Δήμος Θεσσαλονίκης: Λειτουργώντας σαν υποκατάστημα της κυβέρνησης προσπαθεί να κλείσουν τα στόματα που λένε όλη την αλήθεια

Το γεγο­νός πως ο δήμος προ­σπα­θεί να κλεί­σει τα στό­μα­τα αυτών που λένε όλη την αλή­θεια, κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης, με αφορ­μή τον απο­κλει­σμό των εκπρο­σώ­πων των σωμα­τεί­ων των εργα­ζό­με­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία από την αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου για την παν­δη­μία, ειδι­κά μετά την σημε­ρι­νή δρα­μα­τι­κή ανα­κοί­νω­ση των διευ­θυ­ντών … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης: Λει­τουρ­γώ­ντας σαν υπο­κα­τά­στη­μα της κυβέρ­νη­σης προ­σπα­θεί να κλεί­σουν τα στό­μα­τα που λένε όλη την αλή­θεια.