Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: «Αναρωτιόμασταν τι έγινε, δεν υπήρχε καμία αιτία για την ανακοπή της Τζωρτζίνας»

Σε υψη­λούς τόνους συνε­χί­στη­κε η δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου ενώ­πιον του ΜΟΔ όπου κατέ­θε­σε η παι­δί­α­τρος, διευ­θύ­ντρια του Καραμανδάνειο,υ Κατε­ρί­να Τριά­ντη για την εισα­γω­γή στο νοσο­κο­μείο της Τζωρ­τζί­νας στις 8 Απρι­λί­ου 2021 και την ανα­κο­πή που υπέ­στη τρεις μέρες μετά προ­κα­λώ­ντας σοκ στους για­τρούς που δεν μπο­ρού­σαν να εξη­γή­σουν το περιστατικό.

«Όταν έπα­θε ανα­κο­πή η Τζωρ­τζί­να κοι­τού­σα­με ο ένας τον άλλον και ανα­ρω­τιό­μα­σταν “για­τί , τι έγι­νε ;”. Δεν πεθαί­νει έτσι ένας άνθρω­πος… Πρέ­πει να έχεις κάτι για να πεθά­νεις… Υπάρ­χει κάποια αιτία που οδη­γεί­ται εκεί ο άνθρω­πος. Στην μικρή, του­λά­χι­στον μέχρι τις 9 Απρι­λί­ου 2021, δεν υπήρ­χε καμία αιτία…» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η κυρία Τριάντου.

Η μάρ­τυ­ρας τόνι­σε πως το κορι­τσά­κι, που εισή­χθη μετά από δήλω­ση της μητέ­ρας για επει­σό­διο σπα­σμών, ελέγ­χθη­κε εξο­νυ­χι­στι­κά από τους για­τρούς, καθώς επρό­κει­το για ένα παι­δί που είχε χάσει τα αδέλ­φια του. Τόνι­σε επί­σης η μάρ­τυ­ρας πως έγι­νε σει­ρά εξε­τά­σε­ων οι οποί­ες δεν έδει­ξαν τίπο­τα ανησυχητικό.

Όταν η παι­δί­α­τρος είπε πως κατα­γρά­φη­κε ένα στιγ­μιαίο επει­σό­διο στο μηχά­νη­μα με 132 σφί­ξεις, το οποίο εφό­σον είχε βγει φυσιο­λο­γι­κό το καρ­διο­γρά­φη­μα απο­δό­θη­κε, όπως ανέ­φε­ρε, «μάλ­λον σε κάποιο από τα αυτο­κόλ­λη­τα που κου­νή­θη­κε», αντέ­δρα­σε έντο­να ο συνή­γο­ρος της κατη­γο­ρου­μέ­νης Αλέ­ξης Κού­γιας, που γελώ­ντας δυνα­τά της είπε «δεν ντρέ­πε­στε λιγάκι;».

Μάρ­τυ­ρας: Ξεκολλάνε…

Πρό­ε­δρος (προς Κού­για): Πρέ­πει να ντρέ­πε­στε, είναι απαράδεκτο

Αλέ­ξης Κού­γιας: Εντά­ξει κυρία πρόεδρε

Πρό­ε­δρος: Θα περά­σουν πολ­λοί μάρτυρες

Αλέ­ξης Κού­γιας: Όχι τέτοιοι

Πρό­ε­δρος: Αν αντι­δρού­με έτσι…

Αλέ­ξης Κού­γιας: Προς Θεού! Έχου­με την κυρία που έφα­γε το παι­δί. Αυτό­φω­ρο πρέ­πει να πάτε…

Πρό­ε­δρος: Θα ρωτή­σε­τε όταν έρθει η ώρα. Θα κατα­θέ­σει αυτά που γνωρίζει

Αλέ­ξης Κού­γιας: Και εμείς θα κάνου­με αυτά που πρέπει

Σύμ­φω­να με την μάρ­τυ­ρα, η Τζωρ­τζί­να όταν την εξέ­τα­σε «ήταν εντε­λώς καλά και έτρω­γε απ’ έξω… Αυτό που κατά­λα­βα ήταν πως το παι­δί ήταν σε άρι­στη κλι­νι­κή κατά­στα­ση… Λέω πώς μπο­ρεί να πεθά­νει έτσι ένα παι­δί που θέλει να φάει σουβλάκια;».

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κές ερω­τή­σεις η παι­δί­α­τρος τόνι­σε πως «το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο που ήμουν εγώ και έλεγ­ξα το παι­δί, ήταν ασυμ­πτω­μα­τι­κό και γι αυτό είπα να πάρει εξι­τή­ριο. Δεν ξέρω τι έγι­νε μετά…».

Όπως είπε η μάρ­τυ­ρας, το παι­δί παρέ­μει­νε στο νοσο­κο­μείο ενώ οι για­τροί είχαν συστή­σει να φύγει, μετά από έναν εμε­τό που έκα­νε και κρί­θη­κε ότι πρέ­πει να παρα­κο­λου­θη­θεί. «Είπα στη μαμά ότι “δεν έδει­ξαν τίπο­τα οι εξε­τά­σεις, δεν βρή­κα­με νόσο να το πάτε σπί­τι σας” και σκε­πτό­με­νη τα άλλα παι­διά της, της είπα “η πόρ­τα μας είναι ανοι­κτή”. Δεν μου είπε τίπο­τα. Ήθε­λα να της δώσω θάρ­ρος να γυρί­σει στο σπί­τι της… Εκεί­νη την στιγ­μή εγώ έβλε­πα έναν άνθρω­πο πονε­μέ­νο δίπλα στο παι­δί του…».

Ανα­φε­ρό­με­νη στην ανα­κο­πή που υπέ­στη το παι­δί, από την οποία σώθη­κε η ζωή του αλλά μένο­ντας τετρα­πλη­γι­κό, η μάρ­τυ­ρας είπε πως ήταν μία δυσά­ρε­στη και ανα­πά­ντε­χη εξέ­λι­ξη καθώς δεν υπήρ­χε η παρα­μι­κρή ένδει­ξη για κάτι τέτοιο.

Κατά την εξέ­τα­ση της από την υπε­ρά­σπι­ση, η μάρ­τυ­ρας τόνι­σε ‑κατό­πιν σχε­τι­κής ερώ­τη­σης- ότι η ίδια δεν γνώ­ρι­ζε τη δρά­ση της κετα­μί­νης και ότι εκ των υστέ­ρων έμα­θε για την ουσία. Απα­ντώ­ντας στις αιτιά­σεις του κ. Κού­για περί μίας στη­μέ­νης δια­δι­κα­σί­ας ώστε να βρε­θεί η μητέ­ρα κατη­γο­ρού­με­νη, η κυρία Τριά­ντου είπε πως κατέ­θε­σε για τα περι­στα­τι­κά που έζη­σε. Μάλι­στα φορ­τι­σμέ­νη από τον καται­γι­σμό ερω­τή­σε­ων της υπε­ρά­σπι­σης η μάρ­τυ­ρας κάποια στιγ­μή είπε: «Είμαι μάνα δυο παι­διών και παρα­κα­λώ να “φύγω” πριν τα παι­διά μου. Δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ μια μάνα να σκο­τώ­νει το παι­δί της. Εγώ είμαι για­τρός σώζω ζωές… Τα παι­διά δεν πεθαί­νουν από έμφραγμα».

Αλέ­ξης Κού­γιας: Με χορή­γη­ση κετα­μί­νης μπο­ρεί να προ­κλη­θεί ανακοπή;

Μάρ­τυ­ρας: Να ρωτή­σε­τε αναι­σθη­σιο­λό­γο, εγώ δεν έχω δου­λέ­ψει ποτέ με κετα­μί­νη … Υπάρ­χουν φάρ­μα­κα, όπως ναρ­κω­τι­κά κλπ, που κάνουν ανακοπή

Αλέ­ξης Κού­γιας: Σας είπαν πώς έπα­θε ανακοπή;

Μάρ­τυ­ρας: Μου είπαν ότι το βρή­καν πεθα­μέ­νο και έκα­ναν τερά­στια προ­σπά­θεια να το επαναφέρουν

Αλέ­ξης Κού­γιας: Μπο­ρεί­τε να εξη­γή­σε­τε πώς η κετα­μί­νη οδη­γεί σε ανακοπή ;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν γνω­ρί­ζω τη δρά­ση του φαρμάκου

Αλέ­ξης Κού­γιας: Υπήρ­χε κετα­μί­νη στο νοσοκομείο;

Μάρ­τυ­ρας: Στο τμή­μα μου δεν υπάρ­χει, οι αναι­σθη­σιο­λό­γοι την ξέρουν. Εγώ την έμα­θα αργό­τε­ρα, όταν ρώτησα

Αλέ­ξης Κού­γιας: Το ίδιο και η κατη­γο­ρού­με­νη: Το έμα­θε μετά… Θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει ανα­κο­πή με φρα­γή μύτης και στόματος;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν είμαι εγκλη­μα­το­λό­γος. Ήμουν μπροστά;

Αλέ­ξης Κού­γιας: Θα μπορούσε;

Μάρ­τυ­ρας: Ξέρω ότι οι μανά­δες αγα­πά­νε τα παι­διά τους…

Πρό­ε­δρος: Μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν ασφυξία;

Μάρ­τυ­ρας: Βεβαί­ως. Η εσκεμ­μέ­νη ασφυ­ξία είναι αιτία ανακοπής.

Η παι­δί­α­τρος υπο­γράμ­μι­σε πως εφό­σον το κορι­τσά­κι δεν είχε συμ­πτώ­μα­τα συμ­βα­τά με καρ­δια­κή νόσο «η εξέ­τα­ση χόλ­ντερ δεν θα βοη­θού­σε», φρά­ση που πυρο­δό­τη­σε κι άλλο την ατμό­σφαι­ρα και προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση της υπεράσπισης.

Αλέ­ξης Κού­γιας: Μας έχε­τε τρε­λά­νει στα ψέμα­τα. Τόσα ψέμα­τα δεν έχει πει κανείς

Μάρ­τυ­ρας: Είμαι δημό­σιο πρό­σω­πο. Παρα­κα­λώ κυρία πρό­ε­δρε να με προστατεύσετε

Πρό­ε­δρος: Σας παρα­κα­λώ κύριε συνήγορε

Αλέ­ξης Κού­γιας: Αφή­σα­τε ένα παι­δά­κι να πεθά­νει επει­δή ήταν Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο και πήγα­τε δια­κο­πές. Η κατη­γο­ρού­με­νη είναι κατη­γο­ρού­με­νη από εσάς…

Μπο­ρεί να έχει γίνει ιατρι­κό λάθος εδώ; Αν απο­δει­χθεί ότι η μητέ­ρα δεν έκα­νε τίπο­τα, τι άλλο μπο­ρεί να συνέβη;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν μου έρχε­ται η φρά­ση στα ελλη­νι­κά… it’s up to you…

Αλέ­ξης Κού­γιας: Ε, τότε θα πω κι εγώ Κορω­πί. Καλές γιορτές…

 

Κατά­δι­κος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο