Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα, η κατά­θε­ση, ενώ­πιον του ΜΟΔ, της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας για άγρια σεξουα­λι­κή βία που υπέ­στη από τον ηθο­ποιό και σκη­νο­θέ­τη Πέτρο Φιλιπ­πί­δη, η οποία κατα­θέ­τει μετά από αίτη­μα της, χωρίς δημοσιότητα.

Η δίκη του ηθο­ποιού, που ξεκί­νη­σε τον Μάρ­τιο, ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα να συνε­χι­στεί, εφό­σον ολο­κλη­ρω­θεί η πρώ­τη κατά­θε­ση, με δημο­σιό­τη­τα καθώς η δεύ­τε­ρη συνά­δελ­φος τού κατη­γο­ρού­με­νου έχει δηλώ­σει πως επι­θυ­μεί να κατα­θέ­σει με ανοι­κτές τις πόρ­τες του δικαστηρίου.

Σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό, όταν ολο­κλη­ρω­θεί η δεύ­τε­ρη κατά­θε­ση και έρθει η σει­ρά της τρί­της καταγ­γέλ­λου­σας να ανέ­βει στο βήμα του μάρ­τυ­ρα, το δικα­στή­ριο και πάλι θα κλεί­σει τις πόρ­τες για το κοι­νό καθώς και αυτή η ηθο­ποιός έχει ζητή­σει δια­δι­κα­σία κεκλει­σμέ­νων των θυρών για την κατά­θε­ση της.

Ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης, προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νος από τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο, δικά­ζε­ται για έναν βια­σμό και δύο από­πει­ρες βια­σμού, πρά­ξεις για τις οποί­ες τον κατήγ­γει­λαν τρεις συνά­δελ­φοι του που κατέ­θε­σαν στο πλαί­σιο εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας ότι ο καλ­λι­τέ­χνης εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε την θέση ισχύ­ος που είχε ως ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και θιασάρχης.

Σύμ­φω­να με το κατη­γο­ρη­τή­ριο που έχει συντα­χθεί σε βάρος του, ο ηθο­ποιός φέρε­ται να βία­σε μία συνά­δελ­φο του το 2008, πρά­ξη που έγι­νε δύο φορές, καθώς και να απο­πει­ρά­θη­κε να βιά­σει άλλες δύο ηθο­ποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περι­πτώ­σεις οι πρά­ξεις τελέ­στη­καν μέσα στο καμα­ρί­νι του, όπου για επαγ­γελ­μα­τι­κούς λόγους βρέ­θη­καν εκεί οι συνά­δελ­φοι του, ενώ στην τρί­τη περί­πτω­ση επι­χεί­ρη­σε να βιά­σει την ηθο­ποιό μέσα στο αυτο­κί­νη­το του, μετά από επαγ­γελ­μα­τι­κό ραντε­βού που είχε με την άνερ­γη τότε, παθούσα.

Ο ίδιος αρνεί­ται τις κατη­γο­ρί­ες, ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως οι καταγ­γέλ­λου­σες έχουν στό­χο την προ­σω­πι­κή τους προ­βο­λή δια της συκο­φά­ντη­σής του.

Η υπε­ρά­σπι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου επι­φα­νούς ηθο­ποιού είχε αντι­τα­χθεί στο αίτη­μα των δύο ηθο­ποιών να κατα­θέ­σουν κεκλει­σμέ­νων των θυρών, πλην όμως το δικα­στή­ριο απο­δέ­χθη­κε το αίτη­μα τους.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο