Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για τη δολοφονία Άλκη Καμπανού: Η ιατροδικαστής προέτρεψε τους γονείς να αποχωρήσουν από τη δικαστική αίθουσα

Να βγουν από τη δικα­στι­κή αίθου­σα λόγω της «σκλη­ρό­τη­τας» των όσων θα κατα­θέ­σει, προ­έ­τρε­ψε τους γονείς του Άλκη Καμπα­νού, η ιατρο­δι­κα­στής Λήδα — Καλ­λιό­πη Κοβά­τση, με την εξέ­τα­ση της οποί­ας συνε­χί­ζε­ται για 15η μέρα, στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης, η δίκη των 12 κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νία του 19χρονου φοι­τη­τή και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του, ύστε­ρα από άγρια επί­θε­ση που δέχθη­καν με οπα­δι­κά κίνη­τρα, τα ξημε­ρώ­μα­τα της 1ης Φεβρουα­ρί­ου 2022, στην Χαριλάου.

«Επει­δή αυτά που θα ακού­σου­με είναι πολύ σκλη­ρά για όλους, συμ­βου­λεύω ως μάνα να βγουν οι γονείς από την αίθου­σα», είπε η ιατρο­δι­κα­στής και διευ­θύ­ντρια του Εργα­στη­ρί­ου Ιατρο­δι­κα­στι­κής και Τοξι­κο­λο­γί­ας του ΑΠΘ, κατά την έναρ­ξη της κατά­θε­σής της. Πράγ­μα­τι οι γονείς του ‘Αλκη απο­χώ­ρη­σαν από την αίθου­σα του Κακουρ­γιο­δι­κεί­ου, ωστό­σο η παρα­πά­νω συμ­βου­λή — προ­τρο­πή προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης που ανέ­φε­ραν ότι η μάρ­τυ­ρας «δεν βρί­σκε­ται στο δικα­στή­ριο ως μητέ­ρα», αλλά με την επι­στη­μο­νι­κή της ιδιό­τη­τα και προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει για τα ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα που δια­πί­στω­σε εξε­τά­ζο­ντας τόσο τη σορό του ‘Αλκη όσο και τα τραύ­μα­τα των δύο φίλων του.

Η αιτία θανά­του του Άλκη

Επι­δει­κνύ­ο­ντας φωτο­γρα­φί­ες που απει­κό­νι­ζαν τα τραύ­μα­τα του ‘Αλκη και συμ­βου­λευό­με­νη τις σημειώ­σεις του ηλε­κτρο­νι­κού της υπο­λο­γι­στή, η ιατρο­δι­κα­στής επι­βε­βαί­ω­σε την πορι­σμα­τι­κή της έκθε­ση, σύμ­φω­να με την οποία ο θάνα­τος του 19χρονου «οφεί­λε­ται σε θανα­τη­φό­ρες κακώ­σεις στα κάτω άκρα και σε κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώσεις»,

Ειδι­κό­τε­ρα, ανα­φε­ρό­με­νη στις κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις δια­πί­στω­σε «δύο κατάγ­μα­τα, δύο εστί­ες αιμορ­ρα­γί­ας κι ένα εγκε­φα­λι­κό οίδη­μα», ενώ για το τελευ­ταίο είπε ότι «για να το σώσεις έπρε­πε να κάνεις κρα­νιο­ε­κτο­μή». Από την ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση, όπως κατέ­θε­σε η μάρ­τυ­ρας, προ­έ­κυ­ψε ότι η εξω­τε­ρι­κή εικό­να της κεφα­λής διέ­φε­ρε από την εσω­τε­ρι­κή. «Τα τραύ­μα­τα δεν “φώνα­ζαν” απ’ έξω, αλλά από μέσα», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, χωρίς όμως να μπο­ρεί να προσ­διο­ρί­σει τα όργα­να που προ­κά­λε­σαν τις συγκε­κρι­μέ­νες κακώ­σεις ούτε από τί προ­ήλ­θαν κάποια απ’ αυτά (π.χ. πτώση).

Στη συνέ­χεια ανέ­λυ­σε τα τραύ­μα­τα στα κάτω άκρα, εκ των οποί­ων δύο του προ­κά­λε­σαν αθρόα αιμορ­ρα­γία στο δεξί μηρό. Για τα τραύ­μα­τα στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο ανέ­φε­ρε ότι δεν είναι συμ­βα­τά με δρε­πά­νι και κάρα­μπιτ. Αντι­θέ­τως για τα τραύ­μα­τα στον αρι­στε­ρό μηρό, δεν απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να προ­κλή­θη­καν από δρε­πά­νι, προ­σθέ­το­ντας πάντως ότι από μόνα τους αυτά δεν θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν τον θάνατο.

Ερω­τη­θεί­σα από την έδρα για τα όργα­να-όπλα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι δρά­στες με βάση τα ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα, η μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε πως δια­πί­στω­σε τρία δια­φο­ρε­τι­κά νήσ­σο­ντα και τέμνο­ντα όργα­να και του­λά­χι­στον δύο θλό­ντα όργα­να. «Πιθα­νό­τα­τα να ήταν περισ­σό­τε­ρα αλλά αυτά μπό­ρε­σα να δια­πι­στώ­σω» σημείωσε.

«Χρειά­στη­κε αρκε­τό κόπο για να έχω μια επα­φή μαζί τους»

Όσον αφο­ρά στους άλλους δύο τραυ­μα­τί­ες (πιο σοβα­ρό ο πρώ­τος), η κ. Κοβά­τση χαρα­κτή­ρι­σε επι­κίν­δυ­νες τις σωμα­τι­κές βλά­βες που υπέ­στη­σαν. Μετα­φέ­ρο­ντας στο δικα­στή­ριο την κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νταν όταν τους συνά­ντη­σε στο νοσο­κο­μείο «Παπα­νι­κο­λά­ου», τρία 24ωρα μετά την επί­θε­ση, είπε: «Ήταν σε άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση. Τους μιλού­σα κι αυτοί κοι­τού­σαν το ταβά­νι. Χρειά­στη­κε αρκε­τό κόπο για να έχω μία επα­φή μαζί τους».

Να προ­σκο­μι­στούν τα ρού­χα του Άλκη ζήτη­σε η εισαγγελέας

Η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας υπέ­βα­λε αίτη­μα — το οποίο έγι­νε δεκτό — να προ­σκο­μι­στούν ως «πει­στή­ρια» τα ρού­χα που φορού­σε ο ‘Αλκης κατά την δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση για να υπάρ­ξει σύγκρι­ση — αντι­στοί­χη­ση με τα τραύ­μα­τα στο σώμα του. Όπως έγι­νε γνω­στό, ο ρου­χι­σμός φυλάσ­σε­ται στο Πρωτοδικείο.

Το δικα­στή­ριο διέ­κο­ψε για λίγη ώρα τη δια­δι­κα­σία και μετά την προ­σκό­μι­ση των πει­στη­ρί­ων η δια­δι­κα­σία συνεχίστηκε.

« Μαρτυρικός, αργός και βασανιστικός ο θάνατος του Άλκη»

Ο Άλκης υπέ­στη «μαρ­τυ­ρι­κό θάνα­το, αργό και βασα­νι­στι­κό» κατέ­θε­σε η ιατρο­δι­κα­στής Λήδα- Καλ­λιό­πη Κοβά­τση, με την εξέ­τα­ση της οποί­ας συνε­χί­ζε­ται για 15η μέρα, στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης, η δίκη των 12 κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νία του 19χρονου φοι­τη­τή και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του.

«Καλύ­τε­ρα να σε πυρο­βο­λή­σουν, καλύ­τε­ρα να πέσεις από το μπαλ­κό­νι. Αυτό το ένα λεπτό ήταν μία αιω­νιό­τη­τα για τον Άλκη» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η μάρ­τυ­ρας η οποία διε­νήρ­γη­σε τη νεκρο­ψία — νεκρο­το­μή στη σορό του αδι­κο­χα­μέ­νου νεαρού.

Απα­ντώ­ντας σε ερω­τή­σεις της εισαγ­γε­λέ­ως της έδρας και κλη­θεί­σα να αξιο­λο­γή­σει τα ιατρο­δι­κα­στι­κά της ευρή­μα­τα, η κ. Κοβά­τση κατέ­θε­σε ότι ο ‘Αλκης «δεν θα σωζό­ταν ούτε εάν βρι­σκό­ταν έξω από νοσο­κο­μείο». «Ήταν τελειω­μέ­νος» είπε, ενώ σε άλλο σημείο ανέ­φε­ρε ότι το κεφά­λι του ήταν «σπα­σμέ­νο» από τα χτυ­πή­μα­τα που δέχθη­κε «με την μέγι­στη δυνα­τή δύναμη».

Η εμπειρία από άλλα περιστατικά αθλητικής βίας

Η μάρ­τυ­ρας μετέ­φε­ρε την εμπει­ρία της από την εξέ­τα­ση θυμά­των οπα­δι­κής βίας, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι κοι­νός παρο­νο­μα­στής των ευρη­μά­των είναι τα χτυ­πή­μα­τα στο κεφά­λι και στα πόδια. Κατέ­θε­σε δε, την άπο­ψη ότι δεν είναι τυχαί­ες οι κακώ­σεις αυτές, «Έχω δει πάρα πολ­λά θύμα­τα αθλη­τι­κής βίας τον τελευ­ταίο και­ρό. Δεν βλέ­πω κακώ­σεις στην κοι­λιά και τον θώρα­κα. Έχω την εντύ­πω­ση ότι υπάρ­χει “δάσκα­λος” από πίσω που τους λέει “κεφά­λια — πόδια”» ανέ­φε­ρε η ιατρο­δι­κα­στής, κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­νη από συγ­γε­νείς και φίλους του ‘Αλκη.

 «Χτυπήθηκε από τουλάχιστον πέντε διαφορετικά όργανα»

Η ιατρο­δι­κα­στής κλή­θη­κε να περι­γρά­ψει ανα­λυ­τι­κά τα επι­στη­μο­νι­κά της ευρή­μα­τα κατά τη διε­νέρ­γεια της νεκρο­ψί­ας — νεκρο­το­μής, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι θάνα­τος του ‘Αλκη «οφεί­λε­ται σε θανα­τη­φό­ρες κακώ­σεις στα κάτω άκρα και σε κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώσεις».

Προσ­διό­ρι­σε του­λά­χι­στον πέντε δια­φο­ρε­τι­κά όργα­να που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι δρά­στες κατά τη φονι­κή επί­θε­ση, «Το σώμα του Άλκη έχει τη σφρα­γί­δα τραυ­μά­των που προ­κλή­θη­καν από τρία δια­φο­ρε­τι­κά νύσ­σο­ντα και τέμνο­ντα όργα­να, όπως και του­λά­χι­στον δύο δια­φο­ρε­τι­κά θλώ­ντα όργα­να» σημεί­ω­σε η μάρτυρας.

Κατά την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας, η ίδια προ­έ­τρε­ψε τους γονείς του Άλκη να απο­χω­ρή­σουν από τη δικα­στι­κή αίθου­σα, πράγ­μα που συνέ­βη. «Επει­δή αυτά που θα ακού­σου­με είναι πολύ σκλη­ρά για όλους, συμ­βου­λεύω ως μάνα να βγουν οι γονείς από την αίθου­σα», τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η διευ­θύ­ντρια του Εργα­στη­ρί­ου Ιατρο­δι­κα­στι­κής και Τοξι­κο­λο­γί­ας του ΑΠΘ.

Η δίκη διε­κό­πη και θα συνε­χι­στεί με την ίδια μάρ­τυ­ρα η οποία θα κλη­θεί να απα­ντή­σει σε ερω­τή­σεις της υπεράσπισης.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο