Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Ο «πατριωτισμός» του κ. Δημάρχου… και η «αφέλεια» ενός ΝΑΡίτη

Με αφορ­μή ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Νεά­πο­λης Συκε­ών για το ζήτη­μα της μετα­τρο­πής της Αγί­ας Σοφί­ας σε τζα­μί, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» προ­έ­βη στο παρα­κά­τω σχόλιο:

Ο “πατριω­τι­σμός” του κ. Δημάρχου …

Βρή­κε αφορ­μή ο Δήμαρ­χος Νεά­πο­λης-Συκε­ών, με την προ­κλη­τι­κή κίνη­ση του Ερντο­γάν να μετα­τρέ­ψει την Αγία Σοφία σε τζα­μί, να δεί­ξει τον “πατριω­τι­σμό” του.

Έφε­ρε λοι­πόν ένα ψήφι­σμα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, που το ύφος και την ορο­λο­γία του θα την ζήλευαν κυριο­λε­κτι­κά οι γρα­φιά­δες της «Χρυ­σής Αυγής» και του κ. Τζήμερου.

Με ακραί­ες εκφρά­σεις και αφο­ρι­σμούς ο κ. Δήμαρ­χος προ­σπα­θεί να διε­γεί­ρει το θρη­σκευ­τι­κό συναί­σθη­μα των πολι­τών, στρέ­φο­ντας την ουσία του προ­βλή­μα­τος σε λαν­θα­σμέ­νη και κυρί­ως επι­κίν­δυ­νη κατεύ­θυν­ση για τα συμ­φέ­ρο­ντα και των δύο λαών.

«Βάρ­βα­ρος, αιμο­στα­γής, ισλα­μο­φα­σί­στας, με αρρω­στη­μέ­νη εξου­σιο­μα­νία, που δεν σέβε­ται τα ιερά σύμ­βο­λα, Σουλ­τά­νος που προ­σπα­θεί να ανα­βιώ­σει την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, κατά του Χρι­στια­νι­σμού και του Ελλη­νι­σμού», μερι­κές από τις εκφρά­σεις του κει­μέ­νου του.

Μια χυδαία χρη­σι­μο­ποί­η­ση της πίστης του θρη­σκευό­με­νου κόσμου και μια προ­σπά­θεια όξυν­σης του θρη­σκευ­τι­κού φανατισμού.

Ότι δηλα­δή προ­σπα­θούν να πετύ­χουν εθνι­κι­στι­κές φωνές και από τις δύο πλευ­ρές των συνόρων.

  • Κρύ­βει ότι η πρό­κλη­ση με την Αγία Σοφία απο­τε­λεί ένα μικρό κομ­μά­τι της μεγα­λύ­τε­ρης εικό­νας των προ­κλή­σε­ων της Τούρ­κι­κης αστι­κής τάξης με τις απαι­τή­σεις της στο Αιγαίο, την ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, την Λιβύη, στα ενερ­γεια­κά κοι­τά­σμα­τα και τόσα άλλα.
  • Δεν λέει κου­βέ­ντα για την υπό­θαλ­ψη αυτών των προ­κλή­σε­ων από τους δήθεν συμ­μά­χους μας, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, στην προ­σπά­θειά τους να κρα­τή­σουν την Τουρ­κία μακριά από την επιρ­ροή της Ρωσίας.
  • Ο “πατριω­τι­σμός” του κει­μέ­νου εξα­ντλεί­ται σε αφο­ρι­σμούς και εθνι­κο-θρη­σκευ­τι­κές επι­θέ­σεις προς τον Ερντο­γάν, αλλά δεν λέει κου­βέ­ντα για τους αντα­γω­νι­σμούς πολυ­ε­θνι­κών κολοσ­σών και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών τους για το ποιος θα πάρει το μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι του πλού­του που υπάρ­χει στην περιοχή.

… και η “αφέ­λεια” ενός ΝΑΡίτη

Για το ίδιο θέμα όμως έφε­ρε ψήφι­σμα και η «Πόλη Αλλιώς», με επι­κε­φα­λής στέ­λε­χος του ΝΑΡ.

Χωρίς να χρη­σι­μο­ποιούν τις ακραί­ες εκφρά­σεις και αφο­ρι­σμούς του κ. Δημάρ­χου, και το δικό τους ψήφι­σμα περι­χα­ρα­κώ­νει το πρό­βλη­μα της Αγί­ας Σοφί­ας απο­κλει­στι­κά σε θρη­σκευ­τι­κά και πολι­τι­σμι­κά πλαίσια.

Το «πλήγ­μα» που βλέ­πει ο εκπρό­σω­πος του ΝΑΡ, από την προ­κλη­τι­κή κίνη­ση του Ερντο­γάν, είναι: στην «ανε­κτι­κό­τη­τα», στην  «ανε­ξι­θρη­σκία», την «ιστο­ρι­κή μνή­μη», στον «πολι­τι­σμό» και στο «θρη­σκευ­τι­κό συναί­σθη­μα του λαού».

Ζητά­νε την «καλ­λιέρ­γεια κλί­μα­τος ειρή­νης και φιλί­ας» σε αντί­θε­ση με το κλί­μα «μισαλ­λο­δο­ξί­ας και έντα­σης» που ανα­πτύσ­σε­ται, δεσμευό­με­νοι να υπε­ρα­σπι­στούν «την δια­τή­ρη­ση των ιστο­ρι­κών μνη­μεί­ων της Θεσσαλονίκης»!!!

Τι να πρω­το­πεί κανείς;

Που­θε­νά δεν υπάρ­χει η παρα­μι­κρή ανα­φο­ρά για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συγκρού­σεις και αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή και τη συμ­με­το­χή της χώρας μας σ’ αυτούς.

Ούτε κάποια μικρή νύξη για τον ρόλο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας και Τουρκίας.

Παρου­σιά­ζει την πρό­κλη­ση της Αγιά Σοφιάς σαν μια ανα­με­νό­με­νη κίνη­ση του Ερντο­γάν, απο­συν­δέ­ο­ντας την από όλες τις υπό­λοι­πες προ­κλη­τι­κές απαι­τή­σεις της τούρ­κι­κης αστι­κής τάξης σε Αιγαίο, ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, κλπ.

Όταν μάλι­στα επι­κρί­θη­κε από τον εκπρό­σω­πο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», προ­σπά­θη­σε να δικαιο­λο­γη­θεί λέγο­ντας ότι «είχαν την πολι­τι­κή αφέ­λεια να πιστεύ­ουν πως μπο­ρού­σε να βγει ένα κοι­νό ψήφι­σμα, γι’ αυτό δεν ανα­φέρ­θη­καν σε όλα τα άλλα …»

Καμιά «πολι­τι­κή αφέ­λεια» βέβαια δεν δια­κρί­νει τα στε­λέ­χη του ΝΑΡ.

Αυτό που τους δια­κρί­νει είναι ένα αντιΚ­ΚΕ μένος μαζί με τις πασι­φι­στι­κές τους από­ψεις και τάσεις συμ­βι­βα­σμού με τα αστι­κά κόμ­μα­τα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια ψεύ­τι­κη υπερ-επα­να­στα­τι­κή φρασεολογία.

Αυτοί που λίγες ημέ­ρες πριν, κατη­γο­ρού­σαν την ΚΝΕ, για­τί ζήτη­σε υλι­κή βοή­θεια από την περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας για τη διορ­γά­νω­ση του 29ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Διη­μέ­ρου, σήμε­ρα δηλώ­νουν «πολι­τι­κά αφε­λείς» για­τί … “παρέ­λει­ψαν” να ανα­φερ­θούν στον ρόλο των ιμπε­ρια­λι­στών και των αστι­κών τάξε­ων της περιο­χής, απο­βλέ­πο­ντας σε ένα κοι­νό ψήφι­σμα με τις δυνά­μεις της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημο­τι­κό Συμβούλιο!!!

Αυτό που τους δια­κρί­νει είναι μια πολι­τι­κή ουράς που στο όνο­μα κάποιας υπο­κρι­τι­κά φιλει­ρη­νι­κής στά­σης, στρώ­νει τον δρό­μο στην προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών για «συνεκ­με­τάλ­λευ­ση», που με τόση μεθο­δι­κό­τη­τα προ­ω­θεί­ται από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και από τις δυο πλευ­ρές του Αιγαίου.

Μόνο το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» ανα­δει­κνύ­ει το γενι­κό­τε­ρο πλαί­σιο μέσα στο οποίο έγι­νε η συγκε­κρι­μέ­νη πρό­κλη­ση του Ερντογάν.

Ανα­δει­κνύ­ει τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και τους λόγους αυτών των συνε­χι­ζό­με­νων προ­κλή­σε­ων όπως και τον ρόλο των δήθεν ιμπε­ρια­λι­στών φίλων μας.

Τέλος δεί­χνει και τη μονα­δι­κή αλη­θι­νή διέ­ξο­δο που έχει ο λαός μας και σε ποια κατεύ­θυν­ση πρέ­πει να στρέ­ψει τον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να του.

Ακο­λου­θούν τα τρία ψηφίσματα.

της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

του ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.

της παρά­τα­ξης «Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ».

ΛΑ.ΣΥ Νεά­πο­λης-Συκε­ών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο