Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας

Στα δικα­στή­ρια έσυ­ρε ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τους εργα­ζό­με­νους στον Τομέα Καθα­ριό­τη­τας, ζητώ­ντας να κρι­θούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν παράνομες.

Οι εργα­ζό­με­νοι, υιο­θε­τώ­ντας το πλαί­σιο της ΔΑΣ, είχαν απο­φα­σί­σει απο­χή από την υπε­ρω­ρια­κή εργα­σία για όλες τις Κυρια­κές μέχρι και την Κυρια­κή 15 Γενά­ρη, ενώ προ­χώ­ρη­σαν και σε κινη­το­ποι­ή­σεις τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη, απαι­τώ­ντας να τους δοθούν όλα τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας, προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, άμε­ση πλη­ρω­μή δεδου­λευ­μέ­νων εξαι­ρέ­σι­μων και νυχτε­ρι­νών, τήρη­ση όλων των μέτρων για την υγιει­νή και ασφά­λεια και να στα­μα­τή­σουν οι ιδιωτικοποιήσεις.

Το δικα­στή­ριο με τις συνή­θεις φαστ τρακ δια­δι­κα­σί­ες για αυτές τις περι­πτώ­σεις έκρι­νε ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις που απο­φα­σί­στη­καν από τη συνέ­λευ­ση είναι παρά­νο­μες. Δεν έκα­νε όμως δεκτή την απαί­τη­ση της διοί­κη­σης να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη και η απο­χή των Κυρια­κών, ούτε την απαί­τη­ση να μην επα­να­λη­φθούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις για τους ίδιους λόγους.

Η ΔΑΣ Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει «τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα που έσυ­ρε τους εργα­ζό­με­νους του δήμου στα δικα­στή­ρια». Παράλ­λη­λα στη­λι­τεύ­ει τη στά­ση του ΔΣ του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου, η οποία προ­χώ­ρη­σε σε ανα­στο­λή των κινητοποιήσεων. 

«Πριν ακό­μη γίνει γνω­στή η προ­σφυ­γή της διοί­κη­σης και “για να δεί­ξου­με καλό πρό­σω­πο” (σε ποιον;) όπως είπαν. Οι παρα­τά­ξεις “Ενιαίο” και “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” — ΔΑΚΕ δεν μπό­ρε­σαν να χωνέ­ψουν την από­φα­ση της συνέ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων στην καθα­ριό­τη­τα για κινη­το­ποι­ή­σεις. Ήταν ενά­ντια στην πρό­τα­ση για κινη­το­ποι­ή­σεις. Για αυτό με την πρώ­τη ευκαι­ρία και με πρό­σχη­μα την κακο­και­ρία, πήραν μαζί την από­φα­ση για κλεί­σι­μο των κινη­το­ποι­ή­σε­ων» σημειώ­νει η ΔΑΣ και προσθέτει:

«Χαι­ρε­τί­ζου­με αγω­νι­στι­κά όλους τους συνα­δέλ­φους που έδω­σαν παλι­κα­ρί­σια τη μάχη για τρεις ημέ­ρες, κόντρα στις απει­λές και τους εκβια­σμούς της διοί­κη­σης. Καμία απο­γο­ή­τευ­ση δεν πρέ­πει να υπάρ­χει. Οι κινη­το­ποι­ή­σεις ανέ­δει­ξαν στον λαό της πόλης τα προ­βλή­μα­τά μας και “ξεβρά­κω­σε” την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της διοί­κη­σης και τα επι­χει­ρή­μα­τά της. Εκεί που δεν συζη­τού­σε τα αιτή­μα­τά μας, ανα­γκά­στη­κε να δώσει υπο­σχέ­σεις για κάποια θέμα­τα, θα δού­με βέβαια αν τηρή­σει τις υπο­σχέ­σεις της.

Γελιέ­ται όποιος νομί­ζει ότι μπο­ρεί να βάλει φραγ­μό στην αγα­νά­κτη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και τη δρά­ση τους.

Προ­τεί­νου­με προς το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του σωμα­τεί­ου και όλους τους συνα­δέλ­φους να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί άμε­σα νέα συνέ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων και συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο επό­με­νο Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

Όσο τα προ­βλή­μα­τα παρα­μέ­νουν άλυ­τα και η αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της διοί­κη­σης εντεί­νε­ται, η δρά­ση μας δεν πρό­κει­ται να σταματήσει».

902.gr

«Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης: Καταγ­γέλ­λει την στά­ση του δημάρ­χου Κ. Ζέρ­βα απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους στην καθαριότητα

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο