Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Βέροιας: Κατάπτυστη επιβολή προστίμου στο ΚΚΕ για αφισοκόλληση

To Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του δήμου Βέροιας με τις ψήφους της διοί­κη­σης προ­χώ­ρη­σε στην επι­βο­λή προ­στί­μου στο ΚΚΕ για μια αφί­σα που ενη­μέ­ρω­νε τον λαό της πόλης για πολι­τι­κή εκδή­λω­ση με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η ΤΕ Ημα­θί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση ως «κατά­πτυ­στη, αν ανα­λο­γι­στεί κανείς ότι εκεί­νη τη μέρα προη­γή­θη­κε συνά­ντη­ση του ΓΓ του ΚΚΕ με τον δήμαρ­χο της πόλης κ. Βοργιαζίδη».

Σημειώ­νει ότι «η δημο­τι­κή αρχή επι­χεί­ρη­σε να εξο­μοιώ­σει μια πολι­τι­κή — κοι­νω­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα με τις δια­φη­μι­στι­κές αφί­σες που αναρ­τώ­νται για εμπο­ρι­κούς σκοπούς.

Η μεθό­δευ­ση από την πλευ­ρά της διοί­κη­σης του δήμου θα πέσει στο κενό, όπως έγι­νε σε ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις και σε άλλες περιο­χές της χώρας μας. Θα συνε­χί­σου­με να ενη­με­ρώ­νου­με τον λαό της πόλης με κάθε μέσο παρά τις προ­σπά­θειες φίμω­σης από την κεντρι­κή και την τοπι­κή διοίκηση».

Και ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «όσα πρό­στι­μα και να βάζει η διοί­κη­ση του δήμου, όσες μηνύ­σεις και να κατα­θέ­σει, το ΚΚΕ δεν θα κάνει πίσω στην επι­χει­ρού­με­νη προ­σπά­θεια να ποι­νι­κο­ποι­η­θεί η πολι­τι­κή δρά­ση. Δεν πρό­κει­ται να συμ­μορ­φω­θού­με “προς τας υποδείξεις”».

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο