Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις της διοίκησης Ζέρβα καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Μιμού­με­νη την τακτι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στη μέση του καλο­και­ριού, μεθο­δεύ­ει τη λήψη κρί­σι­μων απο­φά­σε­ων για την πόλη και τους δημό­τες με fast track δια­δι­κα­σί­ες, «εν κρυ­πτώ και παρα­βύ­στω», όπως καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλονίκης.

Όπως ανα­φέ­ρει, η διοί­κη­ση του δήμου συγκα­λεί κατε­πεί­γον Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο για αύριο Τετάρ­τη 5 Αυγού­στου με μονα­δι­κά θέμα­τα δύο από τα κρι­σι­μό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα της πόλης:

α) Την έγκρι­ση αγο­ράς 50 λεω­φο­ρεί­ων από τη Γερ­μα­νία για τον ΟΑΣΘ (επι­κα­λού­με­νη ψευ­δώς τις συν­θή­κες συνω­στι­σμού και του κορο­νοϊ­ού, καθώς η σχε­τι­κή συμ­φω­νία με τους Γερ­μα­νούς έγι­νε τον Σεπτέμ­βρη 2019, κατά δήλω­ση του δημάρ­χου) και

β) την έγκρι­ση θετι­κής γνω­μο­δό­τη­σης του δήμου για την ανά­πλα­ση της ΔΕΘ.

Η συνε­δρί­α­ση μάλι­στα θα γίνει «διά περι­φο­ράς» δηλα­δή χωρίς καμιά συζή­τη­ση, χωρίς να κλη­θούν οι φορείς της πόλης που έχουν εκφρά­σει την αντί­θε­σή τους στα σχέ­δια του δήμου, κατα­γρά­φο­ντας μόνο την ψήφο των συμ­βού­λων σε ένα ψηφο­δέλ­τιο με ναι ή όχι.

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης τονί­ζει ακό­μη στην ανα­κοί­νω­σή της:

«Η διοί­κη­ση του δήμου δεν μπο­ρεί να επι­κα­λε­στεί κανέ­να λόγο για το κατε­πεί­γον, απλά για­τί δεν υπάρχει.

Η μονα­δι­κή κατε­πεί­γου­σα ανά­γκη της είναι να απο­φύ­γει τις αντι­δρά­σεις του λαού και φορέ­ων της πόλης:

- Στο πρώ­το βήμα “δημο­τι­κο­ποί­η­σης” και μετέ­πει­τα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των αστι­κών συγκοινωνιών.

- Στην παρά­δο­ση της ΔΕΘ στα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, στε­ρώ­ντας το λαό της πόλης από τη δυνα­τό­τη­τα αξιο­ποί­η­σης της ΔΕΘ ως χώρου πρα­σί­νου, ανα­ψυ­χής, πολι­τι­στι­κής, αθλη­τι­κής δημιουρ­γί­ας που τόσο έχουν ανά­γκη οι δημό­τες της πόλης.

Σ’ αυτή τη μεθό­δευ­ση που μετα­τρέ­πει περαι­τέ­ρω τον δήμο σε παραγ­γε­λιο­δό­χο της κυβέρ­νη­σης και πλα­σιέ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων δεν θα συμπρά­ξου­με — δεν θα τη νομιμοποιήσουμε.

Θα απέ­χου­με από τη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμβουλίου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο