Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Θανάσης Κοκονάς

Ο Θανά­σης Κοκο­νάς θα είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Κορ­δε­λιού Ευό­σμου όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε χτες Σάβ­βα­το 8 Απρί­λη, στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης με θέμα δυνα­μώ­στε την ψήφο σας, την ελπί­δα για τα παι­διά» που διορ­γά­νω­σαν οι ΚΟ Κορ­δε­λιού Ευό­σμου της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, στο Δημαρ­χεί­ου Ευόσμου.

«Ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές που θα γίνουν το φθι­νό­πω­ρο. Με περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους βου­λευ­τές, δημάρ­χους, δημο­τι­κούς και περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους», τόνι­σε η Ελέ­νη Κυγιά­κη, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ  ανα­κοι­νώ­νο­ντας την υπο­ψη­φιό­τη­τα του Θανά­ση Κοκονά.

«Μπρο­στά στις εκλο­γές, σημεί­ω­σε η Ελέ­νη Κυγιά­κη, κανέ­νας να μη δώσει συγ­χω­ρο­χάρ­τι στα κόμ­μα­τα που δια­μορ­φώ­νουν ένα δύσκο­λο παρόν και ένα δυσοί­ω­νο μέλ­λον για εμάς και τα παι­διά μας! Κανέ­νας να μην επι­λέ­ξει με κρι­τή­ριο το λιγό­τε­ρο κακό, για­τί σίγου­ρα δεν αρκεί σήμε­ρα να φύγει αυτή η κυβέρ­νη­ση και να έρθει μία άλλη που ίσως πιστεύ­ου­με ότι δεν θα είναι τόσο χάλια».

«Το καλό «σενά­ριο» για το λαό για τη νεο­λαία, γρά­φε­ται με δυνα­τό ΚΚΕ», τόνι­σε ο Θανά­σης Κοκο­νάς, υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Κορ­δε­λιού Ευό­σμου και υπο­ψή­φιος στην Α Θεσ­σα­λο­νί­κη με το ΚΚΕ.

«Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές, οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι, Περι­φε­ρειάρ­χες, οι υπο­ψή­φιοι για τα διά­φο­ρα συμ­βού­λια, σημεί­ω­σε, είναι άνθρω­ποι που βρί­σκο­νται καθη­με­ρι­νά στην πρώ­τη γραμ­μή, μέσα στους χώρους δου­λειάς, στους χώρους μάθη­σης, στις γει­το­νιές, Είμα­στε από αυτούς και από αυτές που πιστεύ­ουν ότι η βελ­τί­ω­ση της ζωής μας και η λύση των προ­βλη­μά­των μας μπο­ρεί να έρθει μόνο μέσα από την συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια και πάλη και όχι μέσα από την ατο­μι­κή διέ­ξο­δο και το προ­σω­πι­κό βόλε­μα. Αυτός είναι και ο λόγος που μπαί­νου­με μπρο­στά σε κάθε ζήτη­μα που απα­σχο­λεί τον λαό μικρό αλλά και μεγάλο».

«Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ αφαι­ρεί δύνα­μη από την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, χαλά­ει όλα τα αντι­λαϊ­κά σενά­ρια της επό­με­νης ημέ­ρας. Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ είναι και ενί­σχυ­ση της προ­ο­πτι­κής ώστε πραγ­μα­τι­κά το πέρα­σμα από τη θλί­ψη στην οργή, να γίνει πάλη για την ανα­τρο­πή. Εκεί μπο­ρεί να βρουν απά­ντη­ση οι προ­βλη­μα­τι­σμοί του λαού και της νεολαίας,

Για να προ­φτά­σου­με την αυγή και το αύριο και να δημιουρ­γή­σου­με νέους χρό­νους και επο­χές στο μπόι των ονεί­ρων μας στο μπόι των ανθρώ­πων, όπως έλε­γε και στην απο­λο­γία του ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης», κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο Θανά­σης Κοκόνας. 

Βιογραφικό

Ο Θανά­σης Κοκο­νάς είναι 49 ετών. Εργά­ζε­ται ως ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος. Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και Αντι­πρό­ε­δρος της ΑΣΓΜΕ. Είναι εκλεγ­μέ­νος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στον Δήμο Κορ­δε­λιού- Ευόσμου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο