Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για Μαλένα και Ίριδα: Συνεχίζεται στο ΜΟΔ η κατάθεση του Δασκαλάκη

 

Με την εξέ­τα­ση του Μάνου Δασκα­λά­κη, που κατα­θέ­τει για δεύ­τε­ρη συνε­δρί­α­ση στην δίκη της μητέ­ρας των παι­διών του, Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου, για τους θανά­τους της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας, συνε­χί­ζε­ται ενώ­πιον του ΜΟΔ η δια­δι­κα­σία για την δεύ­τε­ρη υπό­θε­ση που βαρύ­νει την 35χρονη.

Με το εδώ­λιο άδειο, καθώς η κατη­γο­ρού­με­νη βρί­σκε­ται στην διπλα­νή αίθου­σα ΜΟΔ όπου αγο­ρεύ­ει ο συνή­γο­ρός της για τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας, ο πατέ­ρας των κορι­τσιών που δολο­φο­νή­θη­καν, σύμ­φω­να με τις δικα­στι­κές αρχές, από την μητέ­ρα τους, απα­ντά σε ερωτήσεις.

Με την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας ζητή­θη­κε από την πλευ­ρά του Δασκα­λά­κη η λήψη μέτρων, καθώς στην προη­γού­με­νη δικά­σι­μο είχε σημειω­θεί, κατά την δια­κο­πή της συνε­δρί­α­σης, έντο­νο επει­σό­διο ανά­με­σα στους δύο πρώ­ην συζύ­γους. «Την στα­μά­τη­σαν από το να χιμή­ξει στον μάρ­τυ­ρα», ανέ­φε­ρε ο δικη­γό­ρος του Δασκα­λά­κη για την κατη­γο­ρου­μέ­νη. «Ζητού­με να ληφθούν μέτρα από το δικα­στή­ριό σας, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ψυχι­κή και σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα των ανθρώ­πων που έρχο­νται εδώ», συμπλήρωσε.

Πρό­ε­δρος: Εντός της αίθου­σας είναι αυτο­νό­η­τη η προ­στα­σία. Εκτός θα πρέ­πει να ρυθ­μι­στεί από τη συνο­δεία, σε κάθε περί­πτω­ση θα μεριμνήσουμε.

Ο μάρ­τυ­ρας απα­ντώ­ντας σε ερω­τή­σεις είπε πως τις ημέ­ρες που είχαν προη­γη­θεί του θανά­του της Ίρι­δας, στις 21 Μαρ­τί­ου 2021, «υπήρ­χε έντα­ση» με την κατη­γο­ρου­μέ­νη και ότι ο ίδιος είχε φύγει από το σπί­τι, ανα­κοι­νώ­νο­ντας στην Πισπι­ρί­γκου ότι θέλει να χωρίσουν.

Πρό­ε­δρος: Είπα­τε μια ημέ­ρα πριν το θάνα­το της Ίρι­δας δεν μιλή­σα­τε με την κατη­γο­ρού­με­νη αλλά φαί­νε­ται να έχε­τε μιλή­σει 51 δευ­τε­ρό­λε­πτα και μετά έγι­νε κλή­ση στο 166. Τι είπα­τε στο τηλε­φώ­νη­μα; Ενη­με­ρω­θή­κα­τε για το παιδί;

Μάρ­τυ­ρας: Όχι δεν μου είπε κάτι. Υπήρ­χε έντα­ση σίγου­ρα. Ήταν εκεί­νες οι ημέ­ρες που ήταν το κλί­μα έντονο.

Ο μάρ­τυ­ρας επα­νέ­λα­βε πως παρό­λο που η 35χρονη με τον θάνα­το της Ίρι­δας βίω­νε δεύ­τε­ρη απώ­λεια παι­διού, αφού είχε προη­γη­θεί ο θάνα­τος της Μαλέ­νας το 2019, εντού­τοις «δεν ήταν όλη την ημέ­ρα στα πατώ­μα­τα. Υπήρ­χαν ώρες που ξέσπα­γε» και προ­σπα­θού­σε να πετύ­χει την επι­στρο­φή του στο σπί­τι. «Έμα­θα ότι έπαιρ­νε τη θεία μου και της έλε­γε να με πεί­σουν να μεί­νω στο σπί­τι και η θεία μου της έλε­γε “έχεις χάσει ένα παι­δί, μη κοι­τάς το Μάνο”», ανέ­φε­ρε ο Δασκαλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο