Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Πατρέων προς ΚΕΔΕ και ΣΚΑΪ: «…αυτοί που πήραν το φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύσσουν τη λιτότητα…»

Με αφορ­μή τη δρά­ση που προ­γραμ­μα­τί­ζει η ΚΕΔΕ με τίτλο «Όλη η Ελλά­δα τρέ­χει για ένα πιά­το φαΐ», ο Δήμος Πατρέ­ων σχολιάζει: 

«Με πρό­σφα­τη επι­στο­λή του ο κ. Πατού­λης, Δήμαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου και Πρό­ε­δρος της Κ.Ε.Δ.Ε., ενη­μέ­ρω­σε το Δήμαρ­χο Πατρέ­ων Κώστα Πελε­τί­δη για την από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Κ.Ε.Δ.Ε., να υλο­ποι­ή­σει δρά­ση με τίτλο “Όλη η Ελλά­δα τρέ­χει για ένα πιά­το φαΐ”, σε συνερ­γα­σία με τον φορέα “Όλοι μαζί μπο­ρού­με” και με την υπο­στή­ρι­ξη του “ΣΚΑΪ”. Σύμ­φω­να με όσα σχε­διά­ζουν θα διορ­γα­νω­θούν σε 52 Δήμους τοπι­κοί αγώ­νες δρό­μου, όπου οι συμ­με­τέ­χο­ντες δρο­μείς θα προ­σφέ­ρουν τρό­φι­μα στα αντί­στοι­χα Κοι­νω­νι­κά Παντοπωλεία.

Με αφορ­μή αυτή την πρω­το­βου­λία θα θέλα­με να θίξου­με ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα που αφο­ρούν την αλλη­λεγ­γύη των εργα­ζο­μέ­νων, των λαϊ­κών στρω­μά­των προς όλους εκεί­νους που βιώ­νουν με το χει­ρό­τε­ρο τρό­πο τις συνέ­πειες της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης, τη φτώ­χεια, την πεί­να, την ανεργία.

Είναι γνω­στή στον πατραϊ­κό λαό και δοσμέ­νη η ευαι­σθη­σία και η στή­ρι­ξη του Δήμου μας στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που βιώ­νουν καθη­με­ρι­νά, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ και του κεφα­λαί­ου. Έχου­με ανα­πτύ­ξει μια σει­ρά δρα­στη­ριό­τη­τες, όπως την απαλ­λα­γή ή τη μεί­ω­ση στα δημο­τι­κά τέλη και στην ύδρευ­ση, τα Λαϊ­κά Φρο­ντι­στή­ρια, τις θερι­νές κατα­σκη­νώ­σεις κ.ά. Ο Κοι­νω­νι­κός Οργα­νι­σμός λει­τουρ­γεί το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο. Σε όλες τις δομές του Δήμου μας, μόνι­μο μέλη­μά μας είναι να μπο­ρούν οι άνερ­γοι, οι εργα­ζό­με­νοι, οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες της πόλης μας να βρί­σκουν απο­κού­μπι χωρίς να χάνουν την αξιο­πρέ­πειά τους. Γι’ αυτό δεν έχου­με δώσει δημο­σιό­τη­τα και ούτε σκο­πεύ­ου­με να το κάνου­με στο μέλ­λον, σε πρω­το­βου­λί­ες που στό­χο έχουν τη συλ­λο­γή τρο­φί­μων, ώστε να καλύ­πτου­με τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες που υπάρ­χουν σε οικο­γέ­νειες της πόλης μας. Πρω­το­βου­λί­ες που στη­ρί­ζο­νται από εκα­το­ντά­δες συμπο­λί­τες μας, από επαγ­γελ­μα­τί­ες και βιο­τέ­χνες της πόλης μας, χωρίς να απαι­τούν τη δια­φή­μι­σή τους ως χορη­γοί. Η φτώ­χεια και η εξα­θλί­ω­ση για μας δεν είναι ένα κοι­νω­νι­κό event…

Αυτές οι εκφρά­σεις της αλλη­λεγ­γύ­ης του λαού μας, καμία σχέ­ση δεν έχουν με εκδη­λώ­σεις — πυρο­τε­χνή­μα­τα που διορ­γα­νώ­νο­νται για τις κάμε­ρες των τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών που συμ­με­τέ­χουν. Το ότι οι εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νο­νται από την ΚΕΔΕ, που δεν έχει ψελ­λί­σει ούτε λέξη τόσο και­ρό, για την πολι­τι­κή που γεν­νά τη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση, που στη­ρί­ζουν τα βάρ­βα­ρα μέτρα των μνη­μο­νί­ων και της ΕΕ, θυμί­ζουν σε όλους μας πως ”…αυτοί που πήραν το φαΐ απ’ το τρα­πέ­ζι κηρύσ­σουν τη λιτό­τη­τα…”, όπως γρά­φει ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ.

Με τον προ­κλη­τι­κό τίτλο ”Όλη η Ελλά­δα τρέ­χει για ένα πιά­το φαΐ”, δεί­χνουν ακρι­βώς ποια είναι τα όρια τους. Ένα πιά­το φαΐ στους πει­να­σμέ­νους σήμε­ρα και από αύριο πίσω στην ανερ­γία και την πείνα.

Ως Δήμος Πατρέ­ων θα συνε­χί­σου­με στη ρότα που έχου­με χαρά­ξει, στο πλευ­ρό των λαϊ­κών στρω­μά­των, χωρίς τυμπα­νο­κρου­σί­ες και μεγά­λα λόγια. Θα συνε­χί­σου­με να δίνου­με τις όποιες ανά­σες μπο­ρού­με, μέσα στο σημε­ρι­νό ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο και παράλ­λη­λα να διεκ­δι­κού­με την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών του λαού μας. Nα διεκ­δι­κού­με Δου­λειά για όλους, Δου­λειά με δικαιώματα».

Πηγή: 902.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο