Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Πατρέων: Επικίνδυνη η αντιπολίτευση για τα τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού

Ανα­κοί­νω­ση για τα εμπό­δια που βάζουν οι δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που μαζί «με τους υπό­λοι­πους “πρό­θυ­μους” και δήθεν “ακομ­μά­τι­στους” έχουν συγκρο­τή­σει ενιαία παρά­τα­ξη», όπως σημεί­ω­νε πρό­σφα­τα ο δήμαρ­χος της πόλης Κώστας Πελε­τί­δης, εκβιά­ζο­ντας πολι­τι­κά τη Δημο­τι­κή Αρχή, εξέ­δω­σε ο Δήμος Πατρέ­ων. Σε αυτή τους χαρα­κτη­ρί­ζει ως επι­κίν­δυ­νους καθώς με τη στά­ση τους αυτή μπλό­κα­ραν «την ανά­πλα­ση των απο­θη­κών του ΑΣΟ στις Ιτιές και τη δια­δι­κα­σία να γίνει ένα σύγ­χρο­νο Πολι­τι­στι­κό και Αθλη­τι­κό Κέντρο», αλλά και την ανα­μόρ­φω­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, με σοβα­ρό αντί­κτυ­πο σε προ­μη­θευ­τές και εργαζόμενους.

«Η επι­θυ­μία τους, ο κρυ­φός τους πόθος, είναι να μην παρά­γει η Δημο­τι­κή Αρχή έργο για να “εκτε­θεί” στα μάτια του λαού της Πάτρας», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά και συμπλη­ρώ­νει ότι «η από­πει­ρα να εμπο­δι­στεί το έργο της Δημο­τι­κής Αρχής, η στέ­ρη­ση οικο­νο­μι­κών πόρων, η διά­λυ­ση της δημιουρ­γι­κής πορεί­ας της πόλης μας δεν θα περάσει».

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Το “μαύ­ρο μέτω­πο” συνε­χί­ζει την επί­θε­σή του ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα του πατραϊ­κού λαού. Είναι επικίνδυνοι.

Ενω­μέ­νοι σε ενιαία παρά­τα­ξη, μπλό­κα­ραν σήμε­ρα την ανά­πλα­ση των απο­θη­κών του ΑΣΟ στις Ιτιές και τη δια­δι­κα­σία να γίνει ένα σύγ­χρο­νο Πολι­τι­στι­κό και Αθλη­τι­κό Κέντρο, ένα έργο πνο­ής που τόσο έχει ανά­γκη ο λαός και η νεο­λαία των νοτί­ων συνοι­κιών της πόλης μας.

Με τη στά­ση τους αυτή το έργο κιν­δυ­νεύ­ει να απε­ντα­χθεί από το Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων της Περιφέρειας.

Σήμε­ρα μπλό­κα­ραν επί­σης την ανα­μόρ­φω­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Δήμου, που θα έδι­νε την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα στον Κοι­νω­νι­κό Οργα­νι­σμό να πλη­ρώ­σει προ­μη­θευ­τές και μισθο­δο­σία εργαζομένων.

Ενώ η Δημο­τι­κή Αρχή αγω­νί­ζε­ται να βρει λύσεις, “χαρα­μά­δες” μέσα στο αντι­λαϊ­κό περι­βάλ­λον και στις εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λες συν­θή­κες που βιώ­νου­με, για να στα­θεί όρθια η πόλη μας, αυτοί συνε­χί­ζουν να βάζουν εμπόδια.

Συμ­φω­νούν με τη μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των στον Δήμο, όπως είναι ο Αθλη­τι­σμός, η λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων, το φράγ­μα Πεί­ρου — Παρα­πεί­ρου, η δια­χεί­ρι­ση των αδέ­σπο­των ζώων και ένα σωρό ακό­μη, ο κατά­λο­γος είναι ατε­λεί­ω­τος, χωρίς πόρους και εργα­ζό­με­νους, μετα­φέ­ρο­ντας έτσι όλο το κόστος στους δημό­τες και όλα τα κέρ­δη στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους!

Αυτό θέλουν και οι κυβερ­νώ­ντες, σημε­ρι­νοί και χθε­σι­νοί, καθώς αυτός είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος να υπάρ­χουν πάντα χρή­μα­τα στα κρα­τι­κά ταμεία, ώστε να δίνο­νται στους διά­φο­ρους ομί­λους, μέσω “ανα­πτυ­ξια­κών” νόμων και επιχορηγήσεων.

Η επι­θυ­μία τους, ο κρυ­φός τους πόθος, είναι να μην παρά­γει η Δημο­τι­κή Αρχή έργο για να “εκτε­θεί” στα μάτια του λαού της Πάτρας.

Ο λαός όμως έχει κρί­ση και έχει και λόγο.

Η από­πει­ρα να εμπο­δι­στεί το έργο της Δημο­τι­κής Αρχής, η στέ­ρη­ση οικο­νο­μι­κών πόρων, η διά­λυ­ση της δημιουρ­γι­κής πορεί­ας της πόλης μας δεν θα περάσει.

Ο πατραϊ­κός λαός θα υπε­ρα­σπι­στεί στην πόλη του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο