Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Με ένταση συνεχίζεται η εξέταση του Σπύρου Μπιμπίλα από την υπεράσπιση

Έντα­ση προ­κλή­θη­κε στην δίκη του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, κατά την διάρ­κεια εξέ­τα­σης του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών Σπύ­ρου Μπι­μπί­λα από την υπε­ρά­σπι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου για έναν βια­σμό και δύο από­πει­ρες βια­σμού κατά τριών συνα­δέλ­φων του.

Οι τόνοι ανέ­βη­καν όταν ο συνή­γο­ρος του θια­σάρ­χη, Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος ανέ­φε­ρε στον μάρ­τυ­ρα πως η σύζυ­γος του κατη­γο­ρού­με­νου Ελπί­δα Νίνου δια­ψεύ­δει την ανα­φο­ρά του κ. Μπι­μπί­λα σε «σχέ­ση που είχε συνά­ψει ο Φιλιπ­πί­δης με την κοπέ­λα του γιου του».

Συνή­γο­ρος: Σας δια­ψεύ­δει η κ. Νίνου!

Μάρ­τυ­ρας: Την δια­ψεύ­δω κι εγώ την κ. Νίνου.

Ο, σε έντο­νο ύφος, διά­λο­γος, προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση του γιου του κατη­γο­ρού­με­νου ο οποί­ος σηκώ­θη­κε αμέ­σως όρθιος, ενώ η κ. Νίνου την ίδια στιγ­μή φώνα­ξε προς το δικα­στή­ριο να της δώσει τον λόγο για «να μιλή­σω ένα λεπτό». Η πρό­ε­δρος διέ­κο­ψε την δια­δι­κα­σία για να ηρε­μή­σουν τα πνεύ­μα­τα την ίδια στιγ­μή που μία εκ των ηθο­ποιών που στη­ρί­ζουν τις καταγ­γέ­λου­σες, φώνα­ξε στο ακρο­α­τή­ριο, απευ­θυ­νό­με­νη στην σύζυ­γο του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη: «Και για εμάς λέτε πράγ­μα­τα αλλά δε σηκω­νό­μα­στε να μιλήσουμε».

Με την απο­χώ­ρη­ση των δικα­στών κάποιοι από τους φίλους του κατη­γο­ρού­με­νου επι­τέ­θη­καν λεκτι­κά στον κ. Μπι­μπί­λα απο­κα­λώ­ντας τον «φίδι κολο­βό» προς τους οποί­ος ο μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε: «Ντρο­πή! Τι να κάνου­με να πού­με ψέματα;».

Η δια­δι­κα­σία σήμε­ρα συνε­χί­ζε­ται με την εξέ­τα­ση του κ. Σπύ­ρου Μπι­μπί­λα από την υπε­ρά­σπι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου ηθο­ποιού, που ζήτη­σε από τον μάρ­τυ­ρα «να μην ξανα­πεί­τε δημό­σια ότι ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης είναι φίλος σας».

Ο μάρ­τυ­ρας δέχε­ται ερω­τή­σεις από τον συνή­γο­ρο του κατη­γο­ρου­μέ­νου, Μιχά­λη Δημη­τρα­κό­που­λο κυρί­ως για την υπό­θε­ση της πρώ­της από τις τρεις καταγ­γέ­λου­σες, που φέρε­ται να έχει βια­σθεί ύο φορές από τον κατη­γο­ρού­με­νο, την οποία ο μάρ­τυ­ρας γνω­ρί­ζει καθώς είναι κόρη φίλης του. Οι ερω­τή­σεις στρά­φη­καν στο περιε­χό­με­νο της καταγ­γε­λί­ας που έκα­νε στο ΣΕΗ η εν λόγω ηθο­ποιός και αν ενώ­πιον των συνα­δέλ­φων της στο Πει­θαρ­χι­κό ανα­φέρ­θη­κε σε βια­σμό της από τον Φιλιππίδη.

Συνή­γο­ρος: Η πρώ­τη καταγ­γέλ­λου­σα περι­γρά­φει στο ΣΕΗ βιασμό;

Μάρ­τυ­ρας: Περι­γρά­φει γεγο­νό­τα στο Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο. Δε θα απο­φα­σί­σω εγώ αν περι­γρά­φει βια­σμό ή όχι.

Συνή­γο­ρος: Δεν περι­γρά­φει βιασμό;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν θα το κρί­νω εγώ.

Συνή­γο­ρος: Σε εσάς δεν λέει τίπο­τα για βια­σμό, και πάει στον εισαγ­γε­λέα και μιλά­ει για βια­σμό και μετά στην ανα­κρί­τρια και για μια δεύ­τε­ρη πρά­ξη βια­σμού. Αρχι­κά δεν περι­γρά­φει πρά­ξεις. Μπο­ρεί­τε να μας δώσε­τε μια εξήγηση;

Πρό­ε­δρος: (προς τον κ. Μπι­μπί­λα) Την ρωτή­σα­τε εσείς που την γνω­ρί­ζε­τε για­τί δεν τα είπε και στο ΣΕΗ αυτά που αργό­τε­ρα κατέ­θε­σε στον εισαγγελέα;

Μάρ­τυ­ρας: Μια φορά την ρώτη­σα και μου είπε ότι κάθι­σε και θυμή­θη­κε και άλλα πράγ­μα­τα, ότι έστυ­ψε το μυα­λό της.. είναι λογι­κό. Λένε στο πει­θαρ­χι­κό κάποια πράγ­μα­τα και όταν πάνε στον εισαγ­γε­λέα τους ρωτά­ει και ενδε­χο­μέ­νως να θυμού­νται και άλλα. Αυτή είναι η κρί­ση μου.

Συνή­γο­ρος: Είπε ότι την βοή­θη­σε ένας φίλος της για να θυμη­θεί και άλλα. Έχει υπο­στεί έναν βια­σμό και έρχε­ται και λέει για πρώ­τη φορά στην ανα­κρί­τρια ότι της το θύμι­σε ένας φίλος….

Μάρ­τυ­ρας: Αυτά πρέ­πει να τα ρωτή­σε­τε στην ίδια. Εγώ έχω γνώ­ση των γεγο­νό­των του πει­θαρ­χι­κού… Τα πάντα μπο­ρούν να συμ­βούν στη ζωή. Και να θυμά­σαι και να ξεχνάς

Συνή­γο­ρος: Δηλα­δή, έχει υπο­στεί μια γυναί­κα τέτοιο πράγ­μα και δε το θυμά­ται; Έχει υπο­στεί αυτήν την πρά­ξη και πάει μετά στο θέα­τρο «Ήβη» να εργα­στεί με τον άνθρω­πο που την κακο­ποί­η­σε; Αυτή η συμπε­ρι­φο­ρά είναι συνηθισμένη;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν είναι συνη­θι­σμέ­νη, αλλά δυστυ­χώς στο χώρο του θεά­τρου πολ­λές γυναί­κες και άντρες ηθο­ποιοί δέχο­νται άσχη­μα πράγ­μα­τα, αλλά μετά πάνε στο θέα­τρο. Η συν­θή­κη του θεά­τρου είναι δύσκο­λη και πολ­λοί άνθρω­ποι πάνε σε δου­λειές ενώ έχουν υπο­στεί πράγ­μα­τα. Εάν η ίδια δεν αισθάν­θη­κε ότι αυτό δεν είναι βια­σμός, πήγε μετά να δου­λέ­ψει.. Δε συνη­θί­ζε­ται αλλά μπο­ρεί να συμ­βεί. Ξέρε­τε τι σήμαι­νε Φιλιπ­πί­δης στο θέατρο;

Ο μάρ­τυ­ρας έκα­νε έκκλη­ση σε γυναί­κες που έχουν ανα­φερ­θεί σε συμπε­ρι­φο­ρές του κατη­γο­ρού­με­νου να πάνε να κατα­θέ­σουν στο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο