Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε μέσα σε φορ­τι­σμέ­νο κλί­μα η κατά­θε­ση του πρώ­του μάρ­τυ­ρα στην δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου. Ο Μάνος Δασκα­λά­κης ξεσπώ­ντας σε κλά­μα­τα έκλει­σε την κατά­θε­ση του, με την οποία επί τρεις ημέ­ρες δήλω­σε πως στη­ρί­ζει την κατη­γο­ρία, για την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας και την ανθρω­πο­κτο­νία της πρω­τό­το­κης κόρης του, όπως την δια­τυ­πώ­νουν οι δικα­στι­κές αρχές.

Ο μάρ­τυ­ρας στις δύο τελευ­ταί­ες συνε­δριά­σεις του δικα­στη­ρί­ου εξε­τά­στη­κε με βομ­βαρ­δι­σμό ερω­τή­σε­ων από τον συνή­γο­ρο της 34χρονης κατη­γο­ρού­με­νης στις οποί­ες δήλω­σε πως πλέ­ον πιστεύ­ει από­λυ­τα ότι η εν δια­στά­σει σύζυ­γος του είναι εκεί­νη που ευθύ­νε­ται τόσο για τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας, όσο και για τους θανά­τους των άλλων δύο παιδιών.

Η εξέ­τα­ση του 31 ετών πατέ­ρα των τριών παι­διών από την Πάτρα έγι­νε κάτω από το βλέμ­μα της μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νης κατη­γο­ρού­με­νης, η οποία σήμε­ρα έδει­ξε να εκνευ­ρί­ζε­ται όταν ο μέχρι πρό­τι­νος σύζυ­γος της δεν θυμό­ταν να απα­ντή­σει για γεγο­νό­τα που τον ρωτού­σε ο κ. Κού­γιας . Μάλι­στα η 34χρονη σε μία τέτοια στιγ­μή ακού­στη­κε να μονο­λο­γεί εκνευ­ρι­σμέ­νη “δώστε του χάπια για να θυμηθεί”.

Οι τόνοι ανέ­βη­καν όταν ο κ. Κού­γιας είπε στον μάρ­τυ­ρα πως “σας έχουν δασκα­λέ­ψει κ. Δασκα­λά­κη” και τον ίδιο τον 31χρονο να αρνεί­ται εκνευ­ρι­σμέ­νος ότι έχει “δασκα­λευ­τεί”. Ο συνή­γο­ρος υπέ­βα­λε ερω­τή­σεις για το διά­στη­μα που η Τζωρ­τζί­να στην ΜΕΘ του Ωνα­σεί­ου οπό­τε και εμφά­νι­σε όμοιο ιατρι­κό συμ­βάν με εκεί­νο που είχε εμφα­νί­σει στο Καρα­μαν­δά­νειο, στην διάρ­κεια του οποί­ου, λόγω χαμη­λής οξυ­γό­νω­σης του εγκε­φά­λου, το παι­δί κατέ­στη παρα­πλη­γι­κό. Στό­χος του κ. Κού­για ήταν να ανα­δεί­ξει ότι στο περι­στα­τι­κό του Ωνα­σεί­ου, που ήταν μετα­γε­νέ­στε­ρο, δεν ήταν παρού­σα η μητέρα

Αλέ­ξης Κού­γιας: Για­τί αλλά­ξα­τε την κατά­θε­ση σας;

Μάρ­τυ­ρας : Δεν άλλα­ξα καμία κατάθεση…

Πρό­ε­δρος : Η κατά­θε­ση θα αξιολογηθεί …

Αλέ­ξης Κού­γιας: ‘Αρα το επει­σό­διο στη ΜΕΘ του Ωνα­σεί­ου ήταν χωρίς την παρου­σία κάποιου . Για ποιο λόγο ενώ εκεί δεν ήταν η κατη­γο­ρού­με­νη , εσείς λέτε ότι το αντί­στοι­χο επει­σό­διο στο Καρα­μαν­δά­νειο το προ­κά­λε­σε εκεί­νη; Για­τί το υιο­θε­τή­σα­τε αυτό;

Μάρ­τυ­ρας: Το παι­δί στο Ωνά­σειο ήταν τετρα­πλη­γι­κό και το έπα­θε λόγω κρί­σης . Πριν, το παι­δί ήταν υγιέ­στα­το και δεν είχε κανέ­να θέμα. Μας είχαν ενη­με­ρώ­σει ότι θα υπάρ­χουν επει­σό­δια στο παιδί …

Αλέ­ξης Κού­γιας: ‘Αρα και στις 29 Ιανουα­ρί­ου που έχα­σε τη ζωή του έπα­θε κρίση;

Σε ανα­φο­ρά του κ. Δασκα­λά­κη ότι η 34χρονη “έκα­νε τα πάντα για το παι­δί της” ο συνή­γο­ρος του είπε:

Αλέ­ξης Κού­γιας: Πως εξη­γεί­τε με τέτοια λατρεία στα παι­διά της να τα εκτε­λεί ένα ‑ένα για να σας κρατήσει;

Μάρ­τυ­ρας: Ήμα­σταν μαζί, αυτό της έδειχνα

Αλέ­ξης Κού­γιας: Επο­μέ­νως είχε στο μυα­λό της ότι ήσα­σταν μαζί . Είχε πει­στεί για αυτό …‘Αρα και πάλι δεν είχε λόγο να σκοτώσει .

Μάρ­τυ­ρας ..

Αλέ­ξης Κού­γιας: Πώς χορη­γή­θη­κε η κετα­μί­νη ; (στην από­πει­ρα που χρε­ώ­νε­ται η Πισπι­ρί­γκου στο Καραμανδάνειο)

Μάρ­τυ­ρας: Έχω υιο­θε­τή­σει πλή­ρως το βού­λευ­μα, δεν είμαι για­τρός. Μέσω τρα­χειο­στο­μί­ας. Το παι­δί είχε επα­νέλ­θει μετά από 55 λεπτά , μετά από υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες των γιατρών.

Αλέ­ξης Κού­γιας : Πώς και δεν βρέ­θη­κε η κετα­μί­νη; Έγι­ναν τοξικολογικές.

Μάρ­τυ­ρας : Το παι­δί επα­νήλ­θε , λογι­κά μεταβολίστηκε.

Αλέ­ξης Κού­γιας: Στο πτυ­χίο ιατρι­κής κοπήκατε…

Ο κ. Κού­γιας είπε πως η εντο­λέ­ας του δεν είχε ειδι­κές γνώ­σεις για να δια­πρά­ξει το “τέλειο έγκλη­μα” που της χρε­ώ­νουν και πως για να δομη­θεί το κατη­γο­ρη­τή­ριο “έγι­νε απλού­στευ­ση της κατη­γο­ρί­ας”. Ο Μάνος Δασκα­λά­κης σχο­λί­α­σε πως η 34χρονη “Έχει σπου­δά­σει νοση­λευ­τι­κή , έχει κάνει πρα­κτι­κή σε νοσο­κο­μείο” με τον κ. Κού­για να απα­ντά σκω­πτι­κά : “Στις Σχο­λές Νοση­λευ­τι­κής έχουν μάθη­μα “Πως να προ­κα­λέ­σε­τε ασφυ­κτι­κό θάνα­το και να μην σαν ανακαλύψουν”;”.

Στον διά­λο­γο παρε­νέ­βη η Πρό­ε­δρος η οποία σχο­λί­α­σε : “Αν διδά­σκο­νται αυτά στις σχο­λές πρέ­πει να τις κλείσουμε”.

Ο μάρ­τυ­ρας περιέ­γρα­ψε πως όταν πέθα­νε η Τζωρ­τζί­να η 34χρονη ήταν “αμί­λη­τη με γουρ­λω­μέ­να μάτια και δεν μπο­ρού­σε να μιλή­σει. Πήγε πάνω στο παι­δί και έκλαιγε”.

Αλέ­ξης Κού­γιας : Υπο­κρι­νό­ταν η κατηγορούμενη ;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν μπο­ρώ να το γνωρίζω

Αλέ­ξης Κού­γιας: Μάλι­στα ..Εντά­ξει…

Μάρ­τυ­ρας : Δεν είμαι μέσα στην ψυχο­λο­γία της… Είδα ότι πολ­λά που πίστευα επί 10 χρό­νια, τελι­κά δεν ίσχυαν.

Αλέ­ξης Κού­γιας: Τι εικό­να είχα­τε εκεί­νη την ώρα ;

Μάρ­τυ­ρας : Ότι ήταν σοκα­ρι­σμέ­νη και δεν μπο­ρού­σε να αντέ­ξει όλο αυτό

Ο μάρ­τυ­ρας ανα­φέρ­θη­κε σε μηνύ­μα­τα κατά την περί­ο­δο που η Τζωρ­τζί­να νοση­λευό­ταν στο Καρα­μαν­δά­νειο από τα οποία όπως τόνι­σε προ­κύ­πτει “ποιος τρα­βά­ει την κατά­στα­ση στα άκρα” .

Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε για μηνύ­μα­τα λίγο πριν αλλά και μετά την ανα­κο­πή που έπα­θε το παι­δί στο Καρα­μαν­δά­νειο, όπως μήνυ­μα, την παρα­μο­νή της ανα­κο­πής, που φαί­νε­ται πως όταν εκεί­νος είπε στην Πισπι­ρί­γου πως θα δει παι­δο­ψυ­χο­λό­γος την Τζωρ­τζί­να και “θα φανεί αν του έχε­τε βάλει λόγια”, εκεί­νη “ωρυό­ταν, “τι δου­λειά έχεις εσύ, που τα ξέρεις αυτά,; Θα δεις τι έχει να γίνει αύριο”. Ο Μάνος Δασκα­λά­κης ανα­φέρ­θη­κε και σε άλλα μηνύ­μα­τα μετά την ανα­κο­πή, όπου η κατη­γο­ρου­μέ­νη του είχε ζητή­σει να την “ξεμπλο­κά­ρει από το FB” για να κάνει ανάρ­τη­ση για την Μαλέ­να, όπως ανέ­φε­ρε ο μάρ­τυ­ρας ο οποί­ος θυμω­μέ­να συμπλή­ρω­σε “αυτό την ένοια­ζε τότε.

Τέλος ο κ. Δασκα­λά­κης ανα­φέρ­θη­κε και σε μηνύ­μα­τα που απο­δει­κνύ­ουν, όπως είπε, ότι η εν δια­στά­σει σύζυ­γος του είχε απευ­θυν­θεί σε χαρ­το­ρί­τρες για να “τον κρα­τή­σει μαζί της”. Ο μάρ­τυ­ρας ανα­φε­ρό­με­νος και πάλι σε “εμμο­νή” της 34χρονης, είπε πως, επει­δή τελι­κά αυτός έφυ­γε από το σπί­τι, η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου εμφα­νί­ζε­ται σε μηνύ­μα­τα να ζητά από χαρ­το­ρί­χτρα τα λεφτά της πίσω.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο