Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Πελετίδη: Δεν θα περάσει ο φασισμός!

 

«Εμείς θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να μας. Το θέμα είναι πολι­τι­κό και αφο­ρά την προ­ά­σπι­ση αυτής της πόλης, απέ­να­ντι στα ρατσι­στι­κά μηνύ­μα­τα. Η Πάτρα δεν θα γίνει ποτέ ένας χώρος που θα δρά­σουν αυτοί που θέλουν να μας δια­χω­ρί­σουν και να λένε ότι τα παι­διά είναι ξένα και δεν θα πηγαί­νουν στα σχο­λεία μας για­τί δεν είναι δικά μας. Θα προ­α­σπί­σου­με την πόλη μας από τα εγκλή­μα­τα τα οποία γίνο­νται με βάση τη ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία που έχει αυτό το μόρ­φω­μα». Αυτά δήλω­νε, μετα­ξύ άλλων, απευ­θυ­νό­με­νος στους συγκε­ντρω­μέ­νους έξω από το δικα­στή­ριο, ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Πάτρας Κώστας Πελε­τί­δης την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα 12 Φεβρουαρίου.

 Σήμε­ρα, Πέμ­πτη, η δίκη συνε­χί­ζε­ται. Συνε­χί­ζε­ται ταυ­τό­χρο­να και ο αγώ­νας ενά­ντια στην απα­ρά­δε­κτη- πολι­τι­κών σκο­πι­μο­τή­των- δίω­ξη του δημάρ­χου Πελε­τί­δη ο οποί­ος υλο­ποιώ­ντας ομό­φω­νες απο­φά­σεις του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, έκα­νε αυτό που όφει­λε: δεν διευ­κό­λυ­νε τη δρά­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής. Το μεγά­λο κύμα συμπα­ρά­στα­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης στον Κώστα Πελε­τί­δη από εκα­το­ντά­δες φορείς του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος και την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πατραϊ­κού λαού απο­τε­λεί σφρα­γί­δα υπε­ρά­σπι­σης της μνή­μης του ελλη­νι­κού λαού απέ­να­ντι στη ναζι­στι­κή θηριω­δία, απέ­να­ντι στο ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο των σύγ­χρο­νων ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, των χρυσαυγιτών.

Η ανυ­πο­χώ­ρη­τη αλλη­λεγ­γύη στο δήμαρ­χο Πάτρας είναι ανα­γκαία και επι­τα­κτι­κή. Είναι η απά­ντη­ση του δημο­κρα­τι­κού ελλη­νι­κού λαού απέ­να­ντι στο μισαλ­λό­δο­ξο «ελλη­να­ρά­δι­κο» ταλι­μπα­νι­σμό των φασι­στοει­δών του Ωραιό­κα­στρου. Απέ­να­ντι στο χρυ­σαυ­γί­τι­κο δηλη­τή­ριο του ναζι­σμού, του φασι­σμού, των ταγ­μά­των ασφα­λεί­ας και του ρατσι­στι­κού μίσους, κάθε εργα­ζό­με­νος, κάθε άνθρω­πος με στοι­χειώ­δη αίσθη­ση του δικαί­ου και ανθρω­πιάς, οφεί­λει να υψώ­σει τείχος.

Στο πρό­σω­πο του Κώστα Πελε­τί­δη δικά­ζε­ται η Ελλά­δα που έχει πλη­ρώ­σει βαρύ φόρο αίμα­τος από τη φασι­στι­κή-ναζι­στι­κή θηριω­δία. Από το Δίστο­μο και τα Καλά­βρυ­τα μέχρι το Χορ­τιά­τη, την Και­σα­ρια­νή και τα Προ­σφυ­γι­κά της Πάτρας, οι μάρ­τυ­ρες του αγώ­να ενά­ντια στο ντό­πιο και ξένο φασι­σμό μας θυμί­ζουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα που υπέ­στη ο τόπος αυτός. Γι’ αυτό, λοι­πόν, είναι χρέ­ος και καθή­κον, τόσο απέ­να­ντι στην Ιστο­ρία, όσο και στη νέα γενιά, «να υψώ­νου­με τοί­χο απέ­να­ντι στην ανα­βί­ω­ση του φασι­σμού και του ναζι­σμού, να απο­κα­λύ­πτου­με με κάθε τρό­πο τον πραγ­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα και το ρόλο των πολι­τι­κών απο­γό­νων των ναζί, να ανα­δεί­χνου­με την επι­κίν­δυ­νη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της. Το ελά­χι­στο που μπο­ρού­με να κάνου­με είναι να μη διευ­κο­λύ­νου­με, με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο, τη δρά­ση τους» (Κ.Πελετίδης, “Ριζο­σπά­στης”, 22/1/2017).

Το μήνυ­μα είναι ένα και είναι ξεκά­θα­ρο: Δεν θα περά­σει ο φασι­σμός! Δεν θα περά­σουν ούτε τα όποια πολι­τι­κά-ψηφο­θη­ρι­κά παι­χνί­δια της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που επι­χει­ρούν να «βγά­λουν λάδι» τους φονιά­δες ναζί της Χρυ­σής Αυγής. Ο δήμαρ­χος Πάτρας Κώστας Πελε­τί­δης, έχο­ντας στο πλαϊ του το λαό της Πάτρας και ολό­κλη­ρης της χώρας, θα δικαιωθεί. 

Ν.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο