Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Πάτρας: Έληξε ο περιορισμός κίνησης στην παραλιακή ζώνη

«Με βάση την από­φα­ση της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έλη­ξε σήμε­ρα ο περιο­ρι­σμός κίνη­σης των πολι­τών στην παρα­λια­κή ζώνη της Πάτρας», ανα­κοί­νω­σε ο Δήμος και όπως επι­ση­μαί­νει, «άμε­σα, συνερ­γεία των τεχνι­κών υπη­ρε­σιών θ’ αφαι­ρέ­σουν τα κάγκε­λα από το θεα­τρά­κι στο βόρειο λιμά­νι, έως την οδό Κανελ­λο­πού­λου, στην πλαζ της Αγυιάς και στο νότιο πάρκο».

Επί­σης, η «δημο­τι­κή αρχή απευ­θύ­νει για μια ακό­μα φορά έκκλη­ση στους δημό­τες της Πάτρας, να τηρούν τα μέτρα ασφα­λεί­ας για τον κορο­νο­ϊό που έχουν ανα­κοι­νω­θεί και τις προ­τρο­πές των επι­στη­μό­νων, να μην συνω­στί­ζο­νται όταν βγαί­νουν για βόλ­τα, πεζο­πο­ρία ή γυμνα­στι­κή στο νότιο πάρ­κο, στον Κόκ­κι­νο Μύλο, στην Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου και στην πλαζ της Αγυιάς και να τηρούν την ασφα­λή από­στα­ση ο ένας από τον άλλον».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο