Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για το Μάτι: Για το Δημόσιο και την πυροσβεστική έφταιγαν και τα θύματα!!!

Την ώρα που τα θύμα­τα του Ματιού αφη­γού­νται, τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά, ενώ­πιον της ποι­νι­κής Δικαιο­σύ­νης, τον εφιάλ­τη που έζη­σαν, το Δημό­σιο και η Πυρο­σβε­στι­κή τούς επιρ­ρί­πτουν ευθύ­νες για να απο­κρού­σουν την αγω­γή απο­ζη­μί­ω­σης που έχουν κατα­θέ­σει στα διοι­κη­τι­κά δικα­στή­ρια. Σύμ­φω­να με τις προ­τά­σεις που έχουν υπο­βά­λει οι νομι­κοί εκπρό­σω­ποι του Δημο­σί­ου, κάποιοι από τους πυρο­πλή­κτους ευθύ­νο­νται επει­δή «κατευ­θύν­θη­καν στην καιό­με­νη περιο­χή». Στην ίδια λογι­κή, κρά­τος και Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα απο­δί­δουν την τρα­γω­δία σε «ανω­τέ­ρα βία», «απρό­βλε­πτους παρά­γο­ντες» και «αιφ­νι­δια­στι­κή μετα­βο­λή στην έντα­ση των ανέμων».

Στους ισχυ­ρι­σμούς, που παρου­σιά­ζει για πρώ­τη φορά η «Κ», η Πυρο­σβε­στι­κή υπο­στη­ρί­ζει ότι πιθα­νή από­πει­ρα μαζι­κής απο­μά­κρυν­σης του συνό­λου των κατοί­κων των πλη­γέ­ντων οικι­σμών υπό τις επι­κρα­τού­σες συν­θή­κες θα ήταν «ατε­λέ­σφο­ρη και επι­κίν­δυ­νη». Ακό­μη, το Μάτι παραλ­λη­λί­ζε­ται με πολύ­νε­κρα συμ­βά­ντα στην Καλι­φόρ­νια των ΗΠΑ, ανα­φέ­ρο­ντας ότι «κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές είναι δυνα­τό να συμ­βούν ακό­μη και σε χώρες που απο­δε­δειγ­μέ­να λαμ­βά­νουν μέτρα άκρας επι­μέ­λειας και δια­θέ­τουν μέσα και εξο­πλι­σμό δασο­πυ­ρό­σβε­σης ανώ­τε­ρο από τα ελληνικά».

Η Πυρο­σβε­στι­κή ζητά­ει να ανα­γνω­ρι­στεί συντρέ­χον πταί­σμα των ενα­γό­ντων κατά 95%. Ανα­φέ­ρει ότι σχε­δόν όλες οι κατοι­κί­ες των ενα­γό­ντων ήταν εκτός σχε­δί­ου πόλε­ως και υπο­στη­ρί­ζει ότι στους πλη­γέ­ντες οικι­σμούς δεν είχαν τηρη­θεί οδη­γί­ες για την ασφα­λή θωρά­κι­ση σπι­τιών ένα­ντι πυρ­κα­γιάς. Κάνει λόγο για πεύ­κα τα οποία εφά­πτο­νταν με τις σκε­πές και τα παρά­θυ­ρα των σπι­τιών και λει­τούρ­γη­σαν ως καύ­σι­μη ύλη για την ταχύ­τα­τη εξά­πλω­ση της πυρ­κα­γιάς. «Οι ως άνω παρα­λεί­ψεις έπαι­ξαν, όπως απο­δεί­χθη­κε, κατα­λυ­τι­κό ρόλο στην εξέ­λι­ξη των γεγο­νό­των και την επέ­λευ­ση του ζημιο­γό­νου απο­τε­λέ­σμα­τος», ανα­φέ­ρε­ται στους ισχυρισμούς.

Συνυ­παι­τιό­τη­τα των ενα­γό­ντων και μάλι­στα σε ποσο­στό 99% ζητούν σε ξεχω­ρι­στό υπό­μνη­μά τους και νομι­κοί σύμ­βου­λοι του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου ανα­πα­ρά­γο­ντας τους ανω­τέ­ρω ισχυ­ρι­σμούς. Δεν απο­δέ­χο­νται παρα­λεί­ψεις ή λάθη στη ρύθ­μι­ση της κίνη­σης από την Αστυ­νο­μία και υπο­στη­ρί­ζουν ότι ορι­σμέ­νοι εκ των ενα­γό­ντων εισήλ­θαν στην καιό­με­νη περιο­χή με δική τους ευθύ­νη. Η ένστα­ση συντρέ­χο­ντος πταί­σμα­τος προ­βλέ­πε­ται από τον Αστι­κό Κώδι­κα και χρη­σι­μο­ποιεί­ται συνή­θως σε τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα αλλά και σε εργα­τι­κές υπο­θέ­σεις. Εάν γίνει απο­δε­κτή, το δικα­στή­ριο μπο­ρεί είτε να μην επι­δι­κά­σει απο­ζη­μί­ω­ση είτε να μειώ­σει το σχε­τι­κό ποσό.

Τον Ιανουά­ριο του 2022 κατα­τέ­θη­κε στο Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών ομα­δι­κή αγω­γή 24 πυρο­πλή­κτων και συγ­γε­νών θυμά­των από τη φωτιά στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή κατά του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου (Πυρο­σβε­στι­κή, Αστυ­νο­μία), της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και των Δήμων Μαρα­θώ­νος, Ραφή­νας – Πικερ­μί­ου και Πεντέ­λης. Κάνουν λόγο για σοβα­ρά επι­χει­ρη­σια­κά λάθη, έλλει­ψη της προ­βλε­πό­με­νης προ­λη­πτι­κής ενα­έ­ριας επι­τή­ρη­σης, καθυ­στε­ρη­μέ­νη κινη­το­ποί­η­ση και υπο­τί­μη­ση του κιν­δύ­νου από τις αρμό­διες αρχές, και διεκ­δι­κούν απο­ζη­μιώ­σεις δεκά­δων και εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ευρώ ανά περί­πτω­ση. Η αγω­γή τους επρό­κει­το να συζη­τη­θεί τον Μάιο, αλλά ανα­βλή­θη­κε για τις 25 Νοεμ­βρί­ου, καθώς η Πυρο­σβε­στι­κή και οι Δήμοι Μαρα­θώ­νος και Πεντέ­λης δεν είχαν ακό­μη κατα­θέ­σει φακέ­λους με τις από­ψεις τους. Τελι­κά, μία ημέ­ρα πριν από την εκδί­κα­ση η Πυρο­σβε­στι­κή υπέ­βα­λε τους δικούς της ισχυ­ρι­σμούς και πλέ­ον ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί η από­φα­ση του δικαστηρίου.

Στην πολυ­σέ­λι­δη αγω­γή, μια εγκαυ­μα­τί­ας περιέ­γρα­φε πώς τους έλου­ζε βρο­χή από καύ­τρες. Η ίδια νοση­λεύ­θη­κε για ένα μήνα με εγκαύ­μα­τα στις ωμο­πλά­τες, στον σβέρ­κο και στα άκρα, και δύο χρό­νια αργό­τε­ρα υπο­βλή­θη­κε σε νέα επέμ­βα­ση για απο­κα­τά­στα­ση των ρικνω­τι­κών ουλών. Αλλοι ενά­γο­ντες είχαν ανα­φερ­θεί στο ψυχι­κό τραύ­μα που τους βαραί­νει και στις συνε­χείς σκέ­ψεις του επι­κεί­με­νου θανά­του όση ώρα παρέ­μει­ναν εγκλωβισμένοι.

Στις προ­τά­σεις που έχουν κατα­θέ­σει οι νομι­κοί σύμ­βου­λοι του κρά­τους δια­τυ­πώ­νε­ται ο ισχυ­ρι­σμός ότι οι κάτοι­κοι «εισήλ­θαν στην καιό­με­νη περιο­χή με δική τους ευθύνη».

Στις από­ψεις της Πυρο­σβε­στι­κής ανα­φέ­ρε­ται ότι οι ριπές του ανέ­μου αυξή­θη­καν «αιφ­νι­δια­στι­κά» εκεί­νο το από­γευ­μα της 23ης Ιου­λί­ου 2018 και ότι ήταν «οι μεγα­λύ­τε­ρες που έχουν κατα­γρα­φεί καλο­και­ρι­νούς μήνες κατά την τελευ­ταία οκτα­ε­τία». Οι ενά­γο­ντες, επι­κα­λού­με­νοι στοι­χεία από την ποι­νι­κή δικο­γρα­φία, τονί­ζουν ότι παρά την υψη­λή επι­κιν­δυ­νό­τη­τα εκεί­νης της ημέ­ρας, η οποία ήταν ήδη γνω­στή και επέ­τασ­σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα, δεν είχαν μετα­σταθ­μεύ­σει ενα­έ­ρια μέσα σε περιο­χές απ’ όπου θα ήταν δυνα­τή η απο­γεί­ω­σή τους. Ως παρά­δειγ­μα φέρουν δύο ελι­κό­πτε­ρα κατά­σβε­σης τα οποία δεν μπό­ρε­σαν να σηκω­θούν από την Ελευ­σί­να για να επι­χει­ρή­σουν άμε­σα μετά την έναρ­ξη της πυρ­κα­γιάς στο Ντα­ού Πεντέλης.

Η Πυρο­σβε­στι­κή απο­δί­δει την αδυ­να­μία αξιο­ποί­η­σης όλων των δια­θέ­σι­μων ενα­έ­ριων μέσων στις και­ρι­κές συν­θή­κες που είτε εμπό­δι­σαν την απο­γεί­ω­ση είτε προ­κά­λε­σαν σε μέσα που επι­χεί­ρη­σαν αδυ­να­μία υδρο­λη­ψί­ας λόγω έντο­νου κυμα­τι­σμού. Ανα­φέ­ρε­ται και σε «ανυ­πέρ­βλη­τες αντι­κει­με­νι­κές δυσκο­λί­ες», όπως τεχνι­κές βλά­βες. Ως προς την αντί­δρα­ση των επί­γειων δυνά­με­ών της ανα­φέ­ρει ότι υπήρ­ξε άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση, ενώ υπο­στη­ρί­ζει ότι η προ­σπά­θεια κατά­σβε­σης ήταν αντι­κει­με­νι­κά αδύ­να­τη, ακό­μη και εάν οι δυνά­μεις που επι­χει­ρού­σαν ήταν πολ­λα­πλά­σιες. Κάνει ακό­μη λόγο για 14 μεγά­λες δασι­κές πυρ­κα­γιές που αντι­με­τώ­πι­σαν την ίδια ημέ­ρα, εκ των οποί­ων τις πέντε στην Αττι­κή και ισά­ριθ­μες στην Κοριν­θία, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αυτό συνε­τέ­λε­σε στη δια­σπο­ρά δυνά­με­ων. Για την πυρ­κα­γιά της Κινέτ­τας, που είχε προη­γη­θεί, ανα­φέ­ρει ότι «η αντι­με­τώ­πι­σή της απαι­τού­σε άμε­σες λύσεις που δεν μπο­ρού­σαν να στη­ρί­ζο­νται στην ανα­μο­νή ενι­σχύ­σε­ων από πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες που βρί­σκο­νται εκα­το­ντά­δες χιλιό­με­τρα μακριά».

Σχε­τι­κά με τη μη αξιο­ποί­η­ση των πλω­τών της μέσων ανα­φέ­ρει ότι δεν ζητή­θη­κε η συν­δρο­μή τους από το Λιμε­νι­κό και ότι δεν θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μεύ­σουν για­τί θα έφθα­ναν καθυ­στε­ρη­μέ­να (είτε διά θαλάσ­σης είτε ρυμουλ­κού­με­να οδι­κώς) και δεν θα μπο­ρού­σαν να επι­χει­ρή­σουν σε συν­θή­κες κακής ορα­τό­τη­τας, καθώς δεν δια­θέ­τουν όργα­να ναυ­σι­πλο­ΐ­ας και ραντάρ.

Οι δικη­γό­ροι των 24 ενα­γό­ντων, Αλέ­ξαν­δρος Παπα­στε­ριό­που­λος και Ιάκω­βος Νικο­λα­κό­που­λος, χαρα­κτη­ρί­ζουν «ντρο­πή» την επί­κλη­ση από το Δημό­σιο συντρέ­χο­ντος πταί­σμα­τος των πυρο­πλή­κτων. «Δεν κατα­λα­βαί­νει κανείς εάν αυτοί που επι­νό­η­σαν αυτόν τον ευτε­λή ισχυ­ρι­σμό πράγ­μα­τι τον εννο­ούν και είναι τόσο ανάλ­γη­τοι ή αστειεύ­ο­νται προ­κα­λώ­ντας τα θύμα­τα, τις οικο­γέ­νειές τους και όλη την κοι­νω­νία», δηλώ­νουν. «Σε κάθε περί­πτω­ση λυπεί και εξορ­γί­ζει συνά­μα το γεγο­νός ότι έπει­τα από τέτοια κατα­στρο­φή λεί­πουν η ταπει­νό­τη­τα και η αυτο­κρι­τι­κή, κάτι που προ­μη­νύ­ει ότι δεν είναι απί­θα­νο με ένα τέτοιο κρά­τος να ξανα­ζή­σου­με πολύ δυσά­ρε­στες καταστάσεις».

Τι λέει ο Δήμος

Από την πλευ­ρά του ο Δήμος Μαρα­θώ­να επι­κα­λεί­ται στις δικές του από­ψεις, τις οποί­ες κατέ­θε­σε στις αρχές Νοεμ­βρί­ου, «ασυμ­με­τρία πλη­ρο­φό­ρη­σης» εξαι­τί­ας της ελλι­πούς ροής πλη­ρο­φο­ριών μετα­ξύ των εμπλε­κό­με­νων στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία φορέ­ων. Υπο­στη­ρί­ζει ότι κανέ­νας αιρε­τός ή υπάλ­λη­λος του Δήμου δεν έλα­βε τηλε­φω­νι­κά επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για το συμ­βάν από την Πυρο­σβε­στι­κή ή την Αστυ­νο­μία. Ανα­φέ­ρει ακό­μη ότι την επί­μα­χη ημέ­ρα δεν κατα­τέ­θη­κε «κανέ­να έγγρα­φο αναγ­γε­λί­ας πυρ­κα­γιάς ούτε στο γενι­κό πρω­τό­κολ­λο του Δήμου, ούτε στο εμπι­στευ­τι­κό πρω­τό­κολ­λο του δημάρ­χου». Επι­κα­λεί­ται τα δεδο­μέ­να στους ταχο­γρά­φους δημο­τι­κών οχη­μά­των για να τεκ­μη­ριώ­σει ότι αντα­πο­κρί­θη­κε σε αιτή­μα­τα συνδρομής.

Σχε­τι­κά με τη μέρι­μνα για προ­λη­πτι­κή καθα­ριό­τη­τα της καύ­σι­μης ύλης παρα­θέ­τει συμ­βά­σεις για τα έτη 2014–2017. Ωστό­σο, οι συμ­βά­σεις που παρου­σιά­ζει για το 2018 είναι μια προ­μή­θεια κάδων απορ­ριμ­μά­των στις 29 Ιου­νί­ου, άλλη μία σύμ­βα­ση απο­ψί­λω­σης την ημέ­ρα της πυρ­κα­γιάς και ακό­μη μία σύμ­βα­ση απο­κο­μι­δής κλα­διών με ημε­ρο­μη­νία τρεις ημέ­ρες μετά τη φωτιά.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο