Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Φιλιππίδη: Όχι του δικαστηρίου στο αίτημα αναπαράστασης καταγγελλόμενου βιασμού

Αρνη­τι­κή απά­ντη­ση στο αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης του ηθο­ποιού Πέτρου Φιλιπ­πί­δη για ανα­πα­ρά­στα­ση καταγ­γελ­λό­με­νης πρά­ξης βια­σμού, έδω­σε το Μικτό Ορκω­τό Δικαστήριο.

Το δικα­στή­ριο υιο­θε­τώ­ντας και την πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως Έδρας που ζήτη­σε να μην γίνει δεκτό το αίτη­μα, απέρ­ρι­ψε την ανα­πα­ρά­στα­ση που αιτή­θη­κε η πλευ­ρά του κατη­γο­ρού­με­νου, επι­κα­λού­με­νη αντι­φά­σεις της καταγ­γέλ­λου­σας ηθο­ποιού που κατα­θέ­τει χωρίς δημο­σιό­τη­τα, για δύο πρά­ξεις βια­σμού που κατήγ­γει­λε ότι υπέ­στη από τον κατη­γο­ρού­με­νο συνά­δελ­φό της.

Σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε νωρί­τε­ρα ο εκ των παρα­στα­τών του κατη­γο­ρού­με­νου, Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος, η Πολι­τι­κή Αγω­γή συναί­νε­σε στο αίτη­μα, πλην όμως το θύμα δεν συμ­φώ­νη­σε με μία τέτοια διαδικασία.

Η δίκη του ηθο­ποιού θα συνε­χι­στεί στις 13 Μαΐου.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο