Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Η διοίκηση Ζέρβα αρνείται να παραχωρήσει την πλατεία Αγ. Σοφίας για αντιφασιστική συναυλία!

«Τη δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης που με από­φα­σή της αρνεί­ται να παρα­χω­ρή­σει την πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας για τη διε­ξα­γω­γή της μεγά­λης αντι­φα­σι­στι­κής συναυ­λί­ας, την Πέμ­πτη 7 Οκτώ­βρη» καταγ­γέλ­λουν εργα­τι­κά σωμα­τεία και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης που καλούν όλους αύριο στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφίας!

Όπως ανα­φέ­ρουν, «τα γεγο­νό­τα των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη και αλλού, με τους φασί­στες να σηκώ­νουν κεφά­λι, να προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν μαθη­τές, φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νους που αγω­νί­ζο­νται συνά­ντη­σαν τη γενι­κή λαϊ­κή κατα­κραυ­γή. Τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης και τα φερέ­φω­νά της κατέ­λη­ξαν να είναι η θλι­βε­ρή παρα­φω­νία μιλώ­ντας για ίσες απο­στά­σεις, για τα “δυο άκρα” και άλλα τέτοια φαιδρά».

«Η διοί­κη­ση του δήμου σε συνέ­χεια της κατά­πτυ­στης ανα­κοί­νω­σης ξεπλύ­μα­τος των φασι­στών», τονί­ζουν, «συνε­χί­ζει στην ίδια γραμ­μή και παίρ­νει θέση απέ­να­ντι στα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους που διορ­γα­νώ­νουν τη μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία, αρνού­με­νη να δώσει άδεια για τον χώρο. Τους καταγ­γέλ­λου­με στον λαό της πόλης και τους δια­βε­βαιώ­νου­με ότι τέτοια εμπό­δια δεν πρό­κει­ται να μας πτο­ή­σουν. Τους φασί­στες που σήκω­σαν κεφά­λι θα τους στεί­λου­με πίσω στις τρύ­πες τους, όσο κι αν κάποιοι επι­μέ­νουν να τους χαϊδεύουν!

Όλοι αύριο στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας!».

902.gr.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο