Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: Σήμερα η απόφαση για τους τρεις βιασμούς ανηλίκων αγοριών

Σήμε­ρα το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του για την “υπό­θε­ση Λιγνά­δη”, μία ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για σεξουα­λι­κή βία που έλα­βε δια­στά­σεις καθώς ο πρω­τα­γω­νι­στής της, μέχρι και μερι­κές ημέ­ρες πριν συλ­λη­φθεί για μεγά­λης απα­ξί­ας αδι­κή­μα­τα σε βάρος ανή­λι­κων, κατεί­χε τη θέση του επι­κε­φα­λής του κορυ­φαί­ου θεά­τρου της χώρας, του Εθνι­κού Θεάτρου.

Ο προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νος ηθο­ποιός, πέντε μήνες από την έναρ­ξη της δίκης του, που φθά­νει στο τέλος της μετά από τριά­ντα συνε­δριά­σεις τού δικα­στη­ρί­ου, θα κρι­θεί για τρεις βια­σμούς ανη­λί­κων αγο­ριών κατά τον χρό­νο τέλε­σης της πρά­ξης και ενός ενή­λι­κου άντρα.

Οι δικα­στές με την ετυ­μη­γο­ρία τους θα απα­ντή­σουν θεσμι­κά και επί­ση­μα αν όσα κατα­μαρ­τυ­ρού­νται στον άλλο­τε επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου είναι η αλή­θεια ή αν, όπως ο ίδιος ισχυ­ρί­ζε­ται, αυτός είναι το θύμα μίας πλε­κτά­νης που στή­θη­κε σε βάρος του «από ένα σύμπλεγ­μα ομά­δων και συνι­στω­σών προ­σώ­πων με συγκλί­νο­ντα κίνη­τρα που δημιούρ­γη­σαν “το προ­ϊ­όν βια­στής” το οποίο προ­σφέρ­θη­κε για πολι­τι­κή εκμετάλλευση».

Πριν δύο εβδο­μά­δες οι δικα­στές άκου­σαν τον 58χρονο κατη­γο­ρού­με­νο να αρνεί­ται όσα του κατα­λο­γί­ζο­νται στη δικο­γρα­φία και όσα, πολ­λές φορές με δυσκο­λία και μεγά­λη φόρ­τι­ση, περιέ­γρα­ψαν στο δικα­στή­ριο οι τρεις άντρες που κατήγ­γει­λαν ότι βιά­στη­καν ενό­σω ήταν ανή­λι­κοι από τον Δημή­τρη Λιγνάδη.

Η πλευ­ρά του κατη­γο­ρού­με­νου, από την αρχή της σύλ­λη­ψής του, επι­χεί­ρη­σε να απα­ξιώ­σει το βάρος των καταγ­γε­λιών τονί­ζο­ντας πως οι μηνυ­τές του επι­φα­νούς καλ­λι­τέ­χνη είναι ανα­ξιό­πι­στοι με ευτε­λή κίνητρα.

Ο Δημή­τρης Λιγνά­δης στην απο­λο­γία του αρνή­θη­κε οποια­δή­πο­τε πρά­ξη βίας τού χρε­ώ­νε­ται στη δικο­γρα­φία, τονί­ζο­ντας πως δεν είχε ποτέ σεξουα­λι­κή σχέ­ση με ανή­λι­κο πρό­σω­πο. Η εκδο­χή που από την πρώ­τη στιγ­μή της ποι­νι­κής υπό­θε­σης υπο­στη­ρί­ζει ο ηθο­ποιός, είναι πως είναι κατασκευασμένη.

Κατά τον προ­βε­βλη­μέ­νο καλ­λι­τέ­χνη, όλη αυτή η υπό­θε­ση, το δικό του τρο­μα­κτι­κό προ­σω­πι­κό “matrix”, όπως ανέ­φε­ρε ενώ­πιον των δικα­στών, έχει αφε­τη­ρία «ερω­τι­κές πικρί­ες», αλλά στην πορεία έγι­νε το μέσον για να πλη­γεί η θέση του ως επι­κε­φα­λής στο Εθνι­κό Θέα­τρο και απο­φά­σεις που έλα­βε ως καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής. Κατά τον κατη­γο­ρού­με­νο στε­ρού­νται οποιασ­δή­πο­τε αξιο­πι­στί­ας οι άντρες που τον κατήγ­γει­λαν. Στην απο­λο­γία του μάλι­στα χρη­σι­μο­ποί­η­σε σκλη­ρές εκφρά­σεις ανα­φε­ρό­με­νος σε «ταπει­νά ελα­τή­ρια», «αδί­στα­κτους ανθρώ­πους» που θα έκα­ναν τα πάντα για λίγη δημο­σιό­τη­τα, για «φθη­νά άτο­μα». Είπε επί­σης πως «η ποιό­τη­τα μιας κατη­γο­ρί­ας, φαί­νε­ται από αυτόν που την εκτο­ξεύ­ει και το πώς την στοιχειοθετεί».

Οι δικα­στές άκου­σαν και τον εισαγ­γε­λέα Έδρας, Κων­στα­ντί­νο Κού­ντρια, στην αγό­ρευ­ση του ο οποί­ος απέρ­ρι­ψε το σκε­πτι­κό του κατη­γο­ρού­με­νου: «Όσα καταγ­γέλ­λουν τα τρία θύμα­τα επι­βε­βαιώ­θη­καν. Είναι αλή­θεια» είπε.

Κατά την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης θα πρέ­πει να κηρυ­χθεί ένο­χος για τους τρεις βια­σμούς ανη­λί­κων, το 2011 και το 2015 και να αθω­ω­θεί για τον τέταρ­το, το 2018, σε βάρος ενή­λι­κου καθώς ο καταγ­γέλ­λων δεν προ­σήλ­θε στο δικα­στή­ριο, ούτε εντο­πί­στη­κε όταν ανα­ζη­τή­θη­κε. Επο­μέ­νως τίθε­νται ζητή­μα­τα αμφι­βο­λί­ας ως προς την αξιο­πι­στία του, συν­θή­κη που λει­τουρ­γεί υπέρ του κατη­γο­ρού­με­νου, όπως τόνι­σε ο κ. Κούντριας.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός τόνι­σε πως στην “υπό­θε­ση Λιγνά­δη” θύμα­τα είναι οι τρεις καταγ­γέλ­λο­ντες που υπέ­στη­σαν «σεξουα­λι­κή βία που ασκή­θη­κε με μεθο­δο­λο­γία και δόλο», όπως ανέφερε.

«Κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των θυμά­των είναι η ανη­λι­κό­τη­τα και η ευα­λω­τό­τη­τα τους» τόνι­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας για τους τρεις μηνυ­τές, παι­διά μετα­να­στών χωρίς υπο­στη­ρι­κτι­κό οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον και οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα, που, κατά την εισαγ­γε­λι­κή εκτί­μη­ση, «χει­ρα­γω­γή­θη­καν» από τον 58χρονο δια­κε­κρι­μέ­νο και εύρω­στο οικο­νο­μι­κά δρά­στη. Ανέ­φε­ρε μάλι­στα πως μία παρά­με­τρος της προ­τί­μη­σης του Δημή­τρη Λιγνά­δη σε αυτά τα παι­διά είναι και η «εχε­μύ­θεια» που «εξα­σφα­λι­ζό­ταν» καθώς τα θύμα­τα και λόγω ηλι­κί­ας και λόγω κοι­νω­νι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών «δεν θα τολ­μού­σαν να μιλή­σουν». Όμως «τα θύμα­τα μίλη­σαν και μίλη­σαν δυνα­τά» είπε ο κ. Κού­ντριας προ­κα­λώ­ντας μεγά­λη συγκί­νη­ση στους καταγ­γέλ­λο­ντες που τον άκουγαν.

Κατά τον εισαγ­γε­λι­κό λει­τουρ­γό δεν υφί­στα­ται καμία «σκευω­ρία ή πλε­κτά­νη», ούτε καμία «πολι­τι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση», ούτε «επαγ­γελ­μα­τι­κή αντι­πα­λό­τη­τα», υφί­στα­ται μόνο «ικα­νο­ποί­η­ση ερω­τι­κών ανα­γκών με την χρή­ση βίας».

Το δικα­στή­ριο μετά από μία εξα­ντλη­τι­κή δια­δι­κα­σία που έδω­σε χρό­νο σε κάθε μάρ­τυ­ρα και κάθε πλευ­ρά, θα σταθ­μί­σει τα όλα δεδο­μέ­να που έχει στην διά­θε­ση του και σήμε­ρα θα απο­φαν­θεί αν θα ακο­λου­θή­σει την εισαγ­γε­λι­κή σκέ­ψη ή αν η αξιο­λό­γη­ση των δικα­στών τούς φέρ­νει εγγύ­τε­ρα με τους ισχυ­ρι­σμούς του καλλιτέχνη.

Η δια­δι­κα­σία θα ξεκι­νή­σει στις 8:00 το πρωί, οπό­τε και ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει η διά­σκε­ψη του Δικα­στη­ρί­ου. Λίγο μετά, οι συνή­γο­ροι των δύο πλευ­ρών, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, οι καταγ­γέλ­λο­ντες που σήκω­σαν το βάρος των καταγ­γε­λιών τους σε δημό­σια δια­δι­κα­σία αλλά και όσοι στη­ρί­ζουν τον κατη­γο­ρού­με­νο και τα φερό­με­να θύμα­τα θα ακού­σουν την πρό­ε­δρο να ανα­κοι­νώ­νει το “αθώ­ος” ή το “ένο­χος”. Μία ανα­κοί­νω­ση που θα κρί­νει πρω­τί­στως τη “ζωή μετά” τού πρω­τα­γω­νι­στή τής υπό­θε­σης ως προς την ποι­νι­κή του μεταχείριση.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο