Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Φιλιππίδη: Κεκλεισμένων των θυρών κατέθεσε η πρώτη καταγγέλλουσα

Με την πρώ­τη καταγ­γέλ­λου­σα στο βήμα του μάρ­τυ­ρα και κλει­στές τις πόρ­τες του δικα­στη­ρί­ου για το κοι­νό ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου όπου δικά­ζε­ται για βαριές πρά­ξεις σεξουα­λι­κής βίας ο ηθο­ποιός Πέτρος Φιλιππίδης.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 14 Απρι­λί­ου, οπό­τε και η γυναί­κα που άνοι­ξε τον κύκλο των κατα­θέ­σε­ων θα δεχθεί ερω­τή­σεις από την πλευ­ρά της υπε­ρά­σπι­σης του κατη­γο­ρού­με­νου σχε­τι­κά με τον βια­σμό που καταγ­γέλ­λει ότι υπέ­στη από τον συνά­δελ­φο της, το 2008.

Σε δηλώ­σεις τους, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δικα­σί­μου, οι συνή­γο­ροι του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν στο εδώ­λιο σήμε­ρα, επα­νέ­λα­βαν τη θέση τους ότι δεν θα έπρε­πε να απο­δε­χθεί το δικα­στή­ριο το αίτη­μα για κεκλει­σμέ­νων των θυρών διαδικασία.

Όπως ανέ­φε­ρε ο Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος, «Είναι δυστύ­χη­μα που δεν παρευ­ρί­σκο­νται δημο­σιο­γρά­φοι στο ακρο­α­τή­ριο για να κατα­γρα­φεί η σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία. Οι κατη­γο­ρί­ες σε βάρος του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη καταρ­ρέ­ουν». Και η Κική Μπαρ­κι­τζί­δου, που επί­σης εκπρο­σω­πεί τον γνω­στό ηθο­ποιό, δήλω­σε: «Θα ήθε­λα ως δικη­γό­ρος και ως νομι­κός οι πόρ­τες να μην είναι κλει­στές για να ακού­σε­τε όσα ακού­σα­με και εμείς. Θα είχε πολύ μεγά­λο ενδιαφέρον».

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για δια­δι­κα­σία χωρίς δημο­σιό­τη­τα αφο­ρά τις δύο από τις τρεις ηθο­ποιούς που καταγ­γέλ­λουν τον συνά­δελ­φο τους για σεξουα­λι­κή βία οι οποί­ες υπέ­βα­λαν σχε­τι­κό αίτη­μα. Η τρί­τη από τις καταγ­γέλ­λου­σες δήλω­σε πως αν και γνω­ρί­ζει πως θα είναι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη η κατά­θε­ση της δημό­σια, εντού­τοις επι­θυ­μεί να κατα­θέ­σει παρου­σία κοι­νού και δημοσιογράφων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο