Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη της Χρυσής Αυγής: Για πρώτη φορά θα καταθέσει σήμερα η σύντροφος ου Παύλου Φύσσα

Για πρώ­τη φορά από τη στιγ­μή που ο Παύ­λος Φύσ­σας ξεψύ­χη­σε στην αγκα­λιά της, μαχαι­ρω­μέ­νος από τον Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, η σύντρο­φος του μου­σι­κού ανα­μέ­νε­ται ότι θα κατα­θέ­σει δημό­σια για εκεί­να που έγι­ναν πριν και μετά από το έγκλη­μα, το οποίο έφε­ρε στο προ­σκή­νιο την “εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή”.

Το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των μετά από αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης των κατη­γο­ρου­μέ­νων, στο οποίο συναί­νε­σε και η πλευ­ρά της Υπο­στή­ρι­ξης της Κατη­γο­ρί­ας (Πολι­τι­κή Αγω­γή) ανα­ζή­τη­σε και εντό­πι­σε την τότε σύντρο­φο του μου­σι­κού, η οποία δεν είχε εμφα­νι­στεί ποτέ στο πρώ­το δικα­στή­ριο, καλώ­ντας την σήμε­ρα να είναι παρού­σα για να καταθέσει.

Η Χρύ­σα Τοσλού­κου ανα­μέ­νε­ται ότι θα βρε­θεί στο δικα­στή­ριο που δικά­ζει σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και τη βίαιη δρά­ση της, για να κατα­θέ­σει για τα γεγο­νό­τα που σημά­δε­ψαν τη ζωή της το βρά­δυ της 17ης προς 18ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 στο Κερα­τσί­νι, όταν ο Παύ­λος κυνη­γή­θη­κε και εγκλω­βί­στη­κε από ομά­δα χρυ­σαυ­γι­τών πριν δεχθεί τις θανά­σι­μες μαχαι­ριές του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε ισό­βια στην πρώ­τη δίκη, Γιώρ­γου Ρουπακιά.

Την παρου­σία της κυρί­ας Τοσλού­κου στο βήμα του μάρ­τυ­ρα ζήτη­σε σχε­δόν από την αρχή των κατα­θέ­σε­ων μαρ­τύ­ρων της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα η υπε­ρά­σπι­ση των κατη­γο­ρου­μέ­νων με βασι­κό σκε­πτι­κό ότι η επί­θε­ση σε βάρος του μου­σι­κού και της παρέ­ας του ήταν «μία απλή συμπλο­κή» που σχε­τί­ζε­ται με κάτι που συνέ­βη μέσα στην καφε­τέ­ρια “Κοράλ­λι” στο Κερα­τσί­νι. Εκεί, δηλα­δή, που είχαν βρε­θεί ο Φύσ­σας με φίλους του για να δουν ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να, σε μικρή από­στα­ση από τον Ιωάν­νη ‘Αγγο (κάθειρ­ξη 9 ετών πρω­τό­δι­κα), τον άνθρω­πο που με μηνύ­μα­τα του “κινη­το­ποί­η­σε” το τάγ­μα εφό­δου που επι­τέ­θη­κε στο μουσικό.

Η υπε­ρά­σπι­ση αμφι­σβη­τεί την παρα­δο­χή της από­φα­σης που έλα­βε το πρω­το­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, σύμ­φω­να με την οποία ούτε τυχαίο, ούτε ασύν­δε­το με τη συνο­λι­κή δρά­ση της φασι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης ήταν το έγκλη­μα σε βάρος του 34χρονου Παύ­λου Φύσσα.

Το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των δέχθη­κε ότι η δολο­φο­νία Φύσ­σα «ήταν έγκλη­μα στο­χευ­μέ­νο και οργα­νω­μέ­νο» από την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Ανα­φέ­ρει μάλι­στα για τον εκτε­λε­στή του σχε­δί­ου, τον Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, πως «η εγκλη­μα­τι­κή του ενέρ­γεια απο­τέ­λε­σε εκτέ­λε­ση συγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου και εντο­λής. Συνά­γε­ται αβί­α­στα ότι το σχέ­διο επί­θε­σης σε βάρος του ήταν στο­χευ­μέ­νο και οργανωμένο».

Η γυναί­κα που έχει κλη­θεί σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο έχει κατα­θέ­σει, λίγες ημέ­ρες μετά τη δολο­φο­νία του μου­σι­κού, πως το έγκλη­μα έγι­νε αναί­τια, χωρίς να έχει προη­γη­θεί τίπο­τε μέσα στην καφε­τέ­ρια: «Τίπο­τα το ιδιαί­τε­ρο δεν υπέ­πε­σε στην αντί­λη­ψή μου όσο ήμα­σταν μέσα στο μαγα­ζί. Όταν τελεί­ω­σε ο αγώ­νας και βγή­κα­με έξω για να κανο­νί­σου­με τι θα κάνου­με, ήρθε ο υπεύ­θυ­νος του μαγα­ζιού και μας είπε να μην κάνου­με καμία φασα­ρία στο μαγα­ζί. Εμείς δεν κατα­λά­βα­με για ποιο λόγο μας το έλε­γε αυτό, αφού απο­λύ­τως τίπο­τα δεν είχε προη­γη­θεί. Όταν τον ρωτή­σα­με για­τί μας το λέει αυτό, μας υπέ­δει­ξε κάποια άτο­μα που μαζεύ­ο­νταν στη γωνία Π. Μελά και Κεφαλ­λη­νί­ας, απέ­να­ντι από το Κοράλλι».

Η σύντρο­φος του Φύσ­σα είχε πει επί­σης: «Ταυ­τό­χρο­να, έρχε­ται προς το μέρος μας με παπά­κι ένα άτο­μο μελα­χρι­νό με ριγέ χρω­μα­τι­στή μπλού­ζα και μας είπε να φύγου­με για­τί θα γινό­ταν φασα­ρία. Εμείς δεν μπο­ρού­σα­με να αντι­λη­φθού­με για ποιο λόγο θα γινό­ταν φασα­ρία, κι ούτε μπο­ρού­σα­με να κατα­λά­βου­με τον υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο του συγκε­κρι­μέ­νου ατό­μου να μας διώ­ξει από το σημείο που βρι­σκό­ταν η καφε­τέ­ρια. Δεν άκου­σα το άτο­μο αυτό να λέει ότι ήταν αστυ­νο­μι­κός. Επει­δή επέ­με­νε πολύ να σηκω­θού­με και να φύγου­με, για­τί ‑όπως μας είπε- τα άτο­μα αυτά ήταν χρυ­σαυ­γί­τες και αγριε­μέ­νοι. Με τους τρεις χρυ­σαυ­γί­τες που ήταν στο σημείο δεν αντι­πα­ρα­τε­θή­κα­με σε καμία στιγ­μή. Μάλι­στα, ο φίλος μας ο Δ. απευ­θυ­νό­με­νος προς τον υπεύ­θυ­νο του μαγα­ζιού, είπε κάτι σαν “γερ­μα­νό­σπο­ροι, που κάψα­νε τις οικο­γέ­νειές μας”. Είπα στον Παύ­λο να τον μαζέ­ψει για­τί θα μας ακού­σουν και τότε θα γίνει πραγ­μα­τι­κά φασα­ρία και ο Παύ­λος πήγε και του είπε “βού­λω­νε και πάμε να φύγουμε…”».

Η γυναί­κα, που εκεί­νη την επο­χή ήταν ήδη δυό­μι­ση χρό­νια με τον μου­σι­κό, είχε περι­γρά­ψει παράλ­λη­λα και τη συμπε­ρι­φο­ρά των αστυ­νο­μι­κών της ΔΙΑΣ που είχαν σπεύ­σει στο σημείο ανα­φέ­ρο­ντας πως «στα­μά­τη­σαν σε μία ομά­δα μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νων ατό­μων, γύρω στους 15, που είχε ήδη μαζευ­τεί στο σημείο. Δεν μπό­ρε­σα να δω αν τους μιλού­σαν. Δεν ήταν παρα­τε­ταγ­μέ­νοι οι αστυ­νο­μι­κοί, ούτε σχη­μά­τι­σαν κάποιο προ­στα­τευ­τι­κό κλοιό. Καθό­ντου­σαν χαλα­ρά όλοι μαζί σαν να ήταν παρέα. Κάποιοι αστυ­νο­μι­κοί είχαν κατέ­βει από τις μηχα­νές τους και είχαν βγά­λει και τα κρά­νη τους…».

Η μάρ­τυ­ρας έχει κατα­θέ­σει πως ξαφ­νι­κά εμφα­νί­στη­καν 7–8 άτο­μα, ηλι­κί­ας περί­που 35–40 ετών, μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­να, κάποιοι με ξυρι­σμέ­να κεφά­λια, κάποιοι όχι, οι οποί­οι «με δυνα­τές φωνές, κατευ­θύν­θη­καν με απει­λη­τι­κές δια­θέ­σεις προς τα αγό­ρια της παρέ­ας. Γύρι­σα πίσω και πήγα τρέ­χο­ντας προς τους αστυ­νο­μι­κούς που βρί­σκο­νταν στην Κεφαλ­λη­νί­ας. Ούρ­λια­ζα λέγο­ντας πως οι φίλοι μου κιν­δυ­νεύ­ουν, και τους παρα­κα­λού­σα να έρθουν να βοη­θή­σουν. Θυμά­μαι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έναν αστυ­νο­μι­κό ψηλό και πολύ σωμα­τώ­δη, άγρια φυσιο­γνω­μία, τετρά­γω­νο πρό­σω­πο, να μου λέει: “Δεν μπο­ρού­με να κάνου­με τίπο­τα, είναι πάρα πολ­λοί”. Μόνο μία κοπέ­λα αστυ­νο­μι­κός κι ένας νεα­ρός αστυ­νο­μι­κός, ήταν οι μόνοι από την αστυ­νο­μι­κή δύνα­μη που κινή­θη­καν πεζοί προς το σημείο που βρί­σκο­νταν οι φίλοι μου και κινδύνευαν».

Περι­γρά­φει, επί­σης, πώς γυρί­ζο­ντας προς το σημείο της έντα­σης είδε ότι «ο Παύ­λος είχε μαχαι­ρω­θεί, ήταν όρθιος, κρα­τού­σε το στή­θος του κι έλε­γε ότι τον μαχαί­ρω­σαν κι έδει­χνε προς την κατεύ­θυν­ση του δράστη».

Τέλος, ανα­φέ­ρε­ται σε άντρα σωμα­τώ­δη που «έφε­ρε το πρό­σω­πό του πολύ κοντά στο δικό μου και μου είπε: “Τον π.… σου που μου τον έφε­ρες στο μαγα­ζί”. Αυτό το άτο­μο το είδα σε βίντεο αναρ­τη­μέ­νο στο youtube από επει­σό­διο που είχε κάνει η Χρυ­σή Αυγή σε λαϊ­κή αγο­ρά στο Μεσολόγγι».

Στο δικα­στή­ριο έχει κλη­θεί σήμε­ρα και η αυτό­πτης Παρα­σκευή Καρα­γιαν­νί­δου της οποί­ας η κατά­θε­ση πιθα­νό­τα­τα θα ακο­λου­θή­σει αυτήν της κυρί­ας Τοσλούκου.

Πηγή: ΑΠΕ

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο