Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Π. Φιλιππίδη: Αίτημα αναπάραστασης καταγγελλόμενου βιασμού δήλωσε ότι κατέθεσε η υπεράσπιση του ηθοποιού

Αίτη­μα ανα­πα­ρά­στα­σης των πρά­ξε­ων βια­σμού που καταγ­γέλ­λει η πρώ­τη μάρ­τυ­ρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη υπέ­βα­λε στο δικα­στή­ριο, που συνε­δριά­ζει κεκλει­σμέ­νων των θυρών, η υπε­ρά­σπι­ση του ηθο­ποιού, σύμ­φω­να με τον εκ των συνη­γό­ρων του, Μιχά­λη Δημητρακόπουλο.

Κατά τον κ. Δημη­τρα­κό­που­λο, η πλευ­ρά του κατη­γο­ρού­με­νου αιτή­θη­κε στο δικα­στή­ριο να επι­τρέ­ψει την ανα­πα­ρά­στα­ση της πρά­ξης που περι­γρά­φει στην κατά­θε­σή της η πρώ­τη συνά­δελ­φος του κατη­γο­ρού­με­νου, καθώς, σύμφω­να πάντα με τον συνή­γο­ρο του κ. Φιλιπ­πί­δη, η μάρ­τυ­ρας έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Ο δικη­γό­ρος του επι­φα­νούς κωμι­κού ηθο­ποιού δήλω­σε πως για την ανα­πα­ρά­στα­ση της καταγ­γελ­λό­με­νης πρά­ξης, αντί της καταγ­γέλ­λου­σας που κατά τον κ. Δημη­τρα­κό­που­λο δια­φω­νεί με μία τέτοια εξέ­λι­ξη, θα μπο­ρού­σε να συν­δρά­μει γυναί­κα δικη­γό­ρος, συνερ­γά­της των υπε­ρα­σπι­στών του κατη­γο­ρού­με­νου.

Σύμ­φω­να με τον κ. Δημη­τρα­κό­που­λο, το δικα­στή­ριο βρί­σκε­ται σε δια­κο­πή προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σί­σει επί του αιτή­μα­τος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο