Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Λιγνάδη: Ενοχή για τρεις βιασμούς προτείνει ο εισαγγελέας

Την ενο­χή του Δημή­τρη Λιγνά­δη για τρείς βια­σμούς πρό­τει­νε στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο ο εισαγ­γε­λέ­ας Κων­στα­ντί­νος Κούντριας.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ζήτη­σε να μην κηρυ­χθεί ένο­χος ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός για τον τέταρ­το καταγ­γέλ­λο­ντα, ο οποί­ος δεν εμφα­νί­στη­κε καν στο δικαστήριο.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Τα θύμα­τα του βια­σμού δεν έχουν φύλο, κατα­γω­γή και στά­τους κοι­νω­νι­κό. Ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος ήταν ανα­γνω­ρί­σι­μος δεν αναι­ρεί την διά­πρα­ξη των εγκλη­μά­των. Τα συγκε­κρι­μέ­να θύμα­τα λόγω και της ανη­λι­κό­τη­τας τους, της κατα­γω­γής και της οικο­γε­νεια­κής τους κατά­στα­σης ήταν ο εύκο­λος στό­χο του κατη­γο­ρού­με­νου, καθώς δια­σφά­λι­ζε τη σιγου­ριά ότι δεν θα απο­κά­λυ­πταν τι συνέ­βη. Η ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα και η λάμ­ψη του κατη­γο­ρού­με­νου δεν αναι­ρούν την ανά­γκη για ικα­νο­ποί­η­ση της σεξουα­λι­κης του ορμής».

Σύμ­φω­να με τον εισαγ­γε­λέα, «κοι­νός παρα­νο­μα­στής είναι ο δόλος για να ικα­νο­ποι­ή­σει τις σεξουα­λι­κές του ορμές. Κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό η ανη­θι­κό­τη­τα και το μη υπο­στη­ρι­κτό περι­βάλ­λον των παθό­ντων. Καλ­λιερ­γού­σε σχέ­σεις εμπι­στο­σύ­νης και ότι θα βοη­θού­σε επαγ­γελ­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη λόγω των γνω­ρι­μιών του».

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός έκα­νε μία εκτε­νή περι­γρα­φή του τρό­που με τον οποίο ο κατη­γο­ρού­με­νος προ­σέγ­γι­σε τους καταγ­γέλ­λο­ντες, ανα­φε­ρό­με­νος στη χρή­ση κάν­να­βης καταγ­γελ­λό­ντων μετά από προ­τρο­πή του κατη­γο­ρού­με­νου, οι οποί­οι ήταν στην πλειο­ψη­φία τους ανήλικοι.
Απο­δό­μη­σε δε τους υπε­ρα­σπι­στι­κούς ισχυ­ρι­σμούς, περι­γρά­φο­ντας μία – μία τις περι­πτώ­σεις βια­σμού που έχουν απο­δο­θεί στο Δημ. Λιγνά­δη και τονί­ζο­ντας πως είναι «δικαιο­λο­γη­μέ­νες οι δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις των παθό­ντων, λόγω του μεγά­λου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος που μεσο­λά­βη­σε από την προ­α­νήγ­γει­λε μέχρι την καταγγελία».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο