Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Γιατί η διοίκηση Ζέρβα αρνείται την τηλεοπτική μετάδοση των τηλεδιασκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου;

Αρνή­θη­κε η δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης την πρό­τα­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση των τηλε­δια­σκέ­ψε­ων του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, οι οποί­ες θα συνε­χι­στούν για μήνες, λόγω κορο­νοϊ­ού, «ενώ ακό­μα και η Βου­λή λει­τουρ­γεί με μέτρα αλλά δια ζώσης», όπως επισημαίνει.

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» υπο­γραμ­μί­ζει ότι η διοί­κη­ση Ζέρ­βα απε­χθά­νε­ται την δημο­σιό­τη­τα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, «για­τί θα απο­κα­λύ­πτο­νταν πανη­γυ­ρι­κά όλη η γύμνια της διοί­κη­σης. Που συνε­χί­ζο­ντας τον κατή­φο­ρο, κατέ­στη­σε το δήμο εντε­λώς αδύ­να­μο να σχε­διά­σει και εκτε­λέ­σει και τα ελά­χι­στα, σιω­πη­λό εκτε­λε­στι­κό όργα­νο της κυβέρ­νη­σης που συνο­μι­λεί μόνο με συμ­φέ­ρο­ντα και όχι με τους δημό­τες και τις επεί­γου­σες ανά­γκες τους».

Ανα­φέ­ρει, ως τέτοιο παρά­δειγ­μα, την συζή­τη­ση, στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Τετάρ­της, της πρό­τα­σής της για τη λήψη άμε­σων μέτρων για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση της σχο­λι­κής στέ­γης και την ακό­μα τρα­γι­κό­τε­ρη της Προ­σχο­λι­κής Αγωγής.

Σημειώ­νει χαρακτηριστικά:

«Τρία χρό­νια μετά τη νομο­θέ­τη­ση της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής, όπου η προη­γού­με­νη και σημε­ρι­νή διοί­κη­ση σφύ­ρι­ζαν αδιά­φο­ρα, ενώ όλες οι κυβερ­νή­σεις δεν έδω­σαν ούτε ευρώ για το πρό­γραμ­μα, αφού τον Ιού­λη, η “αυτο­θαυ­μα­ζό­με­νη” διοί­κη­ση δια­βε­βαί­ω­νε ότι όλα θα είναι έτοι­μα στο άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, τρεις μέρες πριν απ’ αυτό απο­δεί­χθη­κε ότι δεν είχαν κάνει τίποτα.

Βρή­καν και παρέ­δω­σαν ακί­νη­τα στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους (“Cisco”, “Pfizer”, τη ΔΕΘ, κ.λπ.), αλλά δεν βρί­σκουν χώρους και λεφτά να φτιά­ξουν σχο­λεία. Όσοι μιλά­νε για “ατο­μι­κή ευθύ­νη” και απο­φυ­γή συνω­στι­σμού στοι­βά­ζουν τους μαθη­τές σε απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες. Άρον-άρον κατα­φεύ­γουν σε kibo για τα νήπια(!!!). Ούτε καν ξέρουν πόσα από αυτά θα χρεια­στούν. Ενώ λεί­πουν 27 νηπιαγωγεία».

Προ­σθέ­τει ακό­μη ότι «δεν θέλουν να ενο­χλή­σουν την κυβέρ­νη­σή τους με αιτή­μα­τα για δέσμευ­ση, απαλ­λο­τρί­ω­ση και κατα­σκευή σχο­λεί­ων, για προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών και σχο­λι­κών καθα­ρι­στών. Όλα αυτά απαι­τούν κον­δύ­λια που πρέ­πει να πάνε στην “επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα”.

Γι’ αυτό απέρ­ρι­ψαν τις συγκε­κρι­μέ­νες, ρεα­λι­στι­κές προ­τά­σεις της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” για άμε­ση αξιο­ποί­η­ση χώρων για να απο­φευ­χθεί ο συνω­στι­σμός στα σχο­λεία (σχο­λεία που έκλει­σαν, χώροι ΔΕΘ που δεν θα λει­τουρ­γή­σει, Βίλα Πετρί­δη), για προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών, καθα­ρι­στών (που μειώ­θη­καν αντί να αυξη­θούν και ο δήμος δηλώ­νει ότι δεν ξέρει αν αρκούν)».

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» προ­α­ναγ­γέλ­λει πρω­το­βου­λί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων «να εντο­πί­σει τα τελευ­ταία δια­θέ­σι­μα ακί­νη­τα για κατα­σκευή σχο­λεί­ων, να απαι­τή­σει τη δέσμευ­σή τους, να απαι­τή­σει κον­δύ­λια για απαλ­λο­τρί­ω­ση και κατα­σκευή σχο­λεί­ων — νηπιαγωγείων»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο