Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμους ή δήμιους

Στην αρχαία αττι­κή διά­λε­κτο δήμος σήμαι­νε ο λαός, ο οποί­ος ασκού­σε την εξου­σία και έπαιρ­νε τις απο­φά­σεις με συνέ­λευ­ση. Σήμε­ρα όμως είτε πει κάποιος δήμος είτε δήμιος θα είναι ένα και το αυτό, αφού ο δήμος όπως και το κρά­τος ξέρουν να μας αφαι­μά­ζουν, να φορο­λο­γούν ασύ­στο­λα και ποτέ μα ποτέ να μην παρέ­χουν παρά μόνο κάτι ψίχου­λα, εάν κι εφό­σον περισ­σέ­ψουν. Συνε­πώς από εμάς και μόνο εξαρ­τά­ται αν θα έχου­με δήμους ή δήμιους. Το γράμ­μα που χωρί­ζει τις δύο λέξεις είναι ένα, όμως αυτό κάνει και την ουσιώ­δη διαφορά,

Πάνος Σ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο