Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για το Μάτι: Τη διερεύνηση αυτεπάγγελτης έφεσης στην απόφαση ζητάει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Παραγ­γε­λία στη διευ­θύ­νου­σα την εισαγ­γε­λία Εφε­τών της Αθή­νας ώστε να διε­ρευ­νή­σει το ενδε­χό­με­νο άσκη­σης έφε­σης κατά του σκέ­λους της από­φα­σης για το Μάτι με το οποίο αθω­ώ­θη­καν χθες 15 κατη­γο­ρού­με­νοι απέ­στει­λε σήμε­ρα η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γ. Αδειλίνη.

Στην παραγ­γε­λία της προς τη διευ­θύ­νου­σα την εισαγ­γε­λία Εφε­τών η κυρία Αδει­λί­νη ανα­φέ­ρει: «Παρα­κα­λού­με να διε­ρευ­νη­θεί η αυτε­πάγ­γελ­τη εκ μέρους σας άσκη­ση του ενδί­κου μέσου της εφέ­σε­ως ως προς τους αθω­ω­θέ­ντες με την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών για το Μάτι, καθώς και ως προς την ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κών περι­στά­σε­ων στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες με την ίδια ως άνω από­φα­ση, τις επι­μέ­ρους ποι­νές που επι­βλή­θη­καν σ’ αυτούς και τον τρό­πο έκτι­σης εν γένει των ποινών».

Αίτη­μα για άσκη­ση έφε­σης κατά της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών, που προ­κά­λε­σε την οργή και την αγα­νά­κτη­ση των συγ­γε­νών των θυμά­των και των εγκαυ­μα­τιών, ανα­μέ­νε­ται να υπο­βά­λουν και οι δικη­γό­ροι τους. Παράλ­λη­λα, η πρό­ε­δρος του Αρεί­ου Πάγου θα ζητή­σει σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, την επί­σπευ­ση της καθα­ρο­γρα­φής της δικα­στι­κής από­φα­σης ώστε να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος της παραγραφής.

Σχό­λιο του ΚΚΕ για την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για το Μάτι

 

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο