Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Κύριε Κοκονά, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρχος;

Κοκο­νάς Θανά­σης “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου”: Θα γίνουν παρεμ­βά­σεις του Δήμου για τη βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς των κατοί­κων. Στο μέτρο των δυνα­το­τή­των με την δημιουρ­γία πολι­τι­στι­κών και αθλη­τι­κών κέντρων, νέων παι­δι­κών σταθ­μών, παι­δι­κών χαρών, ασφαλ­τό­στρω­σης δρό­μων, πάρ­κων, πεζο­δρο­μί­ων, έλεγ­χο των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων. Θα ικα­νο­ποι­ή­σου­με αιτή­μα­τα που για πολ­λά χρό­νια δεν έχουν ικα­νο­ποι­η­θεί. Θα είμα­στε διαρ­κώς σ’ έναν αγώ­να για να κρα­τή­σου­με την συνοι­κία μας όρθια. Είναι αγώ­νας άνι­σος κάτω από πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες, με μειω­μέ­νη την κρα­τι­κή επι­χο­ρή­γη­ση κατά 62% και απα­γό­ρευ­ση προ­σλή­ψε­ων μόνι­μου προσωπικού.

Ερώ­τη­ση: Σε τι κινή­σεις σχε­διά­ζε­τε να προ­βεί­τε στο μέλ­λον προς την κατεύ­θυν­ση της ανα­τρο­πής των ανι­σο­τή­των που παρα­τη­ρού­νται στη δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη σε σχέ­ση με την ανα­το­λι­κή; (είτε σε επί­πε­δο περι­βαλ­λο­ντι­κής επι­βά­ρυν­σης, είτε σε επί­πε­δο πλη­θυ­σμια­κής ανά­πτυ­ξης, έλλει­ψης επαρ­κών υπο­δο­μών κ.α.)

Κοκο­νάς Θανά­σης “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου”: Οι ανι­σό­τη­τες δεν ξεχω­ρί­ζουν με βάση τον τόπο μέσα στο πολε­ο­δο­μι­κό συγκρό­τη­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Είναι ανι­σό­τη­τες που η ρίζα τους ξεκι­νά στην βάση της πολι­τι­κής που προ­σπα­θεί να εφαρ­μό­σει η κάθε διοί­κη­ση του Δήμου σε σχέ­ση πάντα με την κεντρι­κή εξου­σία. Η ανά­πτυ­ξη των υπο­δο­μών στην περιο­χή μας θα πρέ­πει να γίνει με βάση τις ανά­γκες των κατοί­κων. Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση επι­μέ­νει ότι η λύση των περι­βαλ­λο­ντι­κών προ­βλη­μά­των δεν είναι τεχνι­κό ζήτη­μα αλλά βαθιά πολι­τι­κό και έτσι πρέ­πει να αντιμετωπιστεί.

Ερώ­τη­ση: Σε έναν δήμο με μεγά­λο πλη­θυ­σμό πώς σκο­πεύ­ε­τε να αντι­με­τω­πί­σε­τε τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες στον τομέα της σχο­λι­κής στέγης;

Κοκο­νάς Θανά­σης “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου”: Διεκ­δί­κη­ση για τον απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό οικο­πέ­δων και έντα­ξης τους σε πρό­γραμ­μα για κατα­σκευή σχο­λειών. Αγώ­νας γονιών, εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών, για διεκ­δί­κη­ση νέων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, νέων παι­δι­κών Σταθ­μών, με κρα­τι­κά κον­δύ­λια χωρίς ΣΔΙΤ. Να αξιο­ποι­η­θεί το πλε­ό­να­σμα των 8,5 εκ. ευρώ για να στη­ρι­χθούν τα σχο­λεία, οι παι­δι­κοί σταθ­μοί με κατάρ­γη­ση των τρο­φεί­ων για οικο­γέ­νειες με χαμη­λά εισοδήματα.

Πηγή: ΑΠΕ

kokonasΚοκονάς Αθανάσιος — Βιογραφικό

Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, 45 ετών. Από­φοι­τος της σχο­λής του­ρι­στι­κών επαγ­γελ­μά­των Περαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πρό­ε­δρος στην ομο­σπον­δία γονέ­ων και κηδε­μό­νων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και αντι­πρό­ε­δρος της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλάδας.

Είναι μέλος της τομε­α­κής επι­τρο­πής Βορειο­δυ­τι­κών Συνοι­κιών Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο