μεγά­λης κερ­δο­φο­ρί­ας: 8,00€ από 6,18€

- Βοη­θη­τι­κοί χώροι κατοι­κιών: 0,90€ από 1,55€

- Δημο­τι­κά τέλη με επαγ­γελ­μα­τι­κό συντε­λε­στή σε όλα τα δια­με­ρί­σμα­τα βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης. Δια­σταύ­ρω­ση δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων με την κατα­βο­λή του τέλους 0,5% επί του τζί­ρου στο Δήμο από όλα τα ξενοδοχεία.

Η φορο­μπη­χτι­κή πολι­τι­κή του Δήμου προ­στί­θε­ται στην πολι­τι­κή της ακρί­βειας, της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, των μισθών ανέ­χειας, των νοι­κο­κυ­ριών της ανερ­γί­ας που κατα­δι­κά­ζο­νται να ζουν με επι­δό­μα­τα. Η κατα­δί­κη αυτής της πολι­τι­κής απαι­τεί να ανέ­βουν οι διεκ­δι­κή­σεις, οι αγώ­νες με σταθ­μό την απερ­γία στις 9 Νοέμ­βρη και κλι­μά­κω­ση παντού.»

Να αξιοποιηθούν τα οικόπεδα που έχουν αποζημιωθεί πριν χρόνια

Ο Νίκος Σοφια­νός έθι­ξε άλλα δυο θέμα­τα στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθήνας.

Ζήτη­σε να αξιο­ποι­η­θούν τα οικό­πε­δα που έχουν απο­ζη­μιω­θεί πριν 4,5 χρό­νια και δεν αξιο­ποιού­νται και έκα­νε ανα­φο­ρά στο 5ο δια­μέ­ρι­σμα και στο οικό­πε­δο που πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θεί και αν γίνει ένα τερά­στιο πάρ­κο στην περιο­χή. Τόνι­σε ότι είναι εγκλη­μα­τι­κή η αδια­φο­ρία της διοί­κη­σης του Δήμου που αντί να αξιο­ποι­ή­σει τα οικό­πε­δα έδω­σε 5 εκατ. ευρώ για να «παί­ξει» στην Πανεπιστημίου.

Το 2ο θέμα που έθι­ξε σχε­τί­ζε­ται με το σκάν­δα­λο του δια­γω­νι­σμού για την κάλυ­ψη θέση στο Δήμο από τον αντι­πρό­ε­δρο της ΟΝΝΕΔ. Ζήτη­σε να κατα­τε­θούν τα σχε­τι­κά έγγρα­φα καθώς υπάρ­χει καταγ­γε­λία υπο­ψή­φιας ότι απορ­ρί­φθη­κε ενώ πλη­ρού­σε τα προ­σό­ντα σε αντί­θε­ση με τον υπο­ψή­φιο που πήρε τη θέση.

Ο Νίκος Σοφια­νός ανα­φέρ­θη­κε και σε δεύ­τε­ρη περί­πτω­ση και σημεί­ω­σε ότι η διοί­κη­ση «χρη­σι­μο­ποιεί το δήμο σαν μαγα­ζί για προ­σλή­ψεις ημετέρων».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο