Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Προσωρινή αποφυλάκιση αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Εκτός φυλα­κής θα παρα­κο­λου­θεί την δίκη του ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης με ομό­φω­νη από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου που αντι­κα­θι­στά την προ­σω­ρι­νή του κρά­τη­ση με περιο­ρι­στι­κούς όρους.

Οι δικα­στές απο­δέ­χθη­καν την πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως Έδρας που ζήτη­σε να βγει από την φυλα­κή που κρα­τεί­ται από τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο και απο­φά­σι­σαν να αντι­κα­τα­στή­σουν την προ­σω­ρι­νή του κρά­τη­ση με την επι­βο­λή των περιο­ρι­στι­κών όρων της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από την χώρα και την υπο­χρε­ω­τι­κή εμφά­νι­ση στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής που κατοι­κεί δύο φορές τον μήνα.

Οι δικα­στές μεί­ω­σαν την εγγύ­η­ση των 50.000 ευρώ που ζήτη­σε η Εισαγ­γε­λέ­ας σε 20.000 ευρώ που θα πρέ­πει να κατα­βά­λει ο ηθο­ποιός για να βγει από την φυλακή.

Παρού­σα στο δικα­στή­ριο ήταν η σύζυ­γος του, η οποία μόλις άκου­σε ότι ο καλ­λι­τέ­χνης απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ξέσπα­σε σε κλά­μα­τα ανακούφισης.

Ο ηθο­ποιός δικά­ζε­ται από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο για τρεις υπο­θέ­σεις σεξουα­λι­κής βίας σε βάρος συνα­δέλ­φων του.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί την Τρί­τη 5 Ιουλίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο