Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για την πλημμύρα στην Μάνδρα: Την ενοχή των 20 από τους 21 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους η Ρ. Δούρου, ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενο­χή των είκο­σι από τους εικο­σιέ­να κατη­γο­ρού­με­νους για την ολέ­θρια πλημ­μύ­ρα στην Μάν­δρα τον Νοέμ­βριο του 2017 ζήτη­σε από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο η εισαγ­γε­λέ­ας Έδρας Πετρού­λα Μακρή.

Η κυρία Μακρή ξεκί­νη­σε την αγό­ρευ­ση της στις 9.30 το πρωί και ολο­κλή­ρω­σε την πρό­τα­ση μετά τις 3 το μεση­μέ­ρι, προ­τεί­νο­ντας να κηρυ­χθεί ένο­χη η πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, δύο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες, τρεις δήμαρ­χοι, κατά τον επί­μα­χο χρό­νο καθώς και στε­λέ­χη Δασαρ­χεί­ων και άλλων αρμό­διων υπη­ρε­σιών. Ζήτη­σε επί­σης να κηρυ­χθεί αθώα μια κατη­γο­ρού­με­νη, υπαλ­λή­λος της επι­τρο­πής αστυ­νό­μευ­σης ρεμά­των, καθώς έλει­πε για μεγά­λα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα σε νόμι­μες άδειες.

Η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε για την πλειο­νό­τη­τα των κατη­γο­ρου­μέ­νων αθώ­ω­ση όσον αφο­ρά το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, κρί­νο­ντας ότι δεν προ­έ­κυ­ψε για την στοι­χειο­θέ­τη­ση του ο απαι­τού­με­νος βάσει του νόμου πορι­σμός οφέ­λους. Ωστό­σο για δύο κατη­γο­ρού­με­νους, υπαλ­λή­λους Πολε­ο­δο­μί­ας ζήτη­σε ενο­χή και για το αδί­κη­μα αυτό.

Για την κυρία Δού­ρου η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε ενο­χή για τα αδι­κή­μα­τα της πρό­κλη­σης πλημ­μύ­ρας εξ αμε­λειας και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση δια παρα­λεί­ψε­ως, ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια κατά συρ­ροή δια παρα­λεί­ψε­ως και σωμα­τι­κής βλά­βης από αμέ­λεια κατά συρ­ροή διά παραλείψεως.

Για αντί­στοι­χες κατη­γο­ρί­ες ζήτη­σε ενο­χή των δύο αντι­πε­ρι­φε­ρειαρ­χών, των δημάρ­χων Μάν­δρας, Ελευ­σί­νας και Μεγα­ρέ­ων και στε­λε­χών Δασαρ­χεί­ων και Τεχνι­κών Υπηρεσιών .

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο