Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Ρ. Πισπιρίγκου: «Ήταν ψυχρή. Δεν έμοιαζε σαν μία μαμά που είχε χάσει δύο παιδάκια», κατέθεσε μια από τις νοσηλεύτριες του Ρίου

Την εκτί­μη­σή τους για τις αντι­δρά­σεις της κατη­γο­ρού­με­νης κατά τη νοση­λεία της Τζωρ­τζί­νας στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο στο Ρίο κατέ­θε­σαν στη δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου, στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο, δύο νοσηλεύτριες.

Οι μάρ­τυ­ρες, Κων­στα­ντί­να Αθα­να­σο­πού­λου και Ελέ­νη Ψηλο­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, μίλη­σαν για τη συμπε­ρι­φο­ρά και τις αντι­δρά­σεις της μητέ­ρας του παι­διού που μετα­φέρ­θη­κε στην ΜΕΘ του Ρίου τον Απρί­λιο του 2021 μετά από την ανα­κο­πή που υπέ­στη στο Καραμανδάνειο.

Σύμ­φω­να με τις δύο νοση­λεύ­τριες, η όλη εικό­να της 34χρονης κατη­γο­ρού­με­νης, η οποία ήδη είχε χάσει τα δύο μικρό­τε­ρα παι­διά της, ήταν τόσο δια­φο­ρε­τι­κή από τη συνή­θη που βλέ­πουν με τους γονείς παι­διών που κιν­δυ­νεύ­ουν, που τους είχε προ­ξε­νή­σει ενδια­φέ­ρον. Οι νοση­λεύ­τριες είπαν πως αυτές οι τόσο δια­φο­ρε­τι­κές αντι­δρά­σεις της Πισπι­ρί­γκου ήταν αυτές που τελι­κά έκα­ναν «αξιο­πρό­σε­κτη τη συμπε­ρι­φο­ρά της».

Όπως είπε η κ. Αθα­να­σο­πού­λου για τη Ρ. Πισπι­ρί­γκου, «ήταν τυπι­κή. Ερχό­ταν σε όλα τα επι­σκε­πτή­ρια. Στην αρχή με τον σύζυ­γο, μετά μόνη της. Είχε ψύχραι­μη στά­ση, ψυχρή απέ­να­ντι στο παι­δί. Από περι­στα­τι­κά που έχου­με δει με άλλους γονείς, αντι­δρούν δια­φο­ρε­τι­κά και η εικό­να αυτή ήταν αξιο­πρό­σε­κτη. Συνή­θως υπάρ­χει οδυρ­μός, θλί­ψη, αυτήν την εικό­να δεν μπο­ρού­σα να τη δω στο πρό­σω­πο της μητέρας».

Σε ερώ­τη­ση της προ­έ­δρου μήπως εκδή­λω­νε το ενδια­φέ­ρον της η 34χρονη κάνο­ντας ερω­τή­σεις στο προ­σω­πι­κό, η νοση­λεύ­τρια απά­ντη­σε: «Όχι, δεν μας έκα­νε ερω­τή­σεις. Από το γεγο­νός ότι είχαν χαθεί δύο παι­διά στην οικο­γέ­νεια, αυτό ήταν κάτι μη ανα­με­νό­με­νο. Ήταν αξιο­πρό­σε­κτο αυτό που έβλεπα».

Επί­σης, ανέ­φε­ρε ότι η κατη­γο­ρού­με­νη εκπαι­δεύ­τη­κε από τις νοση­λεύ­τριες για να δίνει στη Τζωρ­τζί­να φαγη­τό και φάρ­μα­κα μέσω της γαστρο­στο­μί­ας και πως είχε εξοι­κειω­θεί με αυτήν τη διαδικασία.

Πρό­ε­δρος: Πώς περ­νού­σε η ώρα της κατη­γο­ρού­με­νης στο επι­σκε­πτή­ριο; Πόσο ήταν; Μία ώρα;

Μάρ­τυ­ρας: Ερχό­ταν στο επι­σκε­πτή­ριο. Δεν καθό­ταν και πολύ μερι­κές φορές. Ίσως λόγω covid. Από πλη­ρο­φο­ρί­ες που είχα από νοση­λευ­τές, έβα­ζε στη Τζωρ­τζί­να παι­δι­κά, το έπαιρ­νε με το καρο­τσά­κι. Ήταν διεκ­πε­ραιω­τι­κή, αυτά που έπρε­πε να κάνει, τα έκανε.

Συνή­γο­ρος υπο­στή­ρι­ξης της κατη­γο­ρί­ας: Λέτε στην ανα­κρί­τρια ήταν άνε­τη; Τι εννοείτε;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν προ­βλη­μα­τι­ζό­ταν. Είχε μία άνε­ση απέ­να­ντι στην κατά­στα­ση. Η μητέ­ρα το αντι­με­τώ­πι­ζε πολύ ψύχραι­μα, ήταν απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­νη. Οι γονείς στην Ελλά­δα, στα τόσα χρό­νια που εργά­ζο­μαι, το αντι­με­τω­πί­ζουν τελεί­ως διαφορετικά.

Ανα­φε­ρό­με­νη στην κατά­στα­ση της Τζωρ­τζί­νας αφού απο­σω­λη­νώ­θη­κε, η μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε πως το κορι­τσά­κι, που πλέ­ον είχε τετρα­πλη­γία, αντι­λαμ­βα­νό­ταν κάποια ερε­θί­σμα­τα και έδει­χνε να έχει μία αντίληψη.

Για τα επει­σό­δια που εμφά­νι­ζε η Τζωρ­τζί­να λίγο πριν πεθά­νει, τελι­κά, τον Ιανουά­ριο του 2022, όταν βρέ­θη­κε ξανά στο Ρίο, η κ. Αθα­να­σο­πού­λου είπε πως όλα εκδη­λώ­νο­νταν στην Παι­δια­τρι­κή Κλι­νι­κή. «Έγι­ναν συζη­τή­σεις πώς ενώ ανα­φε­ρό­ταν σε επει­σό­δια στην Παι­δια­τρι­κή Κλι­νι­κή, ερχό­ταν στη ΜΕΘ και δεν είχε τίπο­τα. Λέγα­με δεν γίνε­ται να παρου­σιά­ζει επει­σό­δια στην Παι­δια­τρι­κή και στη ΜΕΘ να μην παρου­σιά­ζει τίπο­τα. Λέγα­με τι γίνε­ται; Είχα­με προ­βλη­μα­τι­στεί όλοι. Δεν γινό­ταν με τόσα μηχα­νή­μα­τα να μην μπο­ρεί να εντο­πι­στεί κάτι», σημείωσε.

Στην κατά­θε­ση της, η δεύ­τε­ρη νοση­λεύ­τρια, Κ. Ψηλο­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, τόνι­σε πως η μητέ­ρα «δεν έμοια­ζε ως μία μαμά που στε­να­χω­ριό­ταν, δεν πλη­σί­α­ζε εύκο­λα το παι­δί. Ήταν ψυχρή, απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­νη, δεν έμοια­ζε σαν μία μαμά που είχε χάσει δύο παι­δά­κια και κιν­δύ­νευε και τρί­το. Αυτό που μου έκα­νε εντύ­πω­ση είναι πως δεν υπήρ­χε θρήνος».

Η μάρ­τυ­ρας ανέ­φε­ρε πως η μητέ­ρα δεν συμ­με­τεί­χε όταν έκα­ναν μπά­νιο και άλλα­ζαν το παι­δί και πως και αυτό δεν είναι σύνη­θες, καθώς οι γονείς ακό­μη και αν φοβού­νται θέλουν να συμ­με­τέ­χουν σε αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες για να είναι κοντά με τα παι­διά τους.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Λέτε αλλά­ζα­τε θέση στο παι­δί και του κάνα­τε και μπά­νιο, η μητέ­ρα συμμετείχε;

Μάρ­τυ­ρας: Όχι.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Παρα­τη­ρού­σε η μητέ­ρα εάν το παι­δί είναι πλυ­μέ­νο και καθαρό;

Μάρ­τυ­ρας: Δεν μας είχε κάνει κάποια υπόδειξη.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 30 Μαϊου

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο