Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Νέας Ιωνίας: Η κ. Θωμαΐδου, ο «Τζήμερος», ο «Κασιδιάρης» και ο προεδρεύων

Σχο­λιά­ζει ο Δημό­της Νέας Ιωνί­ας //

Πρω­τό­γνω­ρα, ανεκ­δι­ή­γη­τα και απί­στευ­τα (σκη­νές απεί­ρου κάλ­λους) όσα συμ­βαί­νουν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Νέας Ιωνί­ας με ευθύ­νη της δημάρ­χου Δέσποι­νας Θωμα­ΐ­δου, του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου κ. Κου­λού­ρη και αντιδημάρχων.

Δεν είναι μόνο η απα­ξί­ω­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου με ευθύ­νη της δημάρ­χου Δέσποι­νας Θωμα­ΐ­δου (έφτα­σε στο σημείο να κατα­στρα­τη­γή­σει ακό­μα και τις αντι­λαϊ­κές προ­βλέ­ψεις του Κλeι­σθέ­νη στη λήψη των απο­φά­σε­ων), αλλά πλη­θαί­νουν και τα φαι­νό­με­να του χυδαί­ου λόγου και του  έκδη­λου αντι­κομ­μου­νι­σμού από την παρά­τα­ξη της δημάρ­χου και αυτής του συνο­δοι­πό­ρου της — στα δημο­τι­κά — κ. Κουκουλάρη.

Σε πρό­σφα­τη συνε­δρί­α­ση έλα­βε χώρα «απρό­κλη­τη επί­θε­ση φασι­στι­κής-γκαι­μπε­λι­κής φρα­σε­ο­λο­γί­ας από τον για­τρό Θ. Απο­στο­λό­που­λο, Δημο­τι­κό Σύμ­βου­λο της παρά­τα­ξης Κου­κου­λά­ρη» κατά δημο­τι­κών συμ­βού­λων και γονέ­ων μαθη­τών πυο παρα­κο­λου­θού­σαν το Δημο­τι­κό συμ­βού­λιο, η οποία είχε την κάλυ­ψη των κ.κ. Κου­λού­ρη και Χατζησαββίδη.

Ο κ. Απο­στο­λό­που­λος «απο­κά­λε­σε τους παρευ­ρι­σκό­με­νους γονείς και Δημο­τι­κούς Συμ­βού­λους της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν, “πατσα­βού­ρες” και “στα­λι­νο­φα­σί­στες”»!

Ο χαρα­κτη­ρι­σμός «πατσα­βού­ρες» είναι προ­σφι­λής στον ναζί υπό­δι­κο στέ­λε­χος της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Ηλία Κασι­διά­ρη. Και  το «στα­λι­νο­φα­σί­στες» από το «οπλο­στά­σιο» των χρυσαυγιτών.

Τέτοιοι χαρα­κτη­ρι­σμοί οι οποί­οι συνο­δεύ­ο­νται από αντί­στοι­χου τύπου συμπε­ρι­φο­ρές είναι επι­κίν­δυ­νες και κατα­δι­κα­στέ­ες. Καμία ανο­χή, καμία δικαιο­λό­γη­ση σε ό,τι περι­φρο­νεί, προ­σβάλ­λει και απα­ξιώ­νει τον άνθρω­πο, τον εργα­ζό­με­νο, τον πολί­τη. Ο κ. Χατζη­σαβ­βί­δης ήταν ο πρώ­τος διδά­ξας τέτοιων χυδαί­ων συμπε­ρι­φο­ρών, ως άλλος Τζήμερος,

Από την άλλη,  ο ρόλος του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, που  είναι να υπε­ρα­σπί­σει τόσο το κύρος του ΔΣ όσο και τους πολί­τες. Κάτι που όχι μόνο δεν έπρα­ξε ο κ. Κου­λού­ρης αλλά δικαιο­λό­γη­σε εμε­τι­κές χυδαιό­τη­τες. Απο­δεί­χτη­κε λίγος όπως και όλη η δημο­τι­κή αρχή στις έως τώρα απαι­τή­σεις λει­τουρ­γί­ας του Δήμου και της Δημο­τι­κής αρχής.

Δεν πάει πολύς και­ρός που η δήμαρ­χος κ. Θωμα­ΐ­δου δικαιο­λό­γη­σε τη μη κατα­δί­κη της φασι­στι­κής πρα­κτι­κής επί­θε­ση στον κ. Μανού­ρη με το επι­χεί­ρη­μα της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας!!! Η κ. Θωμα­ΐ­δου όχι μόνο δεν προ­σπά­θη­σε να κατευ­νά­σει τα πνεύ­μα­τα (όταν συνέ­βη το γεγο­νός), αλλά δεν κατα­δί­κα­σε καν — ως όφει­λε ως δήμαρ­χος — την αντι­δη­μο­κρα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των ανε­γκέ­φα­λων — και δεν προ­στά­τευ­σε το κύρος των εκλεγ­μέ­νων εκπρο­σώ­πων του Δήμου. Και δεν κατα­δί­κα­σε το γεγο­νός — ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ — για­τί δεν τη στή­ρι­ξε (ο κ. Μανού­ρης) στην κρι­τι­κή που δέχε­ται!!! Νέα ήθη… αυτοκρατορικά.

Πρα­κτι­κές και συμπε­ρι­φο­ρές αντι­δη­μο­κρα­τι­κές που πάνε μαζί με αντι­λαϊ­κά μέτρα (πχ δυσβά­στα­χτα δημο­τι­κά τέλη, αδια­φο­ρία για τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στα σχο­λεία κλπ).

________________________________________________________

Δημό­της Νέας Ιωνί­ας είναι ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο