Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Λειτουργώντας σαν υποκατάστημα της κυβέρνησης προσπαθεί να κλείσουν τα στόματα που λένε όλη την αλήθεια

Το γεγο­νός πως ο δήμος προ­σπα­θεί να κλεί­σει τα στό­μα­τα αυτών που λένε όλη την αλή­θεια, κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης, με αφορ­μή τον απο­κλει­σμό των εκπρο­σώ­πων των σωμα­τεί­ων των εργα­ζό­με­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία από την αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου για την παν­δη­μία, ειδι­κά μετά την σημε­ρι­νή δρα­μα­τι­κή ανα­κοί­νω­ση των διευ­θυ­ντών των μονά­δων του Νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­νι­κο­λά­ου». Μία ανα­κοί­νω­ση που όπως επι­ση­μαί­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» «απο­τε­λεί κόλα­φο για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τη παν­δη­μία, κόλα­φο για τους “τοπι­κούς άρχο­ντες” που παρα­κο­λου­θούν σαν θεα­τές το συντε­λού­με­νο έγκλη­μα σε βάρος της υγεί­ας και της ζωής του λαού, για να μην ενο­χλή­σουν τη κυβέρ­νη­ση και χάσουν τη στή­ρι­ξη της».

Υπεν­θυ­μί­ζει πως «τα όσα ανα­φέ­ρουν οι διευ­θυ­ντές του “Παπα­νι­κο­λά­ου” (και ισχύ­ουν για όλα τα νοσο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης) είναι όσα καταγ­γέ­λα­με επί μήνες» και ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «απο­κα­λύ­πτε­ται πλέ­ον ο λόγος που η διοί­κη­ση του δήμου απο­κλεί­ει από την αυρια­νή ειδι­κή συνε­δρί­α­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου τους εκπρο­σώ­πους των σωμα­τεί­ων των εργα­ζό­με­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, των ‑κατά τα άλλα- “ηρώ­ων της καθη­με­ρι­νής μάχης” ενά­ντια στη παν­δη­μία. Ο δήμος ‑σαν υπο­κα­τά­στη­μα της κυβέρ­νη­σης- προ­σπα­θεί να κλεί­σουν τα στό­μα­τα που λένε όλη την αλή­θεια. Προ­φα­νώς για τη πλή­ρη αδυ­να­μία του συστή­μα­τος υγεί­ας να περι­θάλ­ψει άλλους ασθε­νείς COVID, την αδυ­να­μία του να περι­θάλ­ψει ασθε­νείς με άλλες ασθέ­νειες, δεν ευθύ­νο­νται οι συγκε­ντρώ­σεις για το Πολυ­τε­χνείο που ακό­μα δεν έγιναν».

Στέ­κε­ται και στην εισαγ­γε­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης που «ασχο­λεί­ται απο­κλει­στι­κά με συν­δι­κα­λι­στές που καλούν σε οργα­νω­μέ­νη και υγειο­νο­μι­κά περι­φρου­ρη­μέ­νη εκδή­λω­ση για το Πολυ­τε­χνείο, συλ­λή­ψεις νεο­λαί­ων που μοι­ρά­ζουν ανα­κοι­νώ­σεις. Το αδί­κη­μα της έκθε­σης της υγεί­ας του λαού σε άμε­σο και τερά­στιο κίν­δυ­νο με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης δεν την απα­σχο­λεί καθόλου».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι «η ανα­φο­ρά των διευ­θυ­ντών του Νοσο­κο­μεί­ου “Παπα­νι­κο­λά­ου” στη μηδα­μι­νή “προ­σφο­ρά” του ιδιω­τι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας θέτει ως κυρί­αρ­χο αίτη­μα (που πρέ­πει επι­τέ­λους να δια­τυ­πώ­σει και ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης προς τη κυβέρ­νη­ση), τα μαζι­κά δωρε­άν τεστ για όλους και ιδιαί­τε­ρα στους χώρους δου­λειάς, τις άμε­σες μαζι­κές προ­σλή­ψεις στα νοσο­κο­μεία, την επί­τα­ξη (χωρίς καμιά απο­ζη­μί­ω­ση) όλων των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, την επι­στρά­τευ­ση των ιδιω­τών για­τρών με τους μισθούς των υπό­λοι­πων εργα­ζό­με­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, χωρίς κανέ­να απα­ρά­δε­κτο bonus όπως συμ­φώ­νη­σαν οι ηγε­σί­ες ιατρι­κών συλ­λό­γων με τη κυβέρ­νη­ση σαν ένα ακό­μα βήμα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της υγεί­ας. Αυτό συμ­βαί­νει (και προ­βλέ­πε­ται από το σύνταγ­μα) σε κάθε πόλε­μο, για τον οποία μιλά και η κυβέρ­νη­ση. Αυτές τις προ­τά­σεις έχει κατα­θέ­σει επα­νει­λημ­μέ­να η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και θα τις επα­να­κα­τα­θέ­σει στη σχε­τι­κή συνε­δρί­α­ση όπο­τε γίνει».

Κατα­λή­γο­ντας τονί­ζει ότι «δε θα δεχθού­με καμιά δικαιο­λο­γία (δια­δι­κα­στι­κή ή άλλη) π.χ. ότι η συνε­δρί­α­ση είναι μόνο ενη­με­ρω­τι­κή και όχι ουσια­στι­κή — απο­φα­σι­στι­κή. Δεν θα δεχθού­με καμιά αστεία δικαιο­λο­γία ότι “γι’ αυτά απο­φα­σί­ζει η κυβέρ­νη­ση, ο δήμος δεν έχει αρμο­διό­τη­τα” όταν προ­ε­κλο­γι­κή εξαγ­γε­λία του δημάρ­χου ήταν ότι “ο δήμος θα ασχο­λεί­ται και με θέμα­τα πέραν των νομο­θε­τη­μέ­νων αρμο­διο­τή­των του” και το έπρα­ξε με την αγο­ρά των 50 λεω­φο­ρεί­ων από τη Λει­ψία (προ κορω­νοϊ­ού) και το ένα ήδη κάη­κε. Την ευθύ­νη για το καλό ή το κακό της πόλης έχει πλέ­ον και ο δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης και ο δήμαρχος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο