Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, απολύει εργαζόμενους, καλεί και την… Αστυνομία!!

Έντα­ση στο Δημαρ­χείο Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη στο Πανό­ρα­μα καθώς η διοί­κη­ση του δήμου κινη­το­ποί­η­σε την Αστυ­νο­μία για να εμπο­δί­σει δια­μαρ­τυ­ρία των εργα­ζο­μέ­νων που αντι­δρούν στο κλεί­σι­μο δύο παι­δι­κών σταθ­μών σε Πανό­ρα­μα και Φίλυρο.

Στις 12 το μεση­μέ­ρι ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συνε­δρί­α­ση του Νομι­κού Προ­σώ­που του δήμου που έχει υπό την ευθύ­νη του τους παι­δι­κούς σταθ­μούς με θέμα τη μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης των 13 εργα­ζο­μέ­νων που απα­σχο­λού­νται επί μία δεκαετία.

Οι υπό από­λυ­ση εργα­ζό­με­νοι, μαζί με τον Σύλ­λο­γο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, ζήτη­σαν να παρα­βρε­θούν στη συνε­δρί­α­ση προ­κει­μέ­νου να απαι­τή­σουν να μην προ­χω­ρή­σουν οι απο­λύ­σεις. Με πρό­σχη­μα τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα για τον κορο­νο­ϊό, οι εκπρό­σω­ποι του Νομι­κού Προ­σώ­που αρνή­θη­καν να συνε­δριά­σουν παρου­σία των άμε­σα ενδια­φε­ρό­με­νων και κάλε­σαν την Αστυ­νο­μία για να εξα­σφα­λί­σει ότι θα γίνει η συνε­δρί­α­ση απου­σία των εργα­ζο­μέ­νων, οι οποί­οι παρα­μέ­νουν εκεί και δηλώ­νουν ότι δεν θα αποχωρήσουν.

Στα κρυ­φά, αφού κάπου μαντρώ­θη­καν, μέλη του Νομι­κού Προ­σώ­που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι έγι­νε συνε­δρί­α­ση με απαρ­τία (χωρίς αυτό να είναι βέβαιο) και απο­φά­σι­σαν να μην ανα­νε­ώ­σουν τις συμ­βά­σεις εργα­σί­ας των εργαζόμενων.

Οι εργα­ζό­με­νοι απο­χώ­ρη­σαν αφού κατήγ­γει­λαν την παρά­νο­μη μεθό­δευ­ση και ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό τους ραντε­βού για τη Δευ­τέ­ρα 13 Ιού­λη στις 6 μ.μ. στη συγκέ­ντρω­ση που καλεί ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ώρα της συνε­δρί­α­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου το οποίο θα κλη­θεί να νομι­μο­ποι­ή­σει την απα­ρά­δε­κτη απόφαση.

Ο Σύλ­λο­γος καλεί να βρε­θούν στο πλευ­ρό τους όλοι οι εργα­ζό­με­νοι του δήμου καθώς και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλάδων.

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ν. Θεσσαλονίκης:«Κάτω τα χέρια από τους παιδικούς σταθμούς. Καμία απόλυση εργαζόμενου»

Σε ανα­κοί­νω­ση του πριν λίγες ημέ­ρες, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης επισήμαινε:

«Το έργο το έχου­με ξανα­δεί, τα προη­γού­με­να χρό­νια έβα­λε λου­κέ­το στους παι­δι­κούς σταθ­μούς σε Ασβε­στο­χώ­ρι, Χορ­τιά­τη, Πυλαία, ενώ πέρ­σι με παρέμ­βα­σή μας απο­τρέ­ψα­με το κλεί­σι­μο στο Φίλυ­ρο…», τονί­ζει ο Σύλλογος.

«Με επι­χει­ρή­μα­τα του τύπου “…τι να κάνω, δε βγαί­νω…”, “…τα έξο­δα πολ­λά, τα έσο­δα λίγα…”, ένας δήμος οικο­νο­μι­κά εύρω­στος ‑κατά τα λεγό­με­να της δημο­τι­κής αρχής- βάζει πάνω απ όλα το κέρ­δος και με ελα­φρά τη καρ­δία στέλ­νει  στην ανερ­γία (ξανά)  εργα­ζό­με­νους και τους γονείς στους ιδιω­τι­κούς παι­δι­κούς σταθ­μούς», επι­ση­μαί­νε­ται στην ανακοίνωση.

«Ο πρό­ε­δρος της ΠΕΔ ΚΜ και δήμαρ­χος Πυλαί­ας Χορ­τιά­τη», συνε­χί­ζει ο Σύλ­λο­γος, «τρέ­χει να εφαρ­μό­σει μέχρι κεραί­ας την αντερ­γα­τι­κή, αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, δεί­χνο­ντας το δρό­μο και στους υπό­λοι­πους δήμους της περιο­χής… Ποιος είναι αυτός ο “δρό­μος”;  μα αυτός που έδει­ξε πριν λίγες μέρες  ο πρω­θυ­πουρ­γός, του “δήμου επι­χει­ρη­μα­τία…” όλα τα άλλα είναι ψιλά γράμ­μα­τα γι’ αυτούς.

Το γνω­ρί­ζουν καλά ότι δεν πρό­κει­ται να μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να χέρια, καλού­με την διοί­κη­ση του ΝΠ να πάρει ΤΏΡΑ πίσω την από­φα­ση ανα­στο­λής λειτουργίας.

Οι παι­δι­κοί σταθ­μοί στον Δήμο Πυλαί­ας Χορ­τιά­τη,  σε έναν δήμο που έχει όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να τους λει­τουρ­γή­σει με αξιώ­σεις, κλεί­νουν όχι για­τί είναι λίγες οι προ­εγ­γρα­φές, ή ότι οι δαπά­νες είναι πολ­λές κ.ά., αυτά είναι προ­φά­σεις εν αμαρ­τί­αις… κλεί­νουν για­τί η δημο­τι­κή αρχή υπη­ρε­τεί μια συγκε­κρι­μέ­νη πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση που λέει “…όλα στους ιδιώτες…”

«Θα μας βρού­νε μπρο­στά τους»

Καλού­με, κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του συλ­λό­γου, «όλους τους γονείς, τους Συλ­λό­γους γυναι­κών, τα Σωμα­τεία και τους φορείς της πόλης, να δώσου­με μαζί τη μάχη απέ­να­ντι στις απο­λύ­σεις και στο κλεί­σι­μο των παι­δι­κών σταθμών.

Όλοι μαζί να απαιτήσουμε:

  • Καμία από­λυ­ση εργα­ζο­μέ­νου, μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους.
  • Επα­να­πρό­σλη­ψη των συνα­δέλ­φων που έχουν απολυθεί.
  • Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Κλεί­σι­μο του ΝΠ και πέρα­σμα όλων των εργα­ζο­μέ­νων στο Δήμο.
  • Να παρ­θεί πίσω η ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας για τους παι­δι­κούς σταθ­μούς Πανο­ρά­μα­τος και Φιλύ­ρου, να επα­να­λει­τουρ­γή­σουν  οι παι­δι­κοί σταθ­μοί που η δημο­τι­κή αρχή έκλει­σε τα προη­γού­με­να χρόνια.
  • Κανέ­να παι­δί έξω από τους δημο­τι­κούς παι­δι­κούς σταθμούς
  • Να γίνει παρέμ­βα­ση από ΠΕΔ ΚΜ, ΚΕΔΕ στην κυβέρ­νη­ση για χρη­μα­το­δό­τη­ση, για τη στή­ρι­ξη των δημο­τι­κών παι­δι­κών σταθ­μών και να στα­μα­τή­σουν να ενι­σχύ­ουν τους ιδιω­τι­κούς (και) μέσω voucher.
  • Να χτι­στούν παι­δι­κοί σταθ­μοί με σύγ­χρο­νες προ­δια­γρα­φές, σε δημο­τι­κά οικό­πε­δα για να στα­μα­τή­σουν να πλη­ρώ­νουν σε ενοί­κια οι δημό­τες πολ­λές χιλιά­δες ευρώ (ετή­σιο ενοί­κιο για την στέ­γα­ση του παι­δι­κού σταθ­μού στο Πανό­ρα­μα κοντά στις 50.000 ευρώ) και για να στα­μα­τή­σουν να στοι­βά­ζουν τα παι­διά μας σε ακα­τάλ­λη­λα κτίρια».

 

Δήμος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη: Πυρά της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» προς Καϊ­τε­ζί­δη για το κλεί­σι­μο δημο­τι­κών παι­δι­κών σταθμών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο