Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Δέλτα: Παραχώρησε αίθουσα για εκδήλωση στο φασιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη!

Ως πρό­κλη­ση στις δημο­κρα­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες και παρα­δό­σεις του λαού της Χαλά­στρας χαρα­κτη­ρί­ζει την προ­α­ναγ­γελ­θεί­σα εκδή­λω­ση του μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη στην περιο­χή, η ΚΟΒ  Χαλά­στρας της ΤΟ Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ.

Όπως τονί­ζει είναι τερά­στια «η ευθύ­νη της δημο­τι­κής αρχής και του Δημάρ­χου Δέλ­τα κ. Ιωαν­νί­δη, που παρα­χώ­ρη­σε την αίθου­σα του Δήμου στο Κόμ­μα του κατα­δι­κα­σμέ­νου για την υπό­θε­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της “Χρυ­σής Αυγής” Κασι­διά­ρη. Οι υπη­ρε­σί­ες του Δήμου αντι­με­τώ­πι­σαν το ζήτη­μα υπη­ρε­σια­κά, χωρίς να μπουν στον κόπο να εξε­τά­σουν ποιος κρύ­βε­ται από πίσω, σε ποια εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση παρα­χω­ρεί­ται δημο­τι­κός χώρος».

«Να “πλη­ρο­φο­ρή­σου­με” λοι­πόν το Δήμαρ­χο και τις υπη­ρε­σί­ες του ότι το λεγό­με­νο Κόμ­μα “Έλλη­νες για την πατρί­δα” είναι δημιούρ­γη­μα και έχει επί κεφα­λής του τον φυλα­κι­σμέ­νο βαρυ­ποι­νί­τη Κασι­διά­ρη, που κατα­δι­κά­σθη­κε ως μέλος της ηγε­σί­ας της “Χρυ­σής Αυγής” για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που δολο­φό­νη­σε τον Παύ­λο Φύσα και άτυ­χους μετα­νά­στες, που οργά­νω­σε πλή­θος δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις και άλλες κακουρ­γη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, σε πολ­λές δε από αυτές ήταν και ο ίδιος ο Κασι­διά­ρης φυσι­κός αυτουρ­γός» υπο­γραμ­μί­ζει και καλεί τόσο «το Δήμαρ­χο να ανα­κα­λέ­σει, έστω και την τελευ­ταία στιγ­μή την προ­κλη­τι­κή αυτή από­φα­ση και να μη δώσει δημο­τι­κό χώρο και βήμα στους θαυ­μα­στές και απο­γό­νους των ναζί, τους συνε­χι­στές της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της “Χρυ­σής Αυγής”» αλλά και τους εργα­ζό­με­νους της Χαλά­στρας και όλου του Δήμου να είναι σε ετοι­μό­τη­τα και κινη­το­ποί­η­ση, «για να μη βρω­μί­σουν τη Χαλά­στρα των αγώ­νων και των δημο­κρα­τι­κών παρα­δό­σε­ων οι ναζι­στι­κές συμμορίες».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο