Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Π. Φιλιππίδη: «Με προσβάλλει και με βιάζει ξανά» με όσα ισχυρίζεται η υπεράσπισή του

«Μη φωνά­ζεις τσά­μπα, δεν είναι κανείς στο θέα­τρο. Όσο εύκο­λα μπο­ρώ να φτιά­ξω την καριέ­ρα κάποιου, τόσο εύκο­λα μπο­ρώ να την γκρε­μί­σω. Αν περά­σεις αυτή την πόρ­τα θα σε κατα­στρέ­ψω» είχε πει στην ηθο­ποιό που πάσχι­σε να ξεφύ­γει από τα χέρια του, ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης, σύμ­φω­να με όσα κατέ­θε­σε σήμε­ρα στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο η καταγ­γέλ­λου­σα από­πει­ρα βια­σμού που υπέ­στη από τον συνά­δελ­φο της.

Η δεύ­τε­ρη ηθο­ποιός που καταγ­γέλ­λει τον Πέτρο Φιλιπ­πί­δη για σεξουα­λι­κή βία, κατα­θέ­τει από το πρωί στο δικα­στή­ριο, όσα υπο­στη­ρί­ζει ότι υπέ­στη το 2010 μέσα στο καμα­ρί­νι του κατη­γο­ρού­με­νου στο θέα­τρο “Μου­σού­ρη”, όπου τον συνα­ντού­σε προ­κει­μέ­νου να της δώσει ρόλο στην παρά­στα­ση “Μπα­κα­λό­γα­τος”.

Στην κατά­θε­σή της η ηθο­ποιός ‚η οποία χθες δεν μπό­ρε­σε να κατα­θέ­σει λόγω κρί­σε­ων πανι­κού που παθαί­νει όπως εξή­γη­σε σήμε­ρα, είπε πως γλί­τω­σε τον βια­σμό επει­δή κατά­φε­ρε να ξεφύ­γει από τον κατη­γο­ρού­με­νο που την είχε εγκλω­βί­σει ορμώ­ντας πάνω της, και πήγε στην πόρ­τα του δωμα­τί­ου και άρχι­σε να την κλω­τσά και να ουρλιάζει.

   «Αυτός ατά­ρα­χος και “ξενε­ρω­μέ­νος”. Μου είπε “Μη φωνά­ζεις τσά­μπα, δεν είναι κανείς στο θέα­τρο” και όσο εγώ κοπά­να­γα την πόρ­τα με τα χέρια και τα γόνα­τα μου μου φώνα­ξε “Όσο εύκο­λα μπο­ρώ να φτιά­ξω την καριέ­ρα κάποιου, τόσο εύκο­λα μπο­ρώ να την γκρε­μί­σω. Αν περά­σεις αυτή την πόρ­τα θα σε καταστρέψω”».

   Η γυναί­κα κατέ­θε­σε πως μετά από φωνές και παρα­κά­λια ο κατη­γο­ρού­με­νος ξεκλεί­δω­σε την πόρ­τα και την άφη­σε να φύγει. Μετά από λίγη ώρα και ενώ η μάρ­τυ­ρας εξι­στο­ρού­σε σε μία φίλη της όσα καταγ­γέλ­λει ότι υπέ­στη από τον ηθο­ποιό, ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης της έστει­λε μήνυ­μα στο κινη­τό που έγρα­φε “την επό­με­νη φορά, δε θα σε αφή­σω” ενώ παράλ­λη­λα «μου έλε­γε τι πρά­ξη ήθε­λε να μου κάνει και τι ήθε­λε να του κάνω κι εγώ. Η φίλη μου όταν το διά­βα­σε τα έχασε».

Σύμ­φω­να με την μάρ­τυ­ρα, ο κατη­γο­ρού­με­νος επί ένα δεκα­ή­με­ρο της τηλε­φω­νού­σε και όταν αυτή δεν απα­ντού­σε της έστελ­νε απει­λη­τι­κά μηνύ­μα­τα. Η ίδια ‚όπως είπε στους δικα­στές, ήταν σε εξαι­ρε­τι­κά άσχη­μα ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση, αισθα­νό­ταν ντρο­πή και φόβο, ενώ η σχέ­ση με τον σύντρο­φο που είχε τότε, οδη­γή­θη­κε σε χωρι­σμό καθώς η ηθο­ποιός δεν του είπε τι της είχε συμ­βεί φοβού­με­νη την αντί­δρα­σή του. Επει­δή δεν μπο­ρού­σε να έχει ερω­τι­κή σχέ­ση μαζί του, όπως ανέ­φε­ρε, του είπε ψέμα­τα πως τον βλέ­πει φιλικά.

Το επό­με­νο διά­στη­μα, σύμ­φω­να πάντα με την κατά­θε­ση της ηθο­ποιού, του­λά­χι­στον δύο φορές, όπως εξι­στό­ρη­σε στο δικα­στή­ριο, ενώ ήταν ένα βήμα πριν να κλεί­σει συγκε­κρι­μέ­νους ρόλους σε τηλε­ο­πτι­κά σήριαλ, την τελευ­ταία στιγ­μή απορ­ρί­πτο­νταν.

    «Ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, μου τηλε­φώ­νη­σε ο κατη­γο­ρού­με­νος. Ακου­σα ξανά τη φωνή του να μου λέει “είδες; Παρα­κο­λου­θώ τι κάνεις… Αν αλλά­ξεις γνώ­μη…”. Έκλει­σα το τηλέ­φω­νο αμέ­σως και γύρι­σα στο τρα­πέ­ζι της καφε­τέ­ριας που καθό­μουν με ένα συνά­δελ­φο μου. Κατά­λα­βε ότι είμαι ταραγ­μέ­νη. Με ρώτη­σε και μου έφυ­γε ένα “είναι πολύ μ***** ο Πετρος” και του εξι­στό­ρη­σα τι είχε συμ­βεί. Ήρθε και ένα μήνυ­μα στο κινη­τό μου από εκεί­νον και το διά­βα­σε ο συνά­δελ­φος μου. Έκτο­τε δεν είχα καμία επα­φή μαζί του» υπο­στή­ρι­ξε.

   ‑Πρό­ε­δρος: Στο θέα­τρο έκα­νε παρέμ­βα­ση; (σ.σ. για να μην παίρ­νει ρόλους)

   ‑Μάρ­τυ­ρας: Δεν θεω­ρώ ότι είχε στο μυα­λό του να βλέ­πει που δου­λεύω και να με κόβει. Αν τύχαι­νε και έβλε­πε το όνο­μα μου, όπως στα σίριαλ που σας είπα, με έκο­βε. Το έκα­νε όπου μπο­ρού­σε και είχε τη δυνα­τό­τη­τα. Αυτό είναι το λιγό­τε­ρο. Αυτό που ονει­ρευό­μουν το έκα­να. Ηθο­ποιός έγι­να, κάθε ρόλος που έχω παί­ξει είναι τόσο σημα­ντι­κός σαν να έπαι­ζα στην Επίδαυρο.

Η μάρ­τυ­ρας δήλω­σε πως είναι προ­σβλη­τι­κά για αυτήν όσα επι­κα­λεί­ται η υπε­ρά­σπι­ση του ηθο­ποιού ότι η ίδια τον πλη­σί­α­σε ερω­τι­κά “για έναν ρόλο” και πως προ­χώ­ρη­σε στην καταγ­γε­λία σε βάρος του Φιλιπ­πί­δη για προ­βο­λή της. «Με προ­σβάλ­λει και με βιά­ζει ξανά. Δεν υπάρ­χει ένας άνθρω­πος που έχω συνερ­γα­στεί να πει τέτοιο πράγ­μα. Με θίγει αφά­ντα­στα ότι υπο­στη­ρί­ζει πως φέρο­μαι κατά αυτόν τον τρό­πο. Θα κατέ­στρε­φα τη ζωή μου εδώ και κι ένα χρό­νο για να τον εκδι­κη­θώ για ένα ρολάκι…».

Η δια­δι­κα­σία συνεχίζεται.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο