Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για το τροχαίο έξω από τη Βουλή: Προκλητική κατάθεση από τον αστυνομικό συνοδηγό

Τρία χρό­νια μετά το τρο­χαίο στην είσο­δο της Βου­λής, επί της Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας, με θύμα τον 23χρονο Ιάσο­να Λαλα­ού­νη και τρεις ανα­βο­λές(!!!), ξεκί­νη­σε ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου η δίκη του αστυ­νο­μι­κού, οδη­γού υπη­ρε­σια­κού αυτο­κι­νή­του της βου­λευ­τή Ντό­ρας Μπα­κο­γιάν­νη, που στρί­βο­ντας αρι­στε­ρά για να μπει στον αύλειο χώρο της Βου­λής χτύ­πη­σε τον 23χρονο μοτο­συ­κλε­τι­στή που ανέ­βαι­νε με πρά­σι­νο τη λεωφόρο.

Στο δικα­στή­ριο είναι παρών ο κατη­γο­ρού­με­νος για ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια αστυ­νο­μι­κός, ο οποί­ος δια του συνη­γό­ρου του εξέ­φρα­σε τη λύπη του για την απώ­λεια του Ιάσο­να ενώ ο συνη­δη­γός που κατέ­θε­σε σήμε­ρα έδω­σε ρεσι­τάλ με τα άλμα­τα λογι­κής και προ­κά­λε­σε με την την από­δο­ση της ευθύ­νης στον Ιάσο­να. Το παρών έχει δώσει και η οικο­γέ­νεια του θύμα­τος αλλά και πολί­τες που τους συμπαρίστανται.

Η οικο­γέ­νεια του θύμα­τος, γονείς και αδέλ­φια, δήλω­σαν παρά­στα­ση προς Υπο­στή­ρι­ξη της Κατη­γο­ρί­ας με την αξί­ω­ση χρη­μα­τι­κής ικα­νο­ποί­η­σης λόγω ψυχι­κής οδύ­νης. Ο κ. Παντε­λής Λαλα­ού­νης, πατέ­ρας του Ιάσο­να, δήλω­σε στην κατά­θε­ση του στο δικα­στή­ριο ότι υπήρ­ξε «προ­κλη­τι­κά εγκλη­μα­τι­κή οδη­γι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του κατη­γο­ρού­με­νου που οδή­γη­σε στον θάνα­το του γιου μου και της οικο­γέ­νειας μου». Είπε επί­σης ότι ο γιος του οδη­γού­σε μηχα­νή τρία χρό­νια και ήταν πολύ προ­σε­κτι­κός χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πάντο­τε κρά­νος. «Ήμα­σταν μαζί το προη­γού­με­νο βρά­δυ. Χαρι­το­λο­γώ­ντας, μου είχε πει “στα­μα­τά να δου­λεύ­εις, εγώ είμαι εδώ”. Και την άλλη μέρα…» ανέ­φε­ρε, συντε­τριμ­μέ­νος ο πατέ­ρας. Ανα­φε­ρό­με­νος στον κατη­γο­ρού­με­νο, ο κ. Λαλα­ού­νης είπε πως επέ­δει­ξε προ­κλη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά χωρίς να ενδια­φερ­θεί καθό­λου για το θύμα: «Δεν ήρθε δίπλα στον γιο μου, δεν επι­κοι­νώ­νη­σε μαζί μας. Στο νοσο­κο­μείο ήρθε ο συνοδηγός …»

Η αδελ­φή του θύμα­τος, Αικα­τε­ρί­νη-Σοφία Λαλα­ού­νη κατέ­θε­σε πως ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε «απα­ρά­δε­κτη συμπε­ρι­φο­ρά» και ότι δηλώ­νει ψευ­δώς πως παρεί­χε πρώ­τες βοή­θειες στο θύμα «ενώ τον εγκα­τέ­λει­ψε στην άσφαλ­το… Έχει κατα­στρέ­ψει μια οικο­γέ­νεια. Ο Ιάσω­νας έχα­σε τα όνει­ρα του. Ο Ιάσω­νας, την Τετάρ­τη, θα γινό­ταν 26… Εκεί­νος συνε­χί­ζει τη ζωή του και εμείς χάσα­με τα πάντα…»

Ο συνο­δη­γός του οχή­μα­τος, Νική­τας Μαυ­ρο­γιάν­νης κατέ­θε­σε πως την επί­μα­χη ημέ­ρα κινή­θη­καν «όπως κάθε φορά, για να μπού­με στην Βου­λή» βγά­ζο­ντας φλας για αρι­στε­ρά, στην κάθο­δο της Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας. Είπε επί­σης ότι η μηχα­νή έκα­νε παρά­νο­μη προ­σπέ­ρα­ση δεξιά σε ταξί που στα­μά­τη­σε για να μπει το υπη­ρε­σια­κό στην αυλή της Βου­λής, κάτι που ούτε είδαν, ούτε μπο­ρού­σαν να προ­βλέ­ψουν. «Ένα ταξί μας έδω­σε προ­τε­ραιό­τη­τα να περά­σου­με, δεν ξεκι­νή­σα­με, και μας έκα­νε νόη­μα να περά­σου­με. Έξω από τη Βου­λή πάντα υπάρ­χει τρο­χο­νό­μος. Αν χρειά­ζε­ται, βγαί­νει και τρο­χο­νό­μος» είπε ο μάρ­τυ­ρας και περιέ­γρα­ψε: «Ελέγ­ξα­με πολ­λές φορές και ξεκι­νή­σα­με την πορεία για την είσο­δο της Βου­λής. Πηγαί­να­με με 5 χιλιό­με­τρα. Όταν ανέ­βη­καν οι δύο πρώ­τες ρόδες στο πεζο­δρό­μιο, τρα­ντα­χτή­κα­με από μια πολύ ισχυ­ρή σύγκρου­ση. Δεν κατα­λά­βα­με τι μας χτύ­πη­σε, εγώ χτύ­πη­σα το κεφά­λι μου στο παρ­μπρίζ. Βγή­κα­με έξω και πήγα­με προς τον μοτο­συ­κλε­τι­στή. Ένας κύριος δήλω­σε δια­σώ­στης, και εμείς κάνα­με χώρο για να μην μαζεύ­ο­νται πολ­λοί πάνω από τον Ιάσο­να. Κάλε­σα ασθε­νο­φό­ρο. Μας είπαν να κινή­σου­με το όχη­μα και κάλε­σα την υπη­ρε­σία μου. Μετά καθί­σα­με στην άκρη για να έρθει το ΕΚΑΒ. Μας χτύ­πη­σε στην πίσω μεριά του αυτο­κι­νή­του, στο φανάρι…».

Πρό­ε­δρος: Υπάρ­χουν βέλη που δεν επι­τρέ­πουν αυτή τη πορεία;

Μάρ­τυ­ρας: Στο μήκος της Β. Σοφί­ας υπάρ­χουν ταμπέ­λες που απα­γο­ρεύ­ουν τη στρο­φή αρι­στε­ρά. Εκεί δεν υπάρ­χει τέτοια ταμπέλα.

Πρό­ε­δρος: Υπήρ­χαν βέλη στην άσφαλ­το που δεί­χνουν υπο­χρε­ω­τι­κή πορεία ευθεία;

Μάρ­τυ­ρας: Ίσως να υπάρ­χουν αλλά δεν υπάρ­χει πινα­κί­δα που να απα­γο­ρεύ­ει. Εμείς τόσα χρό­νια πάντα μπαί­νου­με με αυτό τον τρό­πο. Τρο­χο­νό­μος υπάρ­χει και όπο­τε το κρί­νει βγαί­νει να κάνει ρύθ­μι­ση. Εκεί­νη την ημέ­ρα ήταν στο πεζο­δρό­μιο, δεν έκα­νε ρύθμιση.

Πρό­ε­δρος: Δεν αντι­λη­φθή­κα­τε τη μηχανή;

Μάρ­τυ­ρας: Τη μηχα­νή δεν την αντι­λη­φθή­κα­με καθό­λου. Όσο κι αν κοί­τα­ξα και εγώ, δεν φαι­νό­ταν η μηχα­νή, και δεν μπο­ρού­σα­με να προ­βλέ­ψου­με ότι υπήρ­χε μηχα­νή που θα έκα­νε τέτοια προ­σπέ­ρα­ση. Το από­γευ­μα πήγα στο νοσο­κο­μείο, αφού έδω­σα κατά­θε­ση. Τις επό­με­νες ημέ­ρες δεν μπο­ρού­σα να κατα­λά­βω πώς έγι­νε το τρο­χαίο, είδα­με το βίντεο ότι έκα­νε προ­σπέ­ρα­ση από δεξιά, αλλά η ουσία είναι ότι μας έχει δει από 60 μέτρα και δεν κόβει ταχύ­τη­τα, απλά έχει κάνει λάθος στη γραμ­μή που έχει πάρει. Θεω­ρεί πως το όχη­μα θα φύγει ομα­λά μέσα, αλλά το όχη­μα τελι­κά φρέ­να­ρε για να ανε­βεί στο πεζοδρόμιο.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Θεω­ρεί­τε ότι είχα­τε δικαί­ω­μα να στρί­ψε­τε αριστερά;

Μάρ­τυ­ρας: Ναι. Επει­δή δεν υπήρ­χε πινακίδα.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Άλλο τι γινό­ταν και άλλο τι επι­τρέ­πε­ται… Εδώ υπήρ­χε δια­γράμ­μι­ση για υπο­χρε­ω­τι­κή πορεία ευθεία. Είσα­στε αστυ­νο­μι­κός, πιστεύ­ε­τε ότι είχα­τε δικαίωμα;

Μάρ­τυ­ρας: Ναι.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Ποσά χρό­νια είστε αστυνομικός;

Μάρ­τυ­ρας: Από το 2009.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Μετά δεν έπρε­πε να ελέγ­ξε­τε; Να βγεί­τε προοδευτικά;

Μάρ­τυ­ρας: Ναι. Έτσι πήγαμε.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Μα δεν θα τον είχα­τε δει;

Μάρ­τυ­ρας: Ήταν δρό­μος μονής κυκλο­φο­ρί­ας. Δεν είδα­με κάποιο όχη­μα να κάνει αρι­στε­ρή προ­σπέ­ρα­ση, δεξιά δεν μπο­ρού­σα­με να δού­με. Πιστεύω βγή­κα­με προοδευτικά.

Πάρε­δρος: Τι σημαί­νει αυτή η δια­γράμ­μι­ση, και ας μην υπάρ­χει πινα­κί­δα. Επει­δή ορκι­στή­κα­τε να πεί­τε την αλήθεια…

Μάρ­τυ­ρας: Υπο­χρε­ω­τι­κή πορεία σημαίνει.

Πάρε­δρος: Επει­δή γίνε­ται κατά παρέκ­κλι­ση λέτε, αυτό το νομι­μο­ποιεί; Με αυτά τα δεδο­μέ­να θεω­ρεί­ται απο­κλει­στι­κό υπαί­τιο θανά­του τον μοτο­συ­κλε­τι­στή; Θεω­ρεί­τε πως δεν ευθύ­νε­στε για οτι­δή­πο­τε; Καμία αμέ­λεια οδη­γού δεν υπάρχει;

Μάρ­τυ­ρας: Προ­φα­νώς κάτι έχει πάει λάθος. Το ότι ο οδη­γός του αυτο­κι­νή­του δεν μπο­ρεί να κάνει κάτι δια­φο­ρε­τι­κό… δεν μπο­ρού­σε να κάνει κάτι άλλο. Του έδω­σε προ­τε­ραιό­τη­τα το ταξί και δεν μπο­ρού­σα­με να δού­με τους παρά­νο­μους. Έχει στα­μα­τή­σει το απέ­να­ντι ρεύμα.

Πάρε­δρος: Αν εγώ οδη­γού­σα και έκα­να αυτή την κίνη­ση στη Β. Σοφί­ας, δεν θα είχα μεγά­λη κύρω­ση; Πιστεύ­ε­τε κύριε αστυ­νο­μι­κέ ότι θα είχα δίπλω­μα σήμερα;

Μάρ­τυ­ρας: Όλα αυτά τα χρό­νια αυτό γίνεται…

Πάρε­δρος: Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν το παρα­κο­λου­θώ. Υπάρ­χει πάντως και άλλη είσοδος.

Η δίκη συνεχίζεται

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο