Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Χαϊδαρίου: Δωρεάν θερινός κινηματογράφος κάθε Δευτέρα στο Σινέ «Κατερίνα»

Δωρε­άν θερι­νός κινη­μα­το­γρά­φος λει­τουρ­γεί κάθε Δευ­τέ­ρα στο Σινέ «Κατε­ρί­να» από το Δήμο Χαϊδαρίου.

Σε μήνυ­μά του ο δήμαρ­χος της πόλης Μιχά­λης Σελέ­κος για αυτή την πρω­το­βου­λία του δήμου ανα­φέ­ρει:  «Όσοι θα φύγουν από τις πόλεις, για να ξεκου­ρα­στούν και να πάρουν κάποιες ανά­σες δρο­σιάς στα χωριά τους ή στις όλο και πιο περιο­ρι­σμέ­νες δια­κο­πές, είναι οι “τυχε­ροί”! Όμως και όσοι μεί­νουν πίσω, μπο­ρούν έστω να γεμί­σουν τα “ήσυ­χα βρά­δια”, απο­λαμ­βά­νο­ντας επι­λεγ­μέ­νες ται­νί­ες, στο ιστο­ρι­κό θερι­νό σινε­μά της πόλης μας, “ΚΑΤΕΡΙΝΑ”. Κάτω, από το πάντα ιδιαί­τε­ρο φεγ­γά­ρι του καλο­και­ριού, που άλλες φορές είναι ολό­γιο­μο και άλλες φορές σαν μια φέτα καρ­πού­ζι, ανά­με­σα στη δρο­σιά των δέντρων, καθι­σμέ­νοι ανα­παυ­τι­κά στις καρέ­κλες του “σκη­νο­θέ­τη”, με μπύ­ρα ή ανα­ψυ­κτι­κό. Επι­λέξ­τε λοι­πόν τις ται­νί­ες που θέλε­τε να δεί­τε, πάρ­τε μαζί και τη ζακέ­τα σας και ελά­τε να απο­λαύ­σε­τε ένα ταξί­δι στην τέχνη του κινη­μα­το­γρά­φου, στην “ΚΑΤΕΡΙΝΑ”, το σημείο ανα­φο­ράς για το καλο­και­ρι­νό Χαϊδάρι!».

«Αυτή η γη είναι δική μας »- Δευτέρα 16 Ιούλη, στις 21.00

Σκη­νο­θε­σία: Λού­κα Μπελβό

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Έμι­λι Ντε­κέν, Γκι­γιόμ Γκουί, Αντρέ Ντουσολιέ

Υπό­θε­ση: Η Πωλίν είναι μια αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη νοσο­κό­μα σε μια κωμό­πο­λη της Γαλ­λί­ας. Αφο­σιω­μέ­νη και γεν­ναιό­δω­ρη στις σχέ­σεις της, απο­τε­λεί ηθι­κό πρό­τυ­πο για όλους. Ένα ανερ­χό­με­νο εθνι­κι­στι­κό κόμ­μα θα εκμε­ταλ­λευ­τεί τη δημο­φι­λία και την ακε­ραιό­τη­τά της τοπο­θε­τώ­ντας την υπο­ψή­φια στις τοπι­κές εκλο­γές. Χωρίς να έχει καμία πολι­τι­κή πεποί­θη­ση η ίδια και παρά τις αντι­δρά­σεις του περί­γυ­ρου της, η Πωλίν συνε­χί­ζει μέχρι να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια σε ένα συγκλο­νι­στι­κό φινάλε.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο