Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Κορκονέα: Το δικαστήριο αρνήθηκε στην οικογένεια του Αλέξη να συμμετέχει στη διαδικασία!!!

Μέσα σε κλί­μα έντα­σης ξεκί­νη­σε πάλι σήμε­ρα η δίκη του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα στο Εφε­τείο της Λαμί­ας το οποίο καλεί­ται να κρί­νει αν θα ανα­γνω­ρι­στούν ή όχι ελα­φρυ­ντι­κά στον ανω­τέ­ρω για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου το 2008 και ως εκ τού­του θα κρί­νει αν ο Κορ­κο­νέ­ας θα παρα­μεί­νει στη φυλα­κή ή θα αποφυλακιστεί.

Με την έναρ­ξη της δίκης και πολύ πριν συγκρο­τη­θεί το δικα­στή­ριο οι αντε­γκλή­σεις μετα­ξύ των δικη­γό­ρων ανά­γκα­σαν το δικα­στή­ριο να δια­κό­ψει αρκε­τές φορές καθώς οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης του Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα ζητούν από το δικα­στή­ριο να μην παρί­στα­νται οι συνή­γο­ροι της πολι­τι­κής αγω­γής και της οικο­γέ­νειας του Αλέ­ξη Γρηγορόπουλου.

Ο Νίκος και η Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου που εκπρο­σω­πούν την οικο­γέ­νεια (παρί­στα­ται η μητέ­ρα και η αδερ­φή του δολο­φο­νη­μέ­νου Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου), ζητούν από το δικα­στή­ριο να συνε­χί­σει τη δια­δι­κα­σία με τη δική τους παρου­σία και συμμετοχή.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Επα­μει­νών­δας Κορ­κο­νέ­ας είχε απο­φυ­λα­κι­στεί το 2019, έχο­ντας εκτί­σει σχε­δόν 11 χρό­νια από την ποι­νή του λόγω του ελα­φρυ­ντι­κού που του είχε ανα­γνω­ρί­σει το δικα­στή­ριο, σπά­ζο­ντας έτσι τα ισό­βια. Τον Μάρ­τιο του 2022 ο Κορ­κο­νέ­ας όμως επέ­στρε­ψε στη φυλα­κή καθώς με ομό­φω­νη από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Αρεί­ου Πάγου έγι­νε δεκτή η από­φα­ση του Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λη Πλιώ­τα που αναί­ρε­σε την από­φα­ση του ΜΟΕ Λαμίας.

Η δίκη προσ­διο­ρί­στη­κε αρχι­κά να γίνει στις 11 Μαΐ­ου 2022 αλλά εκεί δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν είχε κλη­θεί η πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας και το δικα­στή­ριο ανέ­βα­λε την εκδί­κα­ση και προσ­διο­ρί­στη­κε και πάλι η δίκη από την Εισαγ­γε­λία Εφε­τών Λαμί­ας για σήμερα.

Μετά από αρκε­τές δια­κο­πές, ενστά­σεις αλλά και έντο­νες αντε­γκλή­σεις το δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε τελι­κά πως οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Γρη­γο­ρό­που­λου δεν έχουν δικαί­ω­μα να συμ­με­τέ­χουν στη δια­δι­κα­σία. Αυτό το γεγο­νός εξόρ­γι­σε τη Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου αλλά και το Νίκο Κων­στα­ντό­που­λο που αντέ­δρα­σαν σημειώ­νο­ντας πως πρό­κει­ται για μη νόμι­μη από­φα­ση και τονί­ζο­ντας πως «δεν μπο­ρεί το δικα­στή­ριο να απο­φα­σί­σει πριν ακό­μα συστα­θεί και πριν βρε­θεί σε πλή­ρη σύν­θε­ση με τους ενόρκους».

Κάτω από αυτό το κλί­μα συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία ενώ ιδιαί­τε­ρα ισχυ­ρές είναι οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που έχουν βρε­θεί στο Εφε­τείο της Λαμί­ας αφού έξω από το κτί­ριο βρί­σκο­νται ομά­δες ατό­μων του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρηγορόπουλου.

Το σχέ­διο του Μώβ, της Ελέ­νης Καραγιάννη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο