Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για την επίθεση με βιτριόλι: Πιθανά την Παρασκευή η απόφαση

Δύο ή τρεις συνε­δριά­σεις του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου απο­μέ­νουν πριν η 37χρονη Έφη ακού­σει την ετυ­μη­γο­ρία του δικα­στη­ρί­ου για την επί­θε­ση που έκα­νε τον Μάιο του 2020 σε βάρος της Ιωάν­νας Παλιο­σπύ­ρου με μεγά­λη ποσό­τη­τα καυ­στι­κού υγρού.

Η δίκη βρί­σκε­ται στο στά­διο των αγο­ρεύ­σε­ων των συνη­γό­ρων πολι­τι­κής αγω­γής και υπε­ρά­σπι­σης, που ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί κατά την αυρια­νή συνε­δρί­α­ση ή εκεί­νη της Παρα­σκευ­ής. Σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων της Ιωάν­νας και αύριο η δια­δι­κα­σία θα προ­χω­ρή­σει στις αγο­ρεύ­σεις της υπεράσπισης.

Με την ολο­κλή­ρω­ση των αγο­ρεύ­σε­ων, το δικα­στή­ριο θα ανα­κοι­νώ­σει την κρί­σι­μη για τη δρά­στη και το θύμα από­φα­σή του επί της ενο­χής και εν συνε­χεία θα απο­φα­σί­σει την ποι­νή που θα επι­βά­λει στην Έφη.

Αν οι δικα­στές υιο­θε­τή­σουν την πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα έδρας, Χαρά­λα­μπου Μαστρα­ντω­νά­κη, τότε η Έφη θα κηρυ­χθεί ένο­χη για την κατη­γο­ρία της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας, όπως της απαγ­γέλ­θη­κε εξαρ­χής. Αν υιο­θε­τη­θεί η θέση που δια­τυ­πώ­νει η υπε­ρά­σπι­σή της, τότε η δρά­στης της επί­θε­σης θα ακού­σει το δικα­στή­ριο να την κρί­νει ένο­χη για βαριά σκο­πού­με­νη σωμα­τι­κή βλάβη.

Κατά τον κ. Μαστρα­ντω­νά­κη, πάντως, το δικα­στή­ριο πρέ­πει να απορ­ρί­ψει τον ισχυ­ρι­σμό της κατη­γο­ρού­με­νης ότι δεν είχε πρό­θε­ση να σκο­τώ­σει την Ιωάν­να και να αξιο­λο­γή­σει όλα τα στοι­χεία της υπό­θε­σης, τα οποία οδη­γούν στο συμπέ­ρα­σμα πως η Έφη «οπωσ­δή­πο­τε θεώ­ρη­σε ως πιθα­νό τον θάνα­το της παθού­σας και το επιδοκίμασε».

Κατά τη σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία, που αγό­ρευ­σε ο δεύ­τε­ρος συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής, παρού­σα στο δικα­στή­ριο ήταν η Ιωάν­να, ενώ δεν προ­σήλ­θε στο δικα­στή­ριο η 37χρονη.

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο