Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Πισπιρίγκου: «Το παιδί ήταν νεκρό για πενήντα λεπτά», κατέθεσε νοσηλεύτρια του Καραμανδάνειου

«Το παι­δί ήταν νεκρό για πενή­ντα λεπτά», κατέ­θε­σε στην δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου η νοση­λεύ­τρια του Καρα­μαν­δά­νειου που έσπευ­σε στο δωμά­τιο της Τζωρ­τζί­νας Δασκα­λά­κη, όταν το κορι­τσά­κι έπα­θε την ανα­κο­πή που την άφη­σε τετρα­πλη­γι­κή ένα χρό­νο πριν τον θάνα­τό της.

Η μάρ­τυ­ρας Ελευ­θε­ρία Πετσά­βα που είχε βάρ­δια στο Καρα­μαν­δά­νειο στις 10 και 11 Απρι­λί­ου 2021, όταν είχε εισα­χθεί η Τζωρ­τζί­να, κατέ­θε­σε στο δικα­στή­ριο για όσα προη­γή­θη­καν του δρα­μα­τι­κού περι­στα­τι­κού που άφη­σε τετρα­πλη­γι­κό το παιδί.

Η κ. Πετσά­βα ανέ­φε­ρε πως όταν πήγε για την βάρ­δια της το παι­δί είχε ήδη εισα­χθεί δύο ημέ­ρες πριν, στις 8 Απρι­λί­ου 2021. Η μάρ­τυ­ρας εξε­τα­ζό­με­νη είπε πως η κλι­νι­κή εικό­να της Τζωρ­τζί­νας ήταν καλή και δεν έδει­χνε ότι μπο­ρεί να έχει αυτήν την εξέ­λι­ξη «δεν ήταν ένα παι­δί που απα­σχο­λού­σε», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

«Το Σάβ­βα­το 10 Απρι­λί­ου φώνα­ξε η μητέ­ρα ότι το παι­δί έχει ένα επει­σό­διο. Τρέ­ξα­με με τους για­τρούς και το παι­δί ήταν στη μέση του κρε­βα­τιού και είχε χαμη­λό κορε­σμό. Η για­τρός φώνα­ξε το όνο­μα του παι­διού για να δει αν αντα­πο­κρί­νε­ται. Το παι­δί συνήλ­θε και του έβα­λαν οξυ­γό­νο», κατέ­θε­σε η κ. Πετσά­βα για το περι­στα­τι­κό μία ημέ­ρα πριν την ανακοπή.

Για την Κυρια­κή 11 Απρι­λί­ου που η Τζωρ­τζί­να υπέ­στη ανα­κο­πή η μάρ­τυ­ρας είπε ότι στις 7 το από­γευ­μα άκου­σε το κου­δού­νι από το δωμά­τιο που βρι­σκό­ταν το παι­δί με την μητέ­ρα του και πήγε πιστεύ­ο­ντας πως θα είναι κάτι απλό: «Όταν συμ­βαί­νει κάτι σοβα­ρό βγαί­νουν στον διά­δρο­μο και φωνά­ζουν. Είδα τη μητέ­ρα να μου κου­νά­ει τα χέρια χωρίς να μιλά­ει. Εκεί κατά­λα­βα ότι ήταν κάτι σοβα­ρό. Το παι­δί ήταν στη μέση του κρε­βα­τιού. Ήταν ωχρό και δεν είχε το ρινι­κό οξυ­γό­νο. Το μόνι­τορ έδει­χνε παύ­λες. Κάνα­με ΚΑΡΠΑ και μετά από 50 λεπτά περί­που, άρχι­σε να δεί­χνει το μόνι­τορ έναν ελα­φρύ σφυγ­μό… Το παι­δί ήταν νεκρό για πενή­ντα λεπτά. Είχε αρχί­σει να φαί­νε­ται και στην όψη, ήταν λευ­κό. Έπει­τα από 50–55 λεπτά έπια­σε το μόνι­τορ έναν ασθε­νι­κό σφυγ­μό», κατέθεσε.

Η μάρ­τυ­ρας κλή­θη­κε από την πρό­ε­δρο να δώσει ακρι­βή περι­γρα­φή πως βρή­κε την Τζωρ­τζί­να και απά­ντη­σε πως “ήταν στη μέση και προς τα κάτω του κρε­βα­τιού. Ήταν αναί­σθη­το και πανιασμένο”.

Πρό­ε­δρος: Για­τί λέτε στην ανα­κρι­τι­κή κατά­θε­ση για το επει­σό­διο του Σαβ­βά­του ότι αυτό σίγου­ρα δεν ήταν επει­σό­διο σπασμών;

Μάρ­τυ­ρας: Είχε κλει­στά μάτια. Δεν ήταν γυρι­σμέ­να. Τα παι­δί δεν είχε έντο­νη κίνη­ση. Συνή­θως δεν μπο­ρού­με να τα κρατήσουμε(από τις ανε­ξέ­λεγ­κτες κινή­σεις που κάνουν).

Πρό­ε­δρος: Την Κυρια­κή που βρι­σκό­ταν το οξύμετρο;

Μάρ­τυ­ρας: Δε θυμά­μαι. Το πρώ­το που κοί­τα­ξα ήταν το πρό­σω­πο του παι­διού. Θυμά­μαι σίγου­ρα ότι δεν φορού­σε το ρινι­κό οξυγόνο.

Πρό­ε­δρος: Τι σημαί­νει αυτό;

Μάρ­τυ­ρας: Ήταν βγαλ­μέ­νη η συσκευή, όχι μόνο το κομ­μά­τι που συν­δέ­ε­ται με το σώμα του παιδιού.

Πρό­ε­δρος: Η μητέ­ρα που βρισκόταν;

Μάρ­τυ­ρας: Της είπα­με να περά­σει έξω.

Πρό­ε­δρος: Το δίπλα δωμάτιο;

Μάρ­τυ­ρας: Δε βγή­καν ποτέ. Ούτε να δουν τι γίνε­ται με τόση φασα­ρία. Μας έκα­νε εντύ­πω­ση θυμάμαι.

Σύμ­φω­να με την μάρ­τυ­ρα η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου ενη­με­ρώ­θη­κε από την για­τρό που συμ­με­τεί­χε στην ομά­δα, ότι το παι­δί σώθη­κε και πήγε μαζί με τον Μάνο Δασκα­λά­κη στο γρα­φείο των για­τρών για να τους ευχαριστήσουν.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Είπα­τε πως το οξύ­με­τρο είχε παύ­λα. Ποτέ δεί­χνει παύλα;

Μάρ­τυ­ρας: Όταν είναι βγαλ­μέ­νο ή όταν ο άνθρω­πος είναι νεκρός.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Αυτό κάνει ήχο; Χαμηλώνει;

Μάρ­τυ­ρας: Κάνει ναι.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Το είχε χαμη­λώ­σει η κατηγορούμενη;

Μάρ­τυ­ρας: Έχουν έντο­νο θόρυ­βο τα οξύ­με­τρα, αλλά οι γονείς μας ρωτά­νε αν θέλουν να το χαμη­λώ­σουν. Εδώ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Μπή­κα­τε στο δωμά­τιο, ποια ήταν η πρώ­τη σας κίνηση;

Μάρ­τυ­ρας: Έτρε­ξα να φωνά­ξω τους γιατρούς.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Αφή­σα­τε το παι­δί δηλαδή;

Μάρ­τυ­ρας: Ναι, πήγα να φωνά­ξω τους γιατρούς.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Η μητέ­ρα πως ήταν; Είχε κατα­λά­βει ότι ήταν σοβαρό;

Μάρ­τυ­ρας: Έξω καθό­ταν, σε ένα σκα­λά­κι. Ανή­συ­χη φαινόταν.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 28 Μαρτίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο