Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ζέρβας, ΝΔ, ακροδεξιοί επικρότησαν τις συλλήψεις των φοιτητών…

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς χθες, στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αρνή­θη­κε ‑έστω- να συζη­τή­σει την πρό­τα­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» «να πάρει θέση ο δήμος στα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νταν, εκεί­νη ακρι­βώς την ώρα, στο Πανε­πι­στή­μιο και το Αστυ­νο­μι­κό Μέγα­ρο με τη βάρ­βα­ρη επί­θε­ση των ΜΑΤ στη συγκέ­ντρω­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων που ζητού­σαν να ανοί­ξουν οι σχο­λές (μετά από 1 χρό­νο) με μέτρα ασφά­λειας, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το νέο νόμο-λαι­μη­τό­μο για τα ΑΕΙ».

Όπως σημειώ­νει ήταν ανα­με­νό­με­νο στη συνε­δρί­α­ση «η διοί­κη­ση Ζέρβα…

Να αυτο­λι­βα­νί­ζε­ται ότι έκα­νε την πόλη εργο­τά­ξιο, λύνει προ­βλή­μα­τα χρόνων.

Να στη­ρί­ξει το νέο καλ­πο­νο­θευ­τι­κό νόμο της κυβέρ­νη­σης για την Τοπι­κή Διοί­κη­ση που δίνει παντο­δυ­να­μία σε παρα­τά­ξεις λαϊ­κής μειο­ψη­φί­ας (όπως του κ. Ζέρ­βα του 14%).

Να επι­μεί­νει στο φύτε­μα σαρ­δε­λό­κου­των-kibo στα σχο­λεία, εξα­φα­νί­ζο­ντας τις αυλές τους, υπερ­συ­νω­στί­ζο­ντας μαθη­τές παρά τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα. Και κυνι­κά να κατη­γο­ρεί τους γονείς που ανη­συ­χούν για τα παι­διά τους, για “επα­να­στα­τι­κή γυμνα­στι­κή”. Να προ­τι­μά αντί της ασφά­λειας των παι­διών, μπίζ­νες με ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές, ανα­θέ­το­ντας σ’ αυτές την ασφά­λι­ση 15.000 μαθητών».

Υπο­γραμ­μί­ζει πως «γνω­ρί­ζου­με με ποια διοί­κη­ση έχου­με να κάνου­με» και συμπλη­ρώ­νει ότι «δεν περι­μέ­να­με να κατα­δι­κά­σει την κυβέρ­νη­ση-καθο­δη­γη­τή της και το νόμο της. Ούτε καν να κατα­δι­κά­σει τη βαρ­βα­ρό­τη­τα των ΜΑΤ (άλλω­στε μπο­ρεί να της χρεια­στεί ενά­ντια σε κινη­το­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων). Προ­τεί­να­με απλά να συζη­τή­σει το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο την περί­πτω­ση να ζητή­σει την απε­λευ­θέ­ρω­ση των 30 φοι­τη­τών που συνε­λή­φθη­σαν. Έστω έτσι να δεί­ξει ότι σέβε­ται στο ελά­χι­στο το Πανε­πι­στή­μιο της πόλης για το οποίο περηφανεύεται».

«Ούτε συζή­τη­ση. Δεν το έκα­νε ούτε αυτό. Με την ονο­μα­στι­κή ψήφο της η δημο­τι­κή πλειο­ψη­φία (παρά­τα­ξη Ζέρ­βα, ΝΔ και ακρο­δε­ξιές — φασι­στι­κές παρα­τά­ξεις) χει­ρο­κρό­τη­σε τις συλ­λή­ψεις των φοι­τη­τών. Στο ερώ­τη­μα “ανοι­χτά Πανε­πι­στή­μια, με ασφά­λεια για τους φοι­τη­τές και τη γνώ­ση”, απά­ντη­σε “Πανε­πι­στή­μια κλει­στά στους φοι­τη­τές, ανοι­χτά για τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις και τα προ­γράμ­μα­τα του ΝΑΤΟ, ανοι­χτά για τη βαρ­βα­ρό­τη­τα των ΜΑΤ”. Συντά­χθη­κε με τον (μόνι­μο σύμ­βου­λο του δήμου), τον πρύ­τα­νη Παπαϊ­ω­άν­νου που έγρα­ψε μια από τις πιο μαύ­ρες σελί­δες του ΑΠΘ» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά και συμπλη­ρώ­νει πως «μια ακό­μα φορά, η διοί­κη­ση Ζέρ­βα, θυσιά­ζει τα ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του λαού (Υγεία, Παι­δεία) στην κυβέρ­νη­ση, για να εξα­σφα­λί­σει τη στή­ρι­ξή της στις επό­με­νες εκλο­γές. Ντρο­πιά­ζει την πόλη, τους κατοί­κους, τη νεο­λαία της».

ΑΠΘ: Όργιο κατα­στο­λής – Κυβέρ­νη­ση και Πρυ­τα­νεία αντι­με­τώ­πι­σαν τους αυρια­νούς επι­στή­μο­νες ως εγκλη­μα­τί­ες! (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο