Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Χαϊδαρίου: Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής — Συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του στου πλη­γέ­ντες από την κακο­και­ρία στη Δυτι­κή Αττι­κή εκφρά­ζει ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου καλώ­ντας σε συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανάγκης.

Όπως ανα­φέ­ρει σε δελ­τίο Τύπου: «Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου εκφρά­ζει τη θλί­ψη του και τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του για τα θύμα­τα των πλημ­μυ­ρών των γει­το­νι­κών μας Δήμων.

Καλού­με όλους τους Χαϊ­δα­ριώ­τες να στα­θούν δίπλα στους κατοί­κους των περιο­χών που επλή­γη­σαν, να αντα­πο­κρι­θούν στο κάλε­σμα για συγκέ­ντρω­ση ειδών ανά­γκης από την Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία του Δήμου.

Καλού­με τους μαζι­κούς φορείς, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία να συμ­βάλ­λουν ενη­με­ρώ­νο­ντας τα μέλη τους και να αντα­πο­κρι­θούν στο κάλεσμα.

Είδη που χρειάζονται:

  • Ξηρά τρο­φή (συσκευα­σμέ­να τρό­φι­μα, γάλα­τα κ.λπ.)
  • Κου­βέρ­τες και ρούχα
  • Είδη προ­σω­πι­κής καθα­ριό­τη­τας και υγιεινής
  • Εμφια­λω­μέ­νο νερό

Η συγκέ­ντρω­ση των ειδών θα ξεκι­νή­σει τη Δευ­τέ­ρα 20/11 από την Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία τις ώρες 9 π.μ. — 1 μ.μ.

Για πλη­ρο­φο­ρί­ες στο τηλέ­φω­νο 2132047267».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο