Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Καισαριανής: Καταργεί τροφεία σε παιδικούς σταθμούς – Αυξάνει τέλη σε μεγάλες επιχειρήσεις & airbnb

Σε αποφάσεις που προασπίζουν τα λαϊκά συμφέροντα και ανακουφίζουν τις λαϊκές οικογένειες, προχώρησε ο Δήμος Καισαριανής…

Ειδι­κό­τε­ρα, σε τέσ­σε­ρις σημα­ντι­κές αλλα­γές προ­χώ­ρη­σε το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Και­σα­ρια­νής, στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Παρα­σκευή 29 Μαρτίου.PDF Logo

Τέλη_ Δήμος Καισαριανής

Με εισή­γη­ση της Δημο­τι­κής Αρχής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης (ΚΚΕ), ελή­φθη­σαν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο στην τελευ­ταία του συνε­δρί­α­ση στις 29 Μαρ­τί­ου οι παρα­κά­τω αποφάσεις:

1.

Κατάρ­γη­ση όλων των τρο­φεί­ων στους Βρε­φο­νη­πια­κούς Σταθ­μούς, ανε­ξαρ­τή­τως εισοδήματος!

Ειδι­κό­τε­ρα, η από­φα­ση προ­βλέ­πει: “…κατάρ­γη­ση όλων των τρο­φεί­ων ανε­ξαρ­τή­τως εισο­δή­μα­τος (εξαι­ρού­νται οι περι­πτώ­σεις, όπου στα τρο­φεία είναι υπό­χρε­ος ο εργο­δό­της του γονέα). Σε περί­πτω­ση μη προ­σκό­μι­σης voucher της ΕΕΤΑΑ, ενώ υπάρ­χει δικαί­ω­μα, θα κατα­βάλ­λε­ται το ποσό των πενή­ντα πέντε (55) ευρώ”.

2.

Αύξη­ση των δημο­τι­κών τελών για τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις της πόλης και τα airbnb. Συγκε­κρι­μέ­να αποφασίστηκε: 

  • Διπλα­σια­σμός των Αντα­πο­δο­τι­κών Τελών (καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού) για τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις (supermarket, Tρά­πε­ζες, εκθε­σια­κούς χώρους, night clubs) που δημιουρ­γούν και το μεγα­λύ­τε­ρο όγκο απορ­ριμ­μά­των στον Δήμο.
  • — Είσο­δος των βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης ακι­νή­των (τύπου airbnb) σε ειδι­κό συντε­λε­στή για επι­χει­ρή­σεις και όχι πλέ­ον στον χαμη­λό­τε­ρο οικια­κό. Δια­τή­ρη­ση του οικια­κού συντε­λε­στή και της ειδι­κής μεί­ω­σης για τις ευπα­θείς ομάδες.

Επί­σης, αποφασίστηκε: 

  • — Καθο­ρι­σμός εκ νέου ζωνών και τέλους χρή­σης κατά­λη­ψης χώρου από τρα­πε­ζο­κα­θί­σμα­τα και εμπο­ρεύ­μα­τα. Κατα­στή­μα­τα σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρη εμπο­ρι­κή κίνη­ση θα πλη­ρώ­νουν πλέ­ον χαμη­λό­τε­ρα τέλη. Επι­πλέ­ον, ειδι­κά για όσους κατα­λαμ­βά­νουν χώρο τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των στην Πλα­τεία Πανα­γιώ­τη Μακρή και επί της Πλα­τεί­ας Κοι­μή­σε­ως Θεο­τό­κου απο­κλει­στι­κά για το 2024 και όσο διαρ­κούν τα έργα, θα πλη­ρώ­νουν το 50% της καθο­ρι­ζό­με­νης τιμής της ζώνης.
  • — Τμη­μα­τι­κή κατα­βο­λή του τέλους χρή­σης κοι­νό­χρη­στων χώρων με ταυ­τό­χρο­νη χορή­γη­ση άδειας στον αιτού­ντα. Διευ­κο­λύ­νε­ται η κατα­βο­λή των τελών και η αδειο­δό­τη­ση των αιτού­ντων, βελ­τιώ­νε­ται ο έλεγ­χος των οφει­λών, χωρίς να φτά­νουν οι επαγ­γελ­μα­τί­ες σε αδιέ­ξο­δο με άμε­σες προ­σαυ­ξή­σεις και πρόστιμα.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο