Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου: Σήμερα η απόφαση για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς

  Η στιγ­μή που θα ακού­σει την ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου για όσα έκα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 11ης Μαΐ­ου 2021 σε βάρος της συζύ­γου του Καρο­λάιν Κρά­ουτς και του κου­τα­βιού που είχαν υιο­θε­τή­σει, αλλά και για όσα επι­χεί­ρη­σε να εμφα­νί­σει μετά το φρι­κτό «έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά», έρχε­ται σήμε­ρα μετά το μεση­μέ­ρι για τον 34χρονο Μπά­μπη Αναγνωστόπουλο.

Η σημε­ρι­νή δικά­σι­μος θα είναι αυτή που, σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του δικα­στη­ρί­ου, θα ρίξει την αυλαία για το έγκλη­μα που συγκί­νη­σε χιλιά­δες πολί­τες εντός και εκτός της χώρας καθώς αρχι­κά ο ίδιος ο δρά­στης το εμφά­νι­σε ως μία άγρια ληστεία, για να απο­δει­χθεί 37 μέρες μετά με την σύλ­λη­ψη και ομο­λο­γία του πιλό­του, ότι επρό­κει­το για μια δολοφονία.

Η μέρα για τον κατη­γο­ρού­με­νο θα ξεκι­νή­σει με την αγό­ρευ­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως Έδρας, η οποία κατά την προη­γού­με­νη δικά­σι­μο, με την 10ωρη απο­λο­γία του 34χρονου, έδει­ξε πως έχει συγκε­κρι­μέ­νη θέση για όσα έγι­ναν στο σπί­τι του ζευ­γα­ριού στα Γλυ­κά Νερά, πριν έναν χρό­νο αλλά και για τον ίδιο τον δρά­στη του εγκλή­μα­τος που μετέ­φε­ρε την 11 μηνών κόρη του πλάι στο άψυ­χο σώμα της μητέ­ρας της. «Βλέ­πα­τε να πεθαί­νει η γυναί­κα της ζωής σας, όπως λέτε και δεν κάνα­τε πίσω» του είπε κατά την απο­λο­γία του η Εισαγ­γε­λέ­ας ανα­φε­ρό­με­νη στο εξά­λε­πτο που πέρα­σε μέχρι να κατα­λή­ξει η Καρο­λάιν στε­ρη­μέ­νη από ανα­πνοή, καθώς ο 34χρονος της πίε­ζε το κεφά­λι με το μαξι­λά­ρι. «Βλέ­πω μια πρό­θε­ση να τελέ­σε­τε φόνο και να την πιά­σε­τε στον ύπνο. Για αυτό και αφή­σα­τε κάτω το παι­δί» του είπε λίγο μετά.

Το δικα­στή­ριο έχει δηλώ­σει πως πρό­θε­ση της Έδρας είναι η δίκη να ολο­κλη­ρω­θεί σήμε­ρα με την από­φα­ση για τον πιλό­το που απο­λο­γού­με­νος επι­χεί­ρη­σε να ανα­τρέ­ψει την παρα­δο­χή της κατη­γο­ρί­ας ότι έδρα­σε με ψυχραι­μία και να πεί­σει πως ο ασφυ­κτι­κός θάνα­τος της 20χρονης γυναί­κας, που ερω­τεύ­τη­κε μερι­κά χρό­νια πριν, ήταν μία «στιγ­μή που θόλω­σε το μυα­λό» του εξαι­τί­ας της επι­θε­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς του θύματος.

Ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος μετά το μεση­μέ­ρι, όπως εκτι­μά­ται, θα ακού­σει την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για την ενο­χή του. Καθώς έχει ομο­λο­γή­σει το έγκλη­μα από τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο, αυτό που ίσως ευελ­πι­στεί είναι να ακού­σει πως κρί­νε­ται ένο­χος για την ανθρω­πο­κτο­νία της Καρο­λάιν βρι­σκό­με­νος σε βρα­σμό ψυχι­κής ορμής, συν­θή­κη που θα μπο­ρού­σε να τον απο­μα­κρύ­νει από την ισό­βια κάθειρ­ξη που επι­κρέ­με­ται πάνω του. Τον βαραί­νει επί­σης και ακό­μη ένα κακούρ­γη­μα, αυτό της θανά­τω­σης της σκυ­λί­τσας Ρόξυ με ανώ­τα­τη προ­βλε­πό­με­νη ποι­νή τα 10 έτη κάθειρ­ξης. Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις, η από­φα­ση που ανα­μέ­νει ενα­γω­νί­ως, τόσο ο κατη­γο­ρού­με­νος, όσο όμως και η οικο­γέ­νεια της 20χρονης, η από­φα­ση δηλα­δή επί της ποι­νής που θα επι­βλη­θεί στον 34χρονο, θα ανα­κοι­νω­θεί αργά το από­γευ­μα ή το βράδυ.

Στο δικα­στή­ριο δεν θέλη­σαν να βρε­θούν ούτε οι γονείς του θύμα­τος, ούτε όμως και οι γονείς του ίδιου του κατη­γο­ρού­με­νου, οι οποί­οι έχουν ρίξει το βάρος τους στη συχνή επι­κοι­νω­νία με την μικρή εγγο­νή τους, την επι­μέ­λεια της οποί­ας έχουν οι γονείς της Καρολάιν.

Η οικο­γέ­νεια της Καρο­λάιν παρί­στα­ται στο δικα­στή­ριο δια του συνη­γό­ρου της. Η μητέ­ρα της 20χρονης, όπως κατέ­θε­σε φίλη της, δεν θέλη­σε να βρε­θεί απέ­να­ντι στον άνθρω­πο που σκό­τω­σε την κόρη της και εν συνε­χεία έκλαι­γε και πεν­θού­σε την απώ­λεια, μαζί της. Είναι οργι­σμέ­νη μαζί του και θέλη­σε να μην επι­βα­ρύ­νει την ψυχι­κή της κατά­στα­ση καθώς δεν θέλει να επι­βα­ρυν­θεί και η εγγο­νή της από τον πόνο και τον θυμό που νιώ­θει για τον γαμπρό της που σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση της φίλης της, «την έβα­λε να πλη­ρώ­σει το φέρε­τρο της Καρολάιν».

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο